Nr.103 - Godkendelse af forslag til handleplan for Natura 2000 område ved Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov

Sagsnr.: 12/480

 

Beslutningstema

Godkendelse af forslag til naturhandleplan for Natura 2000 område nr. 133 Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov til udsendelse i offentlig høring.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Staten har på baggrund af EU’s habitatdirektiv udpeget en række Natura 2000 områder i Danmark, som indeholder store og værdifulde naturområder. 


Det er målet med udpegningen af Natura 2000 områderne at stoppe den nationale tilbagegang af naturtyper og de tilhørende plante- og dyrearter indenfor Natura 2000 områderne.


For at nå målet er staten forpligtet til at udarbejde naturplaner og plejeplaner, og kommunerne er forpligtet til at udarbejde naturhandleplaner for Natura 2000 områderne.


Staten udsendte naturplanerne den 8. december 2011. Naturplanerne indeholder et indsatsprogram med bindende retningslinjer, som kommunernes naturhandleplaner og de statslige plejeplaner skal opfylde. 


Naturhandleplanerne skal sikre pleje af de privatejede, lys åbne naturarealer indenfor Natura 2000 områderne, mens de statslige plejeplaner skal sikre pleje af de statsejede, fredskovspligtige arealer. I den endelige naturhandleplan vil der indgå et resume af den statslige plejeplan.


Natura 2000 i Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune er berørt af et Natura 2000 område, Natura 2000 område nr. 133 for Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov, som omfatter nogle mindre arealer langs med Esrum Søs syd- og østside. Området omfatter også mindre arealer i hhv. Helsingør, Hillerød og Gribskov kommuner samt de store statsejede, fredskovspligtige arealer.


Forslaget til naturhandleplanen for området er udarbejdet i samarbejde med Gribskov, Helsingør, Hillerød kommuner samt Naturstyrelsen Nordsjælland. Forslaget er udarbejdet på baggrund af det paradigme, som Kommunernes Landsforening, Kommunalteknisk Chefforening og staten har lavet.


I Fredensborg Kommune drejer den konkrete plejeindsats sig om rydning af uønsket opvækst af træer og buske og iværksættelse af høslæt eller græsning på tilsammen 0,9 hektar på 2 udpegede engarealer.


Plejetiltagene skal indfries ved, at de berørte lodsejere søger penge fra de målrettede støtteordninger under Landdistriktsprogrammet via NaturErhvervstyrelsen.


Inddragelse af offentligheden

Forslag til naturhandleplan udsendes i offentlig høring fra 8. juni 2012. Enslydende forslag til naturhandleplan udsendes i de 4 kommuner som naturhandleplanen berører.


Administrationen fremsender forslag til naturhandleplan til de lodsejere, som berøres af handleplanen og informerer om de støtteordninger, de kan søge under Landdistriktsprogrammet via NaturErhvervstyrelsen.


Naturstyrelsen afholder en natur-tur til Natura 2000 området. Der udarbejdes fælles pressemeddelelse for alle kommunerne.


Tidsplan

Administrationen orienterede i januar 2012 Miljø- og Teknikudvalget om proces og tidsplan for udarbejdelse af naturhandleplanen for området.


Den videre tidsplan er:


8. juni–17. august 2012


Offentlig høring.

Medio juni 2012

Natur-tur til Gribskov.                                                              

November 2012

Byrådet behandler høringssvar og vedtager naturhandleplanen.


8.december 2012


Den endelige naturhandleplan annonceres.

2013 – 2015


Gennemførelse af de konkrete plejeindsatser.


Bevilling

Ingen økonomiske konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov nr. 932 af 24 september 2009 om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder.


Bekendtgørelse nr. 1117 af 25. november 2011 om kommunalbestyrelsens Natura 2000 handleplaner.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Forslag til naturhandleplan udsendes i offentlig høring fra 8. juni - 17. august 2012. Der annonceres på kommunens hjemmeside og i Uge-Nyt.


Administrationen fremsender forslag til naturhandleplan til de lodsejere, som berøres af naturhandleplanen og informerer om de støtteordninger, de kan søge under Landdistriktsprogrammet via NaturErhvervstyrelsen.


Naturstyrelsen afholder en natur-tur til Natura 2000 området.


Der udarbejdes fælles pressemeddelelse for alle kommunerne.

Indstilling

1. At Byrådet godkender forslaget til naturhandleplan til udsendelse i offentlig høring.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 10-05-2012

Anbefaler administrationens indstilling.


Fraværende: Claus Birkelyng (L)

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2012

Anbefaler Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.


Fraværende: Per Frost Henriksen (A) og Carsten Wulff (V).