Nr.133 - Høringssvar om Regional Udviklingsplan

Sagsnr.: 12/18397

 

Beslutningstema

Region Hovedstaden har sendt sit forslag til Regional Udviklingsplan i høring.


Byrådet skal tage stilling til om kommunen skal afgive høringssvar og i givet fald hvad indholdet af høringssvaret skal være.

Sagsfremstilling og økonomi

Region Hovedstaden har sendt sit forslag til Regional Udviklingsplan i høring. Den Regionale Udviklingsplan beskriver en fremtidig strategi for hovedstadsregionens udvikling fra 2012 til 2016. I forslaget opstilles følgende vision for hovedstadsregionen:


” I 2020 har vi øget konkurrence- og tiltrækningskraften så markant, at hovedstadsregionen er Nordeuropas forbillede inden for bæredygtig vækst, viden og livskvalitet”


I forlængelse af visionen opstilles fire centrale temaer, hvor det er nødvendigt at tage fat for at nå visionen. De fire temaer er følgende:


         Erhverv

         Uddannelse

         Klima

         Trafik


Med den fælles vision og de fire temaer ønsker Region Hovedstaden at skabe en platform for et styrket strategisk samarbejde mellem aktørerne såvel inden for regionen som ud over regionens grænser.


Forslaget er i høring frem til den 14. juni 2012. Udviklingsplanen vil blive fulgt op af dialog gennem Kommunekontaktrådet Hovedstaden som det samlende forum for regionens kommuner.


Erhverv

På erhvervsområdet konstaterer udviklingsplanen, at regionen samlet set har mistet 11 pct. af de private job siden 2008 mod tilsvarende 8 pct. for resten landet. For at vende denne udvikling og nå målet om en økonomisk vækst på 2,5 pct. årligt, skal der samarbejdes på tværs af myndigheder og relevante aktører for at sikre de bedste rammevilkår for erhvervslivet. I den forbindelse fremhæves 3 indsatsområder:


1.      Vi skal sikre fremtidig vækst og velstand i regionen

2.      Kommuner, region og virksomheder skal udvikle erhvervslivet sammen

3.      Vi skal have internationalt udsyn


For hvert af indsatsområderne er angivet en række handlinger, som skal sikre de rammevilkår, som er nødvendige for at skabe arbejdspladserne og den økonomiske vækst.


Det er administrationens vurdering, at udviklingsplanen inden for dette tema er godt i tråd med de ønsker Fredensborg Kommune har til erhvervspolitikken, herunder at der bl.a. skal satses på velfærds- og klimateknologi, ligesom der skal arbejdes efter fælles mål i erhvervsfremmeindsatsen og sikres øget samspil mellem de aktører, der arbejder med erhvervsudvikling.


Imidlertid kan der omvendt peges på, at udviklingsplanen i højere grad kunne forholde sig til, hvordan regionen fastholder eksisterende virksomheder og arbejdspladser – også inden for de mere traditionelle erhverv såsom håndværkervirksomheder og industriproduktion.


Uddannelse 

Der er god sammenhæng mellem regionens målsætninger og handlinger og Byrådets politiske mål om at opnå landets lavest ungdomsledighed og 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Kommunens beskæftigelsespolitik på ungeområdet omhandler først og fremmest kravet om, at alle unge skal have en uddannelse. 


Der peges på følgende tre indsatser:


1.      Vi skal støtte de svage unge og hindre frafald fra uddannelser

2.      Lysten til at lære skal i centrum

3.      Mere og bedre uddannelse skal ruste os til fremtiden


Kommunen har etableret en tidlig, målrettet og individuel beskæftigelsesindsats for unge ufaglærte. Der er iværksat straksaktivering af alle unge nyledige kontanthjælpsmodtagere, snusepraktikker for at hjælpe unge med uddannelsesvalg, brobygningsforløb med erhvervsskoler, særligt projekt ”InZasten” for utilpassede unge mv. Målet er, at ufaglærte unge bliver opkvalificeret og får en uddannelse.


Der er behov for mentorstøtte til svage unge i overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelser, ligesom der er behov for mentorstøtte til svage unge på uddannelsesinstitutioner for at hindre frafald. Samarbejdet mellem kommunen, ungdomsuddannelser og Ungdommens Uddannelsesvejledning Øresund skal ligeledes udvikles for at støtte og hjælpe frafaldstruede unge på erhvervsskoler og gymnasier. 


Der iværksættes nye initiativer til at skaffe flere praktikpladser til kommunens unge, idet flere unge frafalder uddannelser på grund af mangel på praktikpladser. Samtidig etablerer kommunen et nyt særligt tilrettelagt beskæftigelsestilbud ”Springbrættet” til svage unge mellem 15 – 17 år, der skal sikre, at flere svage unge gennemfører en ungdomsuddannelse.


Den forebyggende indsats på skoleområdet er af afgørende betydning for at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Der skal skabes mere sammenhæng mellem uddannelserne ved at skabe logik og funktionalitet i overgangene mellem uddannelsesniveauer og retninger for at sikre, at flere unge vælger rigtigt første gang og inspireres til videre uddannelse.


De unges beslutning om uddannelse og karriere skal modnes allerede i folkeskolen. Det betyder, at der skal arbejdes med glidende overgange mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne. Der skal arbejdes for, at flere unge kommer tilbage på uddannelsessporet, en bedre uddannelsesdækning med koordinerede uddannelsestilbud og kortere afstande og transporttid.

Lysten til at lære skal i centrum i et motiverende rummeligt uddannelsessystem med inspirerende skolemiljøer, der giver alle unge mulighed for at udvikle deres evner og talenter. Der skal være bedre sammenhæng mellem teori og praksis, der skal udvikles nye attraktive erhvervsuddannelser, og ske talentudvikling på alle niveauer. 


Mere og bedre uddannelse skal ruste os til fremtiden gennem afdækning af kompetence- og vidensbehov. Der skal skabes nye og alternative veje gennem uddannelsessystemet og flere målgrupper skal have en videregående uddannelse. Uddannelserne skal have et øget internationalt udsyn, ligesom der skal ske en opkvalificering af ufaglærte.  


Der er god sammenhæng mellem regionens målsætninger og handlinger og Byrådets politiske mål om landets laveste ungdomsledighed og skoleforliget fra 2010 (95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse), og skolernes visioner beskrevet i ”Faglighed og fællesskab”, samt frikommuneforsøg under fællesbetegnelsen ”Den fleksible folkeskole”.

  

Klima

Temaet bygger på den fælles klimastrategi mellem regionen og kommunerne. Temaet omhandler indsatser i forhold til at facilitere et bredt samarbejde, igangsætte analyser og understøtte udviklingsinitiativer omkring klimatilpasning, klimavenlig transport som fx elbiler og cykling, energieffektive bygninger, omstilling af energiforsyningen og klimavenligt forbrug, samt rekreative områder.


Der er god sammenhæng mellem regionens målsætninger og handlinger og Byrådets tilsvarende mål og handlinger, som beskrevet i ”Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020” og i Planstrategi 2011-14.

  

Trafik

Temaet peger på sammenhængen mellem fremkommelighed og vækst. Planen peger på behovet for at skabe en effektiv infrastruktur som reducerer rejsetiden inden for regionen og som giver god tilgængelighed til og fra regionen. En forbedring af fremkommeligheden og af den geografiske sammenhæng i hele regionen skal bl.a. styrkes ved at udbygge og forbedre vejnettet og gennem at udbygge den kollektive transport, herunder togforbindelserne mellem Nordsjælland og København. Der peges på en ny fast forbindelse ved Helsingør og Helsingborg til både bane og vej, og i forlængelse heraf en ny ringforbindelse (Ring 5) med tilslutning fra Femern-forbindelsen via Høje-Taastrup til Helsingør til både bane og vej.


Procedure

Nærværende dagsorden forelægges i en række fagudvalg imellem den 6. juni og 12. juni 2012 og herefter i økonomiudvalg den 18. og byråd den 25. juni. Da høringsfristen udløber den 14. juni 2012, anbefaler administrationen, at vedhæftede forslag til høringssvar sendes til Region Hovedstaden den 13. juni 2012 med forbehold for Byrådets endelige godkendelse.


Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. 


Retsgrundlag

Planloven 


Kompetence

Byrådet 


Elektroniske bilag

http://www.regionh.dk/menu/Regional+Udvikling/Regional+udviklingsplan/

Indstilling

Af hensyn til høringsfristen den 14. juni 2012 indstiller administrationen


1.      At forslag til høringssvar med nedenstående ordlyd godkendes og fremsendes til Region Hovedstaden den 13. juni 2012 med forbehold for Byrådets bemærkninger.


2.      At Byrådet på sit møde den 25. juni 2012 godkender høringssvaret endeligt. 

Beslutning i Plan- og Klimaudvalg den 06-06-2012

Administrationens indstilling vedtaget med - i forhold til tværgående baneforbindelse - følgende tilføjelse "Evt. koblet til Lille Nord".


Udvalget foreslår en tilføjelse til 1. afsnit: "Idet Byrådet anerkender, at Fredensborg Kommune er en del af Øresundsregionen". 


Fraværende: Hans Nissen (A)

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2012

Anbefaler Plan- og Klimaudvalgets indstilling idet afsnit 4 rettes fra ´stærk kritisk´ til ´kritisk´ og afsnit 5 indledes med: ´Et flertal i´.

Fjerde punkt i opstillingen ændres til: ´- Potentialerne i omdannelse af Lille Nord´.

Samt at der tilføjes følgende punkt: ´- Potentialet i at motivere borgere og virksomheder til en anden transportadfærd gennem mobility management´..