Nr.107 - Godkendelse af kommissorium for Fritidsforum

Sagsnr.: 12/10236

 

Beslutningstema

Godkendelse af forslaget til kommissorium for Fritidsforum. 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Den 19. december 2011 vedtog Byrådet at nedsætte et brugerudvalg kaldet ’Fritidsforum’. Beslutningen var en følge af den nye folkeoplysningslov, som indeholder krav om etablering af et brugerudvalg på det folkeoplysende område. Byrådet bemyndigede administrationen til at udforme et sæt vedtægter for Fritidsforum.


Kommissoriet 

Forslaget til kommissorium for Fritidsforum tager udgangspunkt i ”Forslag til etablering af brugerudvalg for det folkeoplysende område”, som er vedtaget af Byrådet d. 19. december 2011. Kommissoriet giver retningslinjer for Fritidsforum på følgende områder:


·         Formål: Fritidsforum arbejder for at styrke fritidslivet i Fredensborg Kommune. Fritidsforum skal udstikke visioner for det folkeoplysende område. Fritidsforum skal fungere som talerør for alle fritidsbrugere i kommunen.

·         Organisering: Fritidsforum nedsættes med en repræsentant fra hver paraplyorganisation på det folkeoplysende område samt to repræsentanter fra Fritids- og Erhvervsudvalget. Fritidsforum vælger selv sin formand og næstformand.

·         Diæter: Til de medlemmer af Fritidsforum, der ikke er byrådsmedlemmer, ydes diæter i forbindelse med deltagelse i Fritidsforums fire ordinære møder. Takster jf. den kommunale styrelseslov §16a, stk. 2.

·         Kompetencer: Kompetencen på det folkeoplysende område tilfalder det politiske udvalg jf. den gældende styrelsesvedtægt. Fritidsforum er et hørings- og dialogorgan, som tillægges udtaleret i relevante, principielle sager.

·         Møder: Fritidsforum holder fire ordinære møder årligt. Fritidsforum kan desuden nedsætte ad hoc-arbejdsgrupper under Fritidsforum. Fritidsforum inviteres til et årligt budgetmøde med formændene for hhv. Fritids- og Erhvervsudvalget og Kultur- og Turismeudvalget.

·         Arrangementer og aktiviteter: Fritidsforum afholder to årlige debatmøder. Fritidsforum afholder desuden en årlig konference eller temadag, såfremt budgettet muliggør det. Fritidsforum medvirker i tilrettelægningen af en kursusrække med kurser for frivillige ledere og trænere, som afholdes såfremt budgettet muliggør det.  

·         Fritidsbrugernes mulighed for at søge indflydelse: Kommunens fritidsbrugere tildeles træffe- og taletid på Fritidsforums møder. Fritidsbrugere har desuden mulighed for at give deres holdninger til kende via e-mail (fritidsforum@fredensborg.dk) eller via Facebook-siden www.facebook.com/fritidsforumfredensborg


Det fulde kommissorium er vedhæftet som bilag.


Forslaget til kommissorium er godkendt af Fritidsforum på deres møde den 26. april 2012.

Bevilling

Udgiften til diæter til repræsentanterne fra paraplyorganisationerne afholdes af allerede afsatte midler på politikområde 16 under udvalg, råd og nævn.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven. 

Kompetence

Byrådet. 

Indstilling

1. At forslaget til kommissorium for Fritidsforum godkendes. 

Beslutning i Fritids- og Erhvervsudvalg den 14-05-2012

Anbefaler administrationens indstilling. 


Fraværende: Charlotte Sander (A), Flemming Rømer ( O ), Hossein Armandi (Borgemes Stemme )

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2012

Anbefaler Fritids- og Erhvervsudvalgets indstilling.


Fraværende: Per Frost Henriksen (A) og Carsten Wulff (V).