Nr.142 - Ejer- og brugerforhold ejendommen Østervej 1A

Sagsnr.: 12/12089

 

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget skal orienteres om ejer- og brugerforhold vedrørende Dr. Louises Asyls børnehave på Østervej i Fredensborg samt træffe beslutning om sagens videre håndtering. 


Sagsfremstilling og økonomi

Dr. Louises Asyl ejer 2 ejendomme på henholdsvis Østervej og Helsingørsvej i Fredensborg. Ejendommen Østervej blev overdraget fra kommunen til Dronning Louises Asyl i 1970. Bygningen på Østervej har siden huset den selvejende institution Børnehaven Østervej indtil institutionen blev kommunal den 1.april 2011 og blev en del af Områdeinstitutionen Endrup. Af det tinglyste skøde fremgår det, at bygningen skal tilbageskødes til kommunen i 2055 eller hvis Dr. Louises Asyl opløses.


Fredensborg kommune havde i forbindelse med, at Børnehaven Østervej blev kommunal institution, indgået en aftale med den tidligere bestyrelse for Dr. Louises Asyl om Børnehaven Østervej. Aftalen gik ud på, at kommunen skulle overtage ejendommen på Østervej.


Bestyrelsen ville ansøge Civilstyrelsen om at nedlægge Dronning Louises Asyl og dermed realisere den tilbageskødningssituation, der følger direkte af opløsningen, jf. skødet.


Imidlertid kunne Civilstyrelsen ikke godkende bestyrelsens anmodning om opløsning.


I ejendommen Østervej, drives der nu et kommunalt dagtilbud, men ejendommen ejes formelt af Dr. Louises asyl, et forhold administrationen har ønsket at regulere ved aftale.


Bestyrelsen for Dr. Louises Asyl har med brev af 13.3.2012 – bilag 2 - krævet en husleje på 22.800,- pr. måned og anført, at opnås der ikke en aftale om husleje skal kommunen fraflytte ejendommen pr. 31.12.2012.


De juridiske forhold omkring ejendommen er belyst i et notat, der er bilagt dagsordenen.


I notatet er der en grundig omtale af retspraksis på området således som denne er kommet til udtryk ved både landsrets- og højesteretsdomme.


Den oprindelige - og vederlagsfrie - overdragelse af kommunale ejendomme til selvejende institutioner var bl.a. knyttet op på et bygge- og anlægsstop for kommunerne op igennem 60´erne og 70´erne. Opførelsen af nye daginstitutioner skete derfor i de selvejende institutioners navn, men reelt for kommunale midler.


Finansieringen af Dr. Louises Asyls køb af Østervej i 1970 skete da også ved en modregning i det tilskud, som af kommunen stilles til disposition for institutionen til dækning af dennes eget indskud vedrørende opførelse af en børnehave.


Sagen har været drøftet med KL´s juridiske afdeling, og drøftelserne er refereret i notatet, hvori det også konkluderes, at retstilstanden er klar.


KL har erklæret sin støtte til kommunen i tilfælde af en retssag.


Bevilling

Intet.

Retsgrundlag

Almindelige retsgrundsætninger og retspraksis, kommunalretten og dagtilbudsloven.

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

Ingen.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At det afvises, at kommunen skal betale husleje på Østervej 1A, Fredensborg. Den manglende pligt til at betale husleje kan heller ikke medføre, at kommunen skal fraflytte ejendommen.
  2. At administrationen fortsætter drøftelserne med bestyrelsen for Dr. Louises Asyl med henblik på at fremme en vederlagsfri overdragelse af ejendommen til kommunen i lyset af at institutionsdriften nu er kommunal og med henvisning til de tinglyste tilbageskødningsklausuler. Administrationen vil løbende sikre den fornødne politiske forelæggelse af sagen.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalg den 08-05-2012

Anbefaler administrationens indstilling. 


Udvalget ønsker herudover, at administrationen undersøger om Friheden succederer i Asylets rettigheder.


Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2012

Sagen tilbagesendes til Børne- og Skoleudvalget, da udvalget skal have lejlighed til at forholde sig til notatet om de juridiske forhold.


Fraværende: Per Frost Henriksen (A) og Carsten Wulff (V).

Beslutning i Børne- og Skoleudvalg den 04-06-2012

Anbefaler administrationens indstilling pkt. 1.


Indstillingens pkt. 2 blev sat til afstemning:


Hanne Berg (F), Ergin Özer (A), Claus Birkelyng (L), Lars Simonsen (B), Charlotte Sander (A), Hossein Armandi (Borgernes Stemme)stemte for den administrative indstilling.


Pernille Solvig Graux (V) og Tinne Borch Jacobsen (V) stemte imod, idet Venstre ønsker, at drøftelserne med Dronning Louises asyl, sker med henblik på at sikre at anvendelsen af ejendom Østervej 1 går over til Friheden, da betingelserne for en kommunal overtagelse af ejendommen i. h. t skødets betingelser ikke er tilstede.


Fraværende: Bo Hilsted (A)


Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2012

Administrationens indstilling vedtaget.


Liste V ønsker, at drøftelserne med Dronning Louises asyl, sker med henblik på at sikre at anvendelsen af ejendom Østervej 1 går over til Friheden, da betingelserne for en kommunal overtagelse af ejendommen i. h. t skødets betingelser ikke er tilstede.