Nr.106 - Natur- og Miljøpolitik

Sagsnr.: 12/7752

 

Beslutningstema

Natur- og Miljøpolitik forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Natur- og miljøområdet er reguleret af en stor og kompleks lovsamling med mange lovpligtige opgaver og få frihedsgrader. Kommunens handlefrihed ligger i prioriteringen af - og ambitionsniveauet for - natur- og miljøindsatsen. Udover at løse de lovpligtige opgaver indeholder lovgivningen nemlig en række lovbestemmelser, som kommunen kan vælge at udnytte for at forbedre og etablere natur, naturoplevelser og adgang til naturen. 


Administrationen har derfor udarbejdet et forslag til en politik for natur og miljø i henhold til kommunens nye politikkoncept.


Politikken fastlægger Byrådets vision for området og udgør fundamentet for en helhedsorienteret indsats, som sikrer og styrker kommunens profil som en grøn, attraktiv bosætningskommune med et rent miljø, en mangfoldig natur og gode muligheder for friluftsliv og naturoplevelser.


Natur- og miljøpolitikken indeholder forord, de overordnede politiske standpunkter og ambitioner på natur- og miljøområde. Politikken vil fremover blive revideret hvert 4 år for at sikre, at politikken afspejler de aktuelle politiske og samfundsmæssige interesser og udvikling på natur- og miljøområdet. Det løbende arbejde med realisering af politikken vil fremover også fremgå af kommunens budget.


De 4 standpunkter.

Natur- og miljøpolitikken foreslår fire politiske standpunkter, som udtrykker de politiske ambitioner og er omdrejningspunktet for kommunens natur- og miljøindsats de kommende år. De udgør det overordnede niveau, som vil blive udmøntet i den kommende naturstrategi.


Vi arbejder for et rent vandmiljø.

Kommunen arbejder for et rent vandmiljø i hele vandkredsløbet, dvs. i vandløb, søer, hav og grundvand. Indsatsen løftes ved spildevandshåndtering, lokal afledning af regnvand, opfyldelse af målene i den statslige vandplan, forebyggelse af jordforurening, fokus på bæredygtig vandindvinding og indsatsplanlægning for grundvand.


Vandmiljøet er fremhævet som særskilt standpunkt i forhold til den øvrige miljøindsats pga. områdets bevågenhed i forhold til opfyldelse af målene i den statslige vandplan og klimatilpasning.


Vi vil sikre en mangfoldig natur og et rigt plante- og dyreliv.

Kommunen arbejder for at bevare, beskytte, genoprette og etablere natur. Indsatsen løftes af indfrielse af de statslige mål i Natura 2000 planen for Natura 2000 området ved Esrum Sø, kortlægning af naturkvalitet og biodiversitet, naturpleje, formidling af natur og naturpleje.


Der vil blive udarbejdet en naturstrategi i 2012, som vil prioritere indsatsen og opstille mål og handlinger for kommunens naturindsats. 


Vi vil sikre varierende naturoplevelser og borgernes mulighed for at færdes i naturen.

Kommunen arbejder for, at borgerne har gode muligheder for at opleve naturen og at adgangen til at færdes i naturen bevares og forbedres. Indsatsen løftes ved kortlægning af stier og markveje, formidling af naturværdier og oplevelser samt ved at indtænke rekreativ benyttelse i planlægning af vådområder, grønne områder mm.  


Vi vil sikre et rent miljø.

Kommunen arbejder for, at de basale grundvilkår på miljøområdet, som ren luft, rent vand og ren jord samt håndtering af affald og nedbringelse af støj er opfyldt. Indsatsen løftes ved landbrugs- og virksomhedstilsyn, håndtering af forurenet jord, forebyggelse af jordforurening, affaldsbortskaffelse. 


Synergier med kommunens øvrige politikker og indsatser.

Synergieffekter mellem kommunens natur-, miljø-, sundheds- og klimaindsats er åbenbare. Ved at udnytte synergieffekterne kan vi styrke og skabe helhedsløsninger, som tilgodeser naturen, miljøet, borgernes sundhed, friluftsliv og klimatilpasninger som håndtering af øgede regnmængder og nedbringelse af C02 forbrug.


Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1.      At Natur- og Miljøpolitikken godkendes.  

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 10-05-2012

Seniorrådets bemærkninger indgik i sagens behandling.


Administrationens indstilling anbefales.


Fraværende: Claus Birkelyng (L) 

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2012

Anbefaler Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.


Udkast til Natur- og Miljøpolitikken med korrektur foreligger til Byrådets behandling.


Fraværende: Per Frost Henriksen (A) og Carsten Wulff (V).