Nr.102 - Udvidelse af offentlig sti mellem Danstrup og Davidsvænge

Sagsnr.: 10/51918

 

Beslutningstema

Ekspropriation til udvidelse af offentlig sti mellem Danstrup og Davidsvænge.


Sagsfremstilling og økonomi

Den 26. marts 2012 har sagen været behandlet i Byrådet, hvor sagen blev udsat ifølge forvaltningslovens § 11.


Med baggrund i kommentarer fra lodsejernes advokat, fremlægges sagen på Miljø- og Teknikudvalget igen.


Byrådet besluttede d. 28. marts 2011 at påbegynde ekspropriation til udvidelse af offentlig sti mellem Danstrup og Davidsvænge. Målet med projektet er at sikre den gamle sti mellem Danstrup og Davidsvænge, sådan at stien sikkert kan bruges af gående, cyklende og ridende.


På baggrund af Byrådets beslutning har administrationen sammen med to repræsentanter fra byrådet afholdt åstedsforretning på de to ejendomme der blev berørt af denne beslutning. I forbindelse med åstedsforretningen og i en 3 ugers periode efterfølgende har de berørte lodsejere haft mulighed for at komme med indsigelser og ændringsforslag til projektet. Ud af denne proces er der fremkommet en række indsigelser og forslag til ændringer.

Sagen forelægges udvalget med henblik på at overveje lodsejernes indsigelser, og vurdere om projektet skal gennemføres i sin nuværende form eller ændres.


Projektet

Stien løber over ejendommen matr.nr. 2a m.fl. og 2d m.fl. alle Danstrup By Asminderød og er ca. 700 meter lang. Stien er forslået udvidet til 2,5 m for at kunne tilgodese den færdsel, der skal kunne benytte stien. Stien er i kommunens registre optaget som en offentlig sti der kan anvendes af gående, cyklende og ridende. Stien er i de senere år blevet vedligeholdt i 1 meters brede, den ønskes nu udvidet til 1,5 meter med 0,5 meter rabat på hver side så anlæggets samlede bredde bliver 2,5 meter. Rabatten skal anvendes til vigeareal, hvis ridende, cyklende og gående mødes på stien.


Det nuværende projekt omhandler matr.nr. 2a, 2d og 15 alle Danstrup by, Asminderød og vedrører et areal på ca. 1050 m2 til udvidelse af den offentlige sti, hvilket giver et samlet stiareal på ca. 1773 m2. Herudover skal der anvendes ca. 3563 m2 til arbejdsareal under anlægsperioden.


Indsigelser fra lodsejerne


1.      Begge lodsejere er imod at afstå areal, dels da de ikke ønsker at miste dele af deres ejendom og dels da det kan få indflydelse på deres muligheder for at drive jagt.

2.      Begge lodsejere forslår at kommunen tinglyser en færdsel over deres ejendom, hvor ved offentligheden får en ret til at færdes på en 2 meter brede sti. Lodsejerne vil anlægge stien og ejeren af matr.nr. 2d har oplyst at han også er villig til at vedligeholde den del af stien der løber over hans ejendom.

3.      Ejeren af matr.nr. 2d m.fl. har ønsket, hvis det er muligt, at kunne flytte stien 3 meter til hver side når driften kræver det. Dette er dog kun et ønske, hvis det er teknisk muligt.


Administrationens kommentarer vedrørende punkt 1


Administrationen vurderer, at der kun vil være tale om mindre indgreb i de enkelte ejendomme, da der tidligere har været en offentlig sti over ejendommene, som på et tidspunkt før oppløjningen har været mindst 1 m bred. Stien er forsat registret som offentlig, så den reelle areal afståelse vil efter administrations vurdering kun være ca. 1050 m2.


Administrationens kommentarer vedrørende punkt 2 og 3


Juridisk er dette en mulighed. Det vil dog kræve, at stien nedlægges som offentlig sti i stifortegnelsen. Ulempen vil være, at kommunen ikke ville kunne regulere hvilken type belægning, der skal være på stien. Samtidigt vil kommunen fraskrive sig Vejlovens muligheder for at fremsætte påbud og give tilladelser. En tinglyst aftale vil alene hvile på et privatretligt grundlag og alle tvister om aftalen vil skulle behandles gennem retssystemet. Dette kan f.eks. give problemer, hvis der på et senere tidspunkt flytter personer ind på en af de to ejendomme, som ikke respekterer aftalen.


Sagsbehandling siden den 26. marts 2012

Forud for den 26. marts 2012 modtog Fredensborg Kommune et brev fra lodsejernes advokat, hvor han bad om aktindsigt efter Forvaltningsloven. Dette medførte jf. Forvaltningslovens § 11, at sagen skulle udsættes indtil aktindsigten var givet, hvilket bevirket at den politiske behandling blev udsat.


Advokaten har fået tilsendt de dokumenter han ønskede aktindsigt i og har haft mulighed for at komme med bemærkninger til dokumenterne. De bemærkninger, der efterfølgende har været fremsendt, har været af generel karakter og har ikke forholdt sig til noget i de dokumenter som aktindsigten har vedrørt.


De bemærkninger som lodsejernes advokat har fremsendt giver efter administrationens vurdering ikke grund til at ændre indstillingen. 
Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet udgifter (arealerhvervelse og landinspektør) afholdes indenfor rammen..

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje

Kompetence

Byrådet

Indstilling

At den oprindelige indstilling fastholdes, idet de fremsendte kommentarer fra lodsejernes advokat ikke giver anledning til ændringer. Det vil sige:


1.      At der i medfør af lov om offentlige veje §§ 47- 49 jfr. § 43 træffes beslutning om at ekspropriere ca. 1050 m2 fra matr. nr. 2a, 2d og 15 alle Danstrup by, Asminderød.

2.      At projektet gennemføres som forevist til åstedsforretningen.
Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 08-03-2012

Der var afstemning om administrationens indstilling, henholdsvis punkt 1 og 2:


Punkt 1: "at der i medfør af lov om offentlige veje §§ 47- 49 jfr. § 43 træffes beslutning om at ekspropriere ca. 1050 m2 fra matr. nr. 2a, 2d og 15 alle Danstrup by, Asminderød" blev vedtaget, idet

3: V og O stemte for

2: A stemte imod

1: F undlod at stemme

A stemte imod idet man hellere ser en frivillig løsning med en aftale mellem kommune og lodsejer.


Punkt 2 blev vedtaget enstemmigt.


Claus Birkelyng deltog ikke i sagens behandling.Beslutning i Økonomiudvalget den 19-03-2012

Anbefaler administrationens indstilling efter afstemning:

For stemte: 8: Liste A, B, F, O, V og Hossein Armandi (Borgernes stemme)

Imod stemte 1: Liste C


Notat af 19. marts 2012 uddelt og indgik i sagens behandling.

Beslutning i Byrådet den 26-03-2012

Sagen udsættes ifølge forvaltningslovens §11, idet lodsejernes advokat har bedt om aktindsigt.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 10-05-2012

Der var påny afstemning om administrationens indstilling, henholdsvis punkt 1 og 2:

Punkt 1: Indstillingen om "at der i medfør af lov om offentlige veje §§ 47- 49 jfr. § 43 træffes beslutning om at ekspropriere ca. 1050 m2 fra matr. nr. 2a, 2d og 15 alle Danstrup by, Asminderød", anbefales, idet

4: V, F og O stemte for

2: A stemte imod

A stemte imod idet man hellere ser en frivillig løsning med en aftale mellem kommune og lodsejer.


Punkt 2: Et enigt udvalg anbefaler administrationens indstilling.


Fraværende: Claus Birkelyng (L)

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2012

Anbefaler administrationens indstilling efter afstemning:

For stemte 7: Thomas Lykke Pedersen (A), Lars Simonsen (B), Hanne Berg (F), Ole Bergmann (F), Thomas Bak (V), Flemming Rømer (O) og Hossein Armandi (Borgernes Stemme)


Imod stemte 2: Ulla Hardy-Hansen (C) og Hans Nissen (A)


Fraværende: Per Frost Henriksen (A) og Carsten Wulff (V).