Nr.138 - Kokkedal Planen- tre indsatser

Sagsnr.: 12/13470

 

Beslutningstema

Udvalget skal drøfte finansieringen af tre indsatser i Kokkedal.


A.     Styrkelse af medarbejderressourcer i Kokpit og Opsøgende Team

B.      Indsats over for aldersgruppen 18+ (unge voksne)

C.     Styrkelse af samarbejdet med Karlebo BokseklubSagsfremstilling og økonomi

På baggrund af sag 43 på Børne- og Skoleudvalgets møde den 27. marts 2012, ”Overblik over indsatser i Kokkedal”, besluttede Økonomiudvalget på mødet den 23. april 2012 at bede Børne- og Skoleudvalget ”drøfte de tre initiativer beskrevet i notat fra borgmesteren”. Indsatserne er beskrevet i notat ”Kokkedal Planen”, fra den 14. april 2012, og er tillige beskrevet herunder og vedhæftet i bilag.


Borgmesteren foreslår på baggrund af drøftelser med involverede parter i de sidste måneder, at Økonomiudvalget beslutter at tildele Kokkedal ekstra ressourcer til nedenstående tre indsatser:A.     Styrkelse af medarbejderressourcerne i Kokpit og Opsøgende Team


Erfaringerne fra klubben Kokpit i dens første levemåneder viser, at der er behov for yderligere ressourcer. Der har været adskillige episoder med unge, som udfordrer personalet i en sådan grad, at der er blevet trukket meget mange veksler på medarbejderne. Det er svært at finde sammenlignelige tal med tilsvarende tilbud andre steder i landet, men de 1.2 mio. kr., der er stillet til rådighed til lønninger og øvrig drift, har vist sig ikke at være tilstrækkeligt for et klubtilbud med denne målgruppe af unge.

Medarbejderne i ungdomsklubberne og i Opsøgende Team (SSP) refererer til samme ledelse, og flere medarbejdere er ansat i kombinationsstillinger, så de har timer både i og uden for klubben. Dette er en konstruktion, som giver mange fordele i begge organisationer.

Administrationen anbefaler, at der afsættes yderligere 500.000 kr. pr. år til budgettet for Kokpit/Opsøgende Team. Med dette beløb kan medarbejderressourcerne styrkes, så det vurderes, at der kan opretholdes en bemanding med den nuværende åbningstid., så der kan være minimum tre medarbejdere på arbejde til de op mod 50 unge, der dagligt møder op.

Der har i forskellige sammenhænge været fremsat ønsker om, at klubbens åbningstid kunne udvides. Som det ser ud p.t. har klubben åbent mandag og onsdag fra 14-21 og tirsdag og torsdag fra 14-18. Dette i 40 uger om året. Med en yderligere bevilling på 400.000 kr. pr. år kan klubben yderligere have åbent hver fredag eftermiddag samt (afhængig af, hvordan tingene udvikler sig) yderligere en uge eller to mere pr. år.


B.     Indsats over for aldersgruppen 18+ (unge voksne)


Der er behov for en særlig målrettet og tværgående indsats over for gruppen af unge over 18. De unge er for gamle til at gå i ungdomsklub, og mange unge i aldersgruppen har mistet kontakten til de ordinære frivillige foreninger.

Efter flere møder og samtaler med repræsentant for gruppen over 18 år i Kokkedal og efter yderligere overvejelser, foreslås, at der ikke satses på etablering af foreninger, som det kendes efter Folkeoplysningsloven, men at der i stedet laves en løsning målrettet gruppen. Der tages hensyn til gruppens behov og ønsker, men opstilles også en række konkrete krav til et samarbejde, hvor de unge dels tager ansvar for de faciliteter, der stilles til rådighed, dels udfører aktiviteter, som bidrager til at opretholde ro og orden blandt børn og unge under 18, som igen bidrager til at skabe tryghed i området.


Konkret foreslås det, at der afsættes 200.000 kr. pr. år til anlæg og drift af målrettede tilbud til målgruppen. I første omgang i Kokkedal, men senere i kommunens øvrige bysamfund. I Kokkedal foreslås det, at der indkøbes en container, som indrettes som ”klublokale” for de unge. Containeren foreslås placeret i tilknytning til foreningslokalerne på f.eks. Græstedgård. De foreninger og aftenskoler der benytter Græstedgård, skal høres, forinden der træffes beslutning om denne placering. Desuden skal der gives en myndighedstilladelse til placering af containeren på stedet.


C.     Styrkelse af samarbejdet med Karlebo Bokseklub


Karlebo Bokseklub har i flere år lavet en målrettet social indsats over for unge udsatte i Nivå. Fra 2011 er indsatsen forstærket, bl.a. gennem et samarbejde med Ungdomsskolen, som tre gange ugentligt stiller en træner ekstra til rådighed.


Det foreslås at udvide aktiviteterne til Kokkedal, således at der i et samarbejde mellem Karlebo Bokseklub og Ungdomsskolen laves en målrettet indsats over for en række af de unge.


Det foreslås, at der afsættes 75.000 kr. pr. år til indsatsen.


Økonomi: 

Der er ikke på politikområde 7 afsat penge til de tre indsatser, og udgifterne kan ikke afholdes indenfor rammen. Udvalget skal derfor forholde sig til, om indsatserne skal iværksættes og hvordan de skal finansieres.


Det anbefales at igangsætte de tre indsatser og oversende finansieringen i perioden 2013-16 til budgetforhandlingerne.


Med hensyn til 2012 anbefales, at udvalget drøfter om man vil iværksætte indsatsen i indeværende år, hvordan finansieringen skal ske samt en anbefaling overfor Økonomiudvalget.

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

De tre indsatser har til formål at skabe en bedre atmosfære og mere ro og tryghed i området. Når de unge i området beskæftiges med gode, sunde fritidsaktiviteter forventes det at have en gavnlig effekt på uro og hærværk i området.


Elektroniske bilag


Indstilling

1.      At udvalget drøfter om de tre indsatser skal iværksættes:

A.      Styrkelse af medarbejderressourcer i Kokpit og Opsøgende Team

B.      Indsats over for aldersgruppen 18+ (unge voksne)

C.      Styrkelse af samarbejdet med Karlebo Bokseklub


2.      At udvalget for så vidt angår finansieringen af de tre indsatser i de kommende år oversender finansieringen i perioden 2013-16 til budgetforhandlingerne.

3.      At udvalget med hensyn til resten af 2012 drøfter, om de tre indsatser skal iværksættes i indeværende år, og hvordan indsatsen i givet fald skal finansieres.
Beslutning i Børne- og Skoleudvalg den 08-05-2012

Udvalget anbefaler:

Vedr. 1:

Udvalget drøftede eventuel iværksættelse af de tre indsatser og besluttede:

A. At styrke medarbejderressourcerne i Kokpit / opsøgende team

B. At indsatsen for aldersgruppen 18+  undersøges nærmere med henblik på indhold af tilbud og placering. Endvidere anbefaler udvalget, at sagen behandles i Arbejdsmarkedsudvalget.

C. Udvalget anbefaler ikke en styrkelse af samarbejdet med Karlebo Bokseklub


Vedr. 2:

Anbefaler administrationens indstilling for så vidt angår punkt A


Vedr. 3:

Anbefaler at behovet for tildeling af ekstra midler til Kokpit i 2012 tages op i forbindelse med Budgetrevisonen 30.04.12

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 12-06-2012

Vedr. 1 B tiltræder udvalget, at målgruppen 18+ undersøges nærmere med henblik på indhold og tilbud, herunder beskæftigelsesmuligheder. 

Fraværende: Thomas Bak (V), Bo Hilsted (A)

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2012

Økonomiudvalget besluttede: 

  • Punkt 1, A: udgiften på 900.000,- oversendes til budgetforhandlingerne 2013
  • Punkt 1, B undersøges nærmere med henblik på indhold af tilbud og placering.
  • Punkt 1, C oversendes til budgetforhandlingerne for 2013

Vedr. 2. At:

Vedtaget og finansieringen i perioden 2013-16 oversendes til budgetforhandlingerne.


Vedr. 3 At:

Tildelingen af ekstra midler til Kokpit i 2012 indarbejdes i budgetrevisionen 30.06.12