Nr.101 - Udviklingsstrategi til Den sociale rammeaftale 2013

Sagsnr.: 11/61406

 

Beslutningstema

Udviklingsstrategi til Den sociale rammeaftale 2013 forelægges Byrådet til godkendelse. Dertil orienteres om udviklingen i takster og udgifter på det specialiserede socialområde.Sagsfremstilling og økonomi

Udviklingsstrategi for 2013

Kommunerne fik i marts 2011 ansvaret for at koordinere det specialiserede socialområde og udarbejde en social rammeaftale. Rammeaftalen består i henhold til den nye bekendtgørelse for området af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Udviklingsstrategien er den faglige del af den sociale rammeaftale.

Udviklingsstrategien for kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden foreligger nu i et endeligt udkast, som KKR Hovedstaden den 23. marts besluttede at anbefale til godkendelse i kommunalbestyrelserne.

Formålet med udviklingsstrategien

Formålet med udviklingsstrategien er:

-        at sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene på tværs af kommunegrænser, så alle kommuner til stadighed er i stand til at tilbyde de rigtige tilbud af høj kvalitet også til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer

-        at skabe synlighed og gennemskuelighed om kapacitet, behov for pladser samt takst- og udgiftsudvikling

-        at sikre koordination og udvikling af nye tilbud særligt til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer, så ekspertise og ressourcer (på særlige områder) anvendes hensigtsmæssigt.


Kapacitetsudvikling

Udviklingsstrategien for 2013 er udarbejdet med afsæt i indberetninger fra kommunerne om behov og udviklingstendenser inden for både målgrupper og tilbudstyper samt indberetninger fra kommunerne og Region Hovedstaden om belægning og kapacitet. På baggrund af analysen af indberetningerne kan der udledes udviklingstendenser og perspektiver for det specialiserede socialområde for børn, unge og voksne i 2013 og årene frem.


På baggrund af indberetningerne konstateres det overordnet i Udviklingsstrategien, at der sker enkelte ændringer i tilbuddene i 2013, hvor nogle tilbud nedlægges eller omlægges. Derimod har kommunerne og Region Hovedstaden ikke indberettet ændringer i den forventede kapacitet i tilbuddene fra 2013 og frem til 2015. Dette indikerer, at kommunerne og Region Hovedstaden på nuværende tidspunkt, set fra udbudssiden, har en oplevelse af, at kapaciteten har fundet et stabilt leje mod tidligere års op- og nedjusteringer.


Udviklingstendenser

Et formål med udviklingsstrategien er at fastsætte hvilke udviklingstendenser og udviklingsperspektiver, som kommunerne oplever og således også hvilke temaer KKR Hovedstaden beslutter, der skal være i fokus i det pågældende år. Derudover har Social- og Integrationsministeren mulighed for at udmelde centrale temaer, som skal indgå i strategien.


For Rammeaftale 2013 har Social- og Integrationsministeren udmeldt det særlige tema ”Udvikling i brugen af de forskellige former for familieplejeanbringelser”, og KKR Hovedstaden har valgt to udviklingstemaer henholdsvis ”Sammenhængende forløb mellem social- og behandlingspsykiatrisk område” og ”Ny specialisering”.


Begge temaer falder godt i tråd med kommunens strategi ved revisiteringerne, hvor udgangspunktet for enhver indsats bør være, at der ikke er tale om en varig tilstand, men en tilstand med mulighed for forbedringer af funktionsevnen. For i højere grad at kunne sætte borgeren i centrum i et behandlingsforløb, er der blandt andet behov for at skabe en fælles forståelsesramme for det behandlings- og socialpsykiatrisk område


Takstudviklingen i 2013

Som led i styringsaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningen skal KKR indgå en aftale om takstudviklingen i 2013. Aftalen indgås endeligt i juni, men udviklingen i takster og i udgifter blev indledningsvis drøftet i KKR på mødet den 23. marts 2012. Drøftelsen tog sit udspring i analyser af henholdsvis udgifts- og prisudviklingen på det specialiserede socialområde i 2012.


Udgiftsudviklingen

På udgiftssiden viser analysen, at der fra 2008 til 2012 er foretaget en opjustering af det samlede budget for det specialiserede socialområde på 8 procent i hovedstadsregionen. En tilsvarende opjustering over perioden kan ses på landsplan, dog er opjusteringen på landsplan alene på 5,5 procent.

Den seneste udvikling i de budgetterede udgifter viser også, at hovedstadsregionen ikke følger med i udviklingen på landsplan. Fra 2011 til 2012 er budgettet reduceret med 1,7 procent på landsplan, mens hovedstadsregionen har hævet budgettet med 0,2 procent.

Med afsæt i udviklingen i det samlede budget i hovedstadsregionen for det specialiserede socialområde fra 2008 til 2012 kan det dog konstateres, at den kraftige udgiftsstigning, der har karakteriseret området gennem de seneste år, forventes at finde et mere stabilt leje.


Prisudviklingen

I forhold til prisudviklingen i takster har kommunerne i hovedstadsregionen samlet set omtrent fastholdt en takstreduktion på 2 procent fra 2010 til 2012. Således har 22 ud af de 26 kommuner reduceret taksterne siden 2010, herunder Fredensborg Kommune. 13 ud af de 19 kommuner, som havde opnået målsætningen om en reduktion af taksterne på 2 procent fra 2010 til 2011, har fastholdt reduktionen på 2 procent, eller har fra 2011 til 2012 reduceret taksterne yderligere.

Fire kommuner, som i 2011 levede op til målsætningen om en reduktion på 2 procent har hævet taksterne fra 2011 til 2012, og lever ikke længere op til målsætningen. Årsagerne til takststigningerne er blandt andet nye takstberegningsmetoder, høje omkostninger forbundet med tilbud, der står for lukning i 2012 samt tilbud med gæld, der skal afvikles.


Den gennemsnitlige udvikling 2010-2012 i region Hovedstaden har været en reduktion på de aftalte 2 %. Fredensborg kommune har reduceret taksterne med 3,5 %.


Med henblik på takstudviklingen i 2013 besluttede KKR Hovedstaden på mødet i marts at indgå en foreløbig aftale om, at tilbuddenes budgetter maksimalt kan stige med pris- og lønfremskrivning. KKR Hovedstaden tager endeligt stilling til aftalen i juni, når de kommunale regnskaber for 2011 er afsluttet.


Handicaprådet behandlede sagen på møde den 26. april med følgende anbefalinger:

  1. Udkast til udviklingsstrategi godkendt, med den bemærkning at stigningen i ansøgninger om hjælpemidler er begrundet i stigende behov og ikke en stigende opmærksomhed på egne rettigheder. Det anbefales, at rapporterne gøres mere læsevenlige i skriftstørrelse og farvevalg.
  2. Orienteringen om takstudviklingen taget til efterretning.Retsgrundlag

BEK nr. 205 af 13/03/2011: Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområdeKompetence

Byrådet. 


Kommunikation

Udviklingsstrategien efter godkendelsen blive offentliggjort på Fredensborg.dk.  


Elektroniske bilag

Indstilling

1.      At Byrådet godkender Udviklingsstrategi 2013. 

2.      At orienteringen om takstudviklingen tages til efterretning.


Beslutning i Social- og Sundhedsudvalg 2010-2014 den 07-05-2012

Indstillingen godkendt.


Fraværende : Tinne Borch Jacobsen ( V )


Beslutning i Børne- og Skoleudvalg den 08-05-2012

Anbefaler administrationens indstilling. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2012

Anbefaler Børne- og Skoleudvalgets indstilling. 


Fraværende: Per Frost Henriksen (A) og Carsten Wulff (V).