Nr.134 - Forslag til lokalplan H104 - Boligbebyggelsen Enebærhaven ved Kirkeskov allé i Humlebæk

Sagsnr.: 12/21286

 

Beslutningstema

Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan H104 – Boligbebyggelsen Enebærhaven ved Kirkeskov allé i Humlebæk samt tillæg nr. 4 til kommuneplan 2009.

Sagsfremstilling og økonomi


Baggrund

Lokalplanforslag H104 er udarbejdet for at tilvejebringe det nødvendige plangrundlag for lokalplanområdets anvendelse til boligformål herunder mulighed for ombygning, og fortætning af boligbebyggelsen. I lokalplanforslaget er der indarbejdet bæredygtige tiltag som krav om lavenergibygning ved nybyggeri samt mulighed for solenergianlæg og grønne tage.


Lokalplanområdet

Lokalplanområdet anvendes til boligbebyggelse, hvilket er hensigten for bebyggelsen fremover.


Bebyggelsen består i dag af 9 boligblokke, og en tilhørende små bygninger til ejendommens drift. Bebyggelsen indeholder 186 familieboliger fordelt på 1-, 2-, 3-, og 4-værelses boliger placeret på 1., 2. og 3. sal. Beboerlokaler, aktivitetsrum, vaskeri, gæstebolig og depotrum mv. er placeret i stueetagen. Byggeriet er opført i perioden 1973 – 75 som industrialiseret betonelementbyggeri, og er tidstypisk for perioden.

  

Lokalplanforslagets bestemmelser om bebyggelse

Den nuværende bebyggelsesprocent for bebyggelsen Enebærhaven ligger i dag på ca. 51%. I forbindelse med renoveringsprojektet med bl.a. efterisolering af facaderne, og hvor der åbnes op for nye boliger, og fælleshus fastlægges bebyggelsesprocenten til 90. Inden for lokalplanområdet må de eksisterende boligblokke ombygges fra i dag 4 etager til 5 etager.


Forhøjelsen af den maksimale bebyggelsesprocent giver mulighed for at øge udnyttelsen af de eksisterende boligblokke med etablering af boliger i stueetagen, der i dag er åben. Den øgede bebyggelsesprocent og det øgede etageantal giver desuden mulighed for etablering af tagboliger. Endvidere giver den forhøjede bebyggelsesprocent mulighed for at tilføje et fælleshus og at renovere boligblokkene (etagearealet udvides i forbindelse med f.eks. efterisolering, lukning af altaner, etablering af bygningsfremspring, der knytter sig til de eksisterende facader). 

  

Baggrunden er, at lokalplanområdet ligger i det stationsnære område inden for 600 meter. Ud fra et bæredygtighedshensyn bør udbygning af bysamfund ske ved fortætning. Fortætning i de stationsnære områder skal bidrage til en trafikal adfærd, hvor væsentlig flere benytter kollektiv tandsport. Det fremgår af Kommuneplan 2009 og landsplandirektivet, Fingerplan 2007.


Lokalplanforslagets bestemmelser om veje, stier og parkering

Lokalplanen fastlægger at området vejbetjenes fra Kirkeskov Allé nord for bebyggelsen.


Bebyggelsen har i dag 89 parkeringspladser, svarende til 1 p-plads pr ca. 150 m² boligareal, eller lige under 0,5 plads pr. bolig. Dette antal parkeringspladser dækker ifølge en undersøgelse foretaget i bebyggelsen det aktuelle samlede behov. Der kan etableres nye parkeringspladser indenfor et udlagt område.


Lokalplanforslagets bestemmelser om udearealer og beplantning

De grønne arealer skal opretholdes som have, og fællesarealer i de områder, hvor der ikke etableres ny bebyggelse. Der skal være mulighed for etablering af legepladser, opholdspladser og multibaner og lignende.


Bæredygtighed

Bæredygtighed i byggeriet er et tema i kommuneplan 2009. I forbindelse med udbud og lokalplanlægning skal de enkelte planer vurderes i forhold til hvilke krav kommunen vil stille til bæredygtigheden.


I lokalplanforslag H104 har Fredensborg Kommune valgt, at vurdere bæredygtighed, samt de energi- og klimamæssige tiltag ud fra de eksisterende bygninger, og i tilfældet af nybyggeri.


Bygningernes alder, stand og konstruktioner gør, at følgende energi- og klimamæssige tiltag foreslås:


Ved eksisterende bygninger:


·         Etablering af solenergianlæg f.eks. solceller og solfangere.


·         Omfang af befæstede arealer nedbringes.


·         Ved ombygning af eksisterende bygninger skal disse optimeres energimæssigt i henhold til bygningsreglementets krav.


·         Fælles affaldshåndtering og – sortering.


Ved nybyggeri:


·         Nybyggeri skal opføres som lavenergibygning i henhold til en hver tid gældende bygningsreglement.


·         Omfang af befæstede arealer minimeres således, at det er muligt at maksimere nedsivning på egen grund.


·         Regnvand anvendes i nyt vaskeri.


·         Ved nybyggeri udføres forsinkelse af regnvand med f.eks. grønt tag.


·         Etablering af solenergianlæg f.eks. solceller og solfangere.


Nedsivning af regnvand fra eksisterende bygninger er ikke muligt, da geotekniske undersøgelser viser, at nedsivning ikke er mulig på ejendommen.


Krav om bæredygtighed udmøntes i denne lokalplan også ved genanvendelse og fortætning af eksisterende bebyggelse og lokalplanområdets stationsnære beliggenhed.


Kommuneplan 2009

Kommuneplan 2009 fastlægger følgende rammer for rammeområde HB 10 der svarer til lokalplanområdet for nærværende lokalplan:


·         Område til boliger:

·         Etagehusbebyggelse ved Teglgårdsvej/ Kirkeskov Allé "Enebærhaven" HB 10

·         Anvendelse Etagebolig

·         Max. bebyggelsesprocent 40 % for området under et.

·         Max. højde 4 etager

·         Andet : Se også Retningslinjer i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder


Lokalplanforslag H104 er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne for område HB 10, idet bebyggelsesprocenten for området fastsættes til 90 %. Der er derfor udarbejdet et tillæg til Kommuneplan 2009. Tillæg nr. 4 indgår som en del af lokalplanforslaget.


Miljøvurdering

Fredensborg Kommune har foretaget en screening af lokalplanforslaget efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er vurderet, at det i henhold til lovens § 3, stk. 2 ikke er nødvendigt at foretage en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget, idet planforslaget alene fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.


Borgerinddragelse

Borgermøde om lokalplanforslaget afholdes mandag den 20. august 2012 kl. 17-18.30 i rådhuskælderen på Rådhuset – Egevangen 3b i Kokkedal.

  


Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planlovens kapitel 5

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Forslag til lokalplan H104 samt tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2009 offentliggøres.

Indstilling

1.      At forslag til lokalplan H104 - Boligbebyggelsen Enebærhaven ved Kirkeskov allé i Humlebæk samt tillæg nr. 4 til kommuneplan 2009 fremlægges til offentlig høring i henhold til planlovens § 24.


2.      At der ikke foretages en egentlig miljøvurdering efter miljøvurderingsloven.

Beslutning i Plan- og Klimaudvalg den 06-06-2012

Anbefaler administrationens indstilling.


Fraværende: Hans Nissen (A)

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2012

Anbefaler Plan- og Klimaudvalgets indstilling.