Nr.100 - Aftale mellem Fredensborg Kommune og Fredensborg Boligselskab om fleksibel udlejning

Sagsnr.: 11/56309

 

Beslutningstema

Byrådet skal godkende, at der i henhold til § 60 i Lov om almene boliger indgås en ny særlig 4-årig aftale om fleksibel udlejning med Fredensborg Boligselskab om afdelingerne Niverød III og IV og afdelingen Niverødgården. Aftalens indhold er nærmere beskrevet nedenfor.

Sagsfremstilling og økonomi

KAB har gennem et stykke tid forberedt etableringen af en ny, samlet venteliste for alle almene familieboliger, der administreres af KAB. Fællesventelisten har navnet KAB//Bolignøglen.


Med henblik på etablering af Bolignøglen ansøgte KAB i maj 2011 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om en forsøgsgodkendelse efter § 144, stk. 1. i Lov om almene boliger. Ministeriet svarede i maj 2011, at indførelse af Bolignøglen ikke kræver en forsøgsgodkendelse, men at der i stedet skal indgås en aftale om fleksibel udlejning mellem den enkelte kommune og boligorganisationen efter § 60 i almenboligloven. KAB//Bolignøglen trådte i kraft d. 1. januar 2012.


KAB har på vegne af Fredensborg Boligselskab henvendt sig til Fredensborg Kommune, da Fredensborg Boligselskab ønsker at tilslutte sig Bolignøglen -  den nye venteliste i KAB-fællesskabet.


Når Bolignøglen forudsætter en aftale med kommunen om fleksibel udlejning skyldes det, at Bolignøglen indeholder 3 forskellige modeller, som alle betyder en ændring af beboerfortrinsretten, også kaldet den interne venteliste, i henhold til de regler, der gælder i henhold til lovgivningen (§ 7 i Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger).


Formålet med at ændre beboerfortrinsretten er at sikre, at der går flere boliger til den eksterne venteliste, som derved bliver mere attraktiv for de boligsøgende, da de eksterne boligsøgende så også vil få mulighed for at komme i betragtning til de attraktive boliger.


De tre modeller går i korthed ud på, at en større eller mindre del af boligerne bliver tilbudt på den eksterne venteliste uden først at blive tilbudt beboere med beboerfortrinsret. Samtidig får alle beboere en styrket beboerfortrinsret i øvrige KAB administrerede boligorganisationer, der er tilsluttet Bolignøglen, da man med beboerfortrinsret kan søge på tværs af disse boligorganisationer. Det skal dog nævnes, at de personer der allerede er skrevet op til en bolig efter de gamle regler, ikke med den nye ordning vil miste deres fortrinsret.


De 3 modeller i Bolignøglen er følgende (de er nærmere beskrevet i bilag 1):


Model A: Beboerfortrinsret som i dag

Model A svarer stort set til beboerfortrinsretten, som vi kender den i dag. Her står beboere indenfor boligorganisationen forrest til alle ledige boliger. Det nye er, at beboere kan søge bolig på tværs af alle boligorganisationerne indenfor ventelisten og dermed få adgang til et meget bredt spektrum af boliger. Denne model skaber ingen forbedring af mulighederne for nye boligsøgende fra den eksterne venteliste. I denne model tages der overvejende hensyn til de beboere, der allerede er i systemet.


Model B: Mere tidssvarende beboerfortrinsret

I model B tilbydes alle ledige boliger fortsat beboere i afdelingen. Herefter går 25 pct. af de ledige boliger til den eksterne venteliste, mens 75 pct. går til interne ansøgere i boligorganisationen. Afsættes de 75 pct. ikke indenfor boligorganisationen, tilbydes boligerne til boligsøgende fra andre boligorganisationer, der er omfattet af Bolignøglen.


I model B sluses boligsøgende på de eksterne ventelister ind tidligere, end det foregår i dag.


Model C: Mest åbne model for boligsøgende

I model C tilbydes 50 pct. af de ledige boliger direkte til boligsøgende fra den eksterne venteliste. Model C er et godt valg for boligorganisationer/boligafdelinger, hvor der er en begyndende tendens til ubalance i beboersammensætningen.


Model C sætter fokus på at tiltrække nye boligsøgende. Halvdelen af de ledige boliger tilbydes i denne model direkte til boligsøgende fra de eksterne ventelister.

  

Ændringen af beboerfortrinsretten vedrører kun boliger, der udlejes via venteliste, og berører derfor ikke kommunes anvisningsret eller allerede indgåede udlejningsaftaler med kommunen, herunder aftaler om fleksibel udlejning. Fredensborg Kommune har i henhold til § 59 stk. 1 og 2 i Lov om almene boliger anvisningsret til hver fjerde ledige bolig i Fredensborg Boligselskab. Derudover har Fredensborg Kommune indgået en aftale med Fredensborg Boligselskab om fleksibel udlejning, hvor 50 pct. af de ledige boliger i afdelingerne Niverød III og Niverød IV udlejes efter en række særlige kriterier. Fredensborg Boligselskabs tilslutning til Bolignøglen har altså hverken indflydelse på kommunens anvisningsret til hver fjerde ledige bolig eller til den indgåede aftale om fleksibel udlejning.


Fredensborg Boligselskab ønsker, at afdelingerne Niverød III og IV udlejes efter model A og afdelingen Niverødgården udlejes efter model C (se nærmere i bilag 1). Fredensborg Boligselskab ønsker, at aftalen indgås for en 4 årig periode, men at der er mulighed for, at der kan ske modelskifte hvert år, hvis udlejningssituationen bevirker, at det vil gavne udlejningen af boligerne i de enkelte afdelinger.


KAB fremhæver i deres henvendelse til Fredensborg Kommune, at initiativet med Bolignøglen skal ses i lyset af den stigende konkurrence på boligmarkedet, som nødvendiggør en mere aktiv markedsføring af de almene boliger. Formålet er således at opnå én venteliste, som kan markedsføres samlet, og som giver den boligsøgende en unik mulighed for at få adgang til ca. 40.000 boliger alene ved én opskrivning. På denne måde forventer KAB, at kunne modvirke udlejningsproblemer og tomme boliger med deraf følgende huslejetab.


Det er administrationens vurdering, at Fredensborg Boligselskabs tilslutning til Bolignøglen (model A for Niverød III og Niverød IV og model C for Niverødgården) ikke vil få nogen økonomiske konsekvenser for kommunen, da Bolignøglen udelukkende vedrører beboerfortrinsretten også kaldet den interne venteliste. Det er i kommunens interesse, at boligorganisationerne undgår tomgang og heraf lejetab, og det er administrationens vurdering, at Bolignøglen er et godt initiativ til at modvirke udlejningsvanskeligheder.


Retsgrundlag

Lov om almene boliger.

Bekendtgørelse af udlejning af almene boliger mv.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Aftalen offentliggøres i Fredensborg kommunes annonce i UgeNyt.


Indstilling

At Byrådet godkender,


1.      at der i henhold til § 60 i Lov om almene boliger indgås aftale mellem Fredensborg Kommune og Fredensborg Boligselskab om, at


a)     afdeling Niverød III udlejes efter model A i Bolignøglen

b)     afdeling Niverød IV udlejes efter model A i Bolignøglen

c)     afdeling Niverødgården udlejes efter model C i Bolignøglen


2.      at aftalen gælder for en 4 årig periode.


3.      at administrationen får bemyndigelse til at indgå aftale med boligorganisationen om modelskifte i løbet af den 4 årige periode, hvis udlejningssituationen bevirker, at det vil gavne udlejningen af boligerne i de enkelte afdelinger.


Beslutning i Social- og Sundhedsudvalg 2010-2014 den 07-05-2012

Anbefaler administrationens indstilling. 


Fraværende : Tinne Borch Jacobsen ( V )

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2012

Anbefaler Social- og Sundhedsudvalgets indstilling idet byrådet modtager kommunens generelle udlejningskriterier med supplerende information om virkningerne af model C ift pkt. 1.C,  inden byrådsmødet den 29. maj 2012.


Fraværende: Per Frost Henriksen (A) og Carsten Wulff (V).