Nr.105 - Godkendelse af vedtægtsændringer for Taxinævnet i Region Hovedstaden

Sagsnr.: 12/19258

 

Beslutningstema

Godkendelse af de foreslåede vedtægtsændringer.

Sagsfremstilling og økonomi

KKR Hovedstaden har den 10 april 2012 fremsendt brev om vedtægtsændringer for Taxinævnet i region Hovedstaden.


Helsingør Kommune ønsker optagelse i Taxinævnet i Region Hovedstaden, der indtil nu kun har omfattet 27 af regionens kommuner.


Optagelsen af Helsingør Kommune i Taxinævnet kræver ændringer i vedtægterne, hvor der desuden er foreslået nogle mindre korrektioner jf. vedlagte bilag. Ændringerne er primært konsekvensrettelser som følge af udvidelsen, men også mindre betydende justeringer og moderniseringer, som bla. omfatter at Nævnet fremover vælger hjemsted - var tidligere Københavns Kommune.

Da Taxinævnet er et §60 selskab er det kommunalbestyrelsen der skal behandle og godkende vedtægtsændringerne for Taxinævnet.


Bevilling

Dette har ingen bevillingsmæssig konsekvens.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse (§ 60) og Lov om taxikørsel (§ 2a)

Kompetence

Byrådet

Indstilling

  1. At udvalget godkender vedtægtsændringerne.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 10-05-2012

Det anbefales, at Byrådet godkender vedtægtsændringerne.

Fraværende: Claus Birkelyng (L)

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2012

Anbefaler Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.


Fraværende: Per Frost Henriksen (A) og Carsten Wulff (V).