Nr.143 - Stillingtagen til tilbagekøb - ejendommen Teglgårdsvej 827.

Sagsnr.: 12/23151

 

Beslutningstema

Kommunen skal tage stilling til, om man ønsker at gøre brug af sin tilbagekøbsret vedr. ejendommen Teglgårdsvej 827, 3050 Humlebæk.Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune solgte i januar 2007 ejendommen Teglgårdsvej 827, Humlebæk (matr. nr. 8b Øverste Trop By, Humlebæk) til Vedelsparken ApS for 15.831.900 kr.


Ejendommen Teglgårdsvej 827 er kendt fra den såkaldte ”gavebrevssag”, hvor kommunen i 2006 var i dialog med Boligselskabet Lejerbo, der ønskede at erhverve ejendommen fra den private investor med henblik på at bygge almene boliger på grunden. Lejerbo var dengang parat til at yde kommunen en gave, der skulle reducere den kommunale medfinansiering til et minimum.


Købsaftalen indeholdt følgende bestemmelse, der tillige er tinglyst servitutstiftende:


”Såfremt køber ikke har påbegyndt bebyggelse af ejendommen senest 2 år efter overtagelsesdagen, kan kommunen kræve ejendommen tilbageskødet for samme beløb (15.831.900 kr.), som den i nærværende skøde anførte købesum uden tillæg af nogen art og udgift for sælger……………. Ejendommen skal tilbydes kommunen med en acceptfrist på 30 dage, forinden ejendommen kan sælges til anden side.”


Køberen, Vedelsparken ApS er under konkursbehandling og i den forbindelse blev ejendommen sat på tvangsauktion den 22. maj 2012. Tvangsauktionen blev udsat således, at der først gives hammerslag, når kommunen har taget stilling til om tilbagekøbsretten skal gøres gældende.


Kommunen har i overensstemmelse med bestemmelsen i servitutten fået 30 dage til at gøre sin tilbagekøbsret gældende, hvilket betyder, at der skal gives besked senest den 22. juni 2012.


Om ejendommen kan det kort oplyses, at grunden er på 6.687 m2 (heraf vej 1.065 m 2), og at der på ejendommen ligger en gammel bygning fra år 1900 med stråtag. Bygningen, der har et bebygget areal på 145 m2, er i meget dårlig stand, jf. billederne nedenfor. Det fremgår af lokalplan H31, der gælder for arealet, at bygningen skal bevares og istandsættes, så den fremtræder i sin oprindelige udformning. 


Administrationen anbefaler, at kommunen ikke udnytter sin tilbagekøbsret, idet kommunen ikke skønnes at have anvendelse for ejendommen.Bevilling

Der er ikke afsat budget til et eventuelt tilbagekøb.

Retsgrundlag

Den tinglyste servitut, refereret i sagsfremstillingen.Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

1.      At kommunen ikke gør sin tilbagekøbsret gældende. Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2012

Godkender administrationens indstilling.