Nr.135 - Sti mellem Langkildeparken og Kirkeleddet

Sagsnr.: 12/22185

 

Beslutningstema

Krav om anlæggelse af sti mellem Langkildeparken og Kirkeleddet.


Sagsfremstilling og økonomi

Plan og Klimaudvalget vedtog i 2008 lokalplan for Langkildeparken. Området er efterhånden ved at være udbygget og det er derfor nu nødvendigt at få infrastrukturen til og fra området færdigudbygget. Der var i lokalplanen lagt op til at området skulle sti betjenes fra den nordvestlige del af Langkildeparken til det eksisterende stinet omkring Kirkeleddet. Denne sti er aldrig blevet anlagt, hvilket giver trafiksikkerhedsmæssige udfordringer for cyklister fra Langkildeparken. Miljø- og Teknikudvalget tog på møde den 10. november 2011 det første skridt til at få stien anlagt ved at optage stien i kommunens fortegnelse over private fællesveje og –stier.


For at sikre, at stien bliver anlagt er det nødvendigt at kræve stien anlagt efter bestemmelserne i Lov om private fællesveje § 39. Dette pålægger ejerne af de tilstødende grunde at anlægge stien inden for en nærmere fastsat tidsfrist. De tilstødende ejendomme ejes henholdsvis af Fredensborg Kommune og Langkilde Invest ApS.


Der har i forbindelse med sagen været høring vedr. beslutningen om at kræve stien anlagt samt hvilken fordelingsnøgle, der skal anvendes. Fredensborg Kommune har udarbejdet en fordelingsnøgle efter bestemmelserne i Lov om private fællesveje § 45. Kommunen har skønnet at hovedvægten i fordelingen skal ligge på, hvordan stien vil blive anvendt af de tilstødende ejendomme. Fordelingen ses nedenfor.


Matr.nr.

Ejerlav

Ejer

Andel i procent


Beløb*  

2i, 2dd

Båstrup By, Asminderød

Fredensborg Kommune

33,81


150.000 kr.

3dg, 3dh, 3di

Båstrup By, Asminderød

LANGKILDE INVEST ApS

66,19


290.000 kr.

*Beløbene er rundet af til nærmeste 10.000


Et overslag på udgifterne til anlæggelse af stien er beregnet til ca. 440.000 kr. eksklusiv moms.


I forbindelse med høringen er lodsejers rådgiver kommet med bemærkninger. Bemærkningerne kan samles i to hovedpunkter


  1. Langkilde Invest har anlagt stien langs de ejendomme som er ejet af Langkilde Invest frem til 2 meter før skellet til Fredensborg Kommunes ejendom.
  2. Langkilde Invest oplyser at de er af den opfattelse at der i forbindelse med lokalplanlægningen er indgået en aftale mellem Langkilde Invest og Fredensborg Kommune om at Langkilde Invest skulle anlægge stien på deres ejendom og Fredensborg Kommune skulle anlægge stien på deres del af ejendommen.

Ad 1

Langkilde Invest har udlagt grus på den del af stien, der skal ligge på deres ejendom. Belægningen er dog vurderet til at være meget ujævn og overholder ikke kravene i vejreglerne til en dobbeltrettet fælles sti for gående og cyklende. Ved nyanlæggelse af sådanne stier skal bredden mindst være 3 meter. Fredensborg Kommunen har desuden ikke godkendt et skitseprojekt for det anlægsarbejde, der er lavet på stien på Langkilde Invests arealer og anser derfor ikke stien som anlagt.
Ad 2

Det har i forbindelse med undersøgelsen af sagen ikke været muligt at finde nogen aftale mellem Langkilde Invest og Fredensborg Kommune vedrørende anlæggelsen af stien. Hvis en sådan aftale på et senere tidspunkt skulle fremkomme ville det kun have indflydelse på fordelingen af udgifterne og ikke selve kravet om at stien skal anlægges.   


Bevilling


1.000 kr.

Forventet merforbrug/ finansiering


Sted/tekst

Kostbærer

2012

2013

2014

2015

1

Sti til Langkildeparken

Nyt 

150 
234
I alt, drift


0

0

0

0

5
I alt, anlæg


150

0

0

0

Noter: Negativt fortegn betyder en indtægt og positivt fortegn betyder en udgift.


Ovenstående beløb medtages ved budgetrevision 30.06.2012Retsgrundlag

Lov om private fællesveje § 39 og § 45

Kompetence

Miljø- og Teknikudvalget for så vidt angår punkt 1 og 2


Byrådet for så vidt angår punkt 3Indstilling

1.      At stien kræves anlagt i en bredde på 3 meter, og at anlæggelsen sker inden for 6 måneder.


2.      At fordelingen af udgifterne sker efter den i sagen skitserede fordelingsnøgle, som betyder at Fredensborg Kommunes andel udgør kr. 150.000


3.      At udgiften medtages i budgetrevision 30/6 2012


Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 07-06-2012

Referat fra møde den 26. august 2008 blev omdelt.


Indstillingens pkt. 1: Godkendt


Indstillingens pkt. 2: Fordelingen af udgifterne godkendes, medmindre det fremsendte mødereferat af den 26. august 2008 giver anledning til en ændring heraf.


Indstillingens pkt. 3: Anbefales.


Claus Birkelyng (L) deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2012

Anbefaler Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.