Nr.132 - Humlebæk syd - opfølgning efter byplankonkurrence

Sagsnr.: 12/22231

 

Beslutningstema

Byrådet skal træffe beslutning om igangsættelse af arbejde med helhedsplan for Humlebæk Syd i forlængelse af byplankonkurrencen.

Sagsfremstilling og økonomi

Byplankonkurrencen om Humlebæk Syd, der blev igangsat sommeren 2011, nærmer sig sin afslutning.


Første etape af konkurrencen forløb fra juni 2011 til oktober 2011, og resulterede i at fire projekter gik videre til anden etape. De fire projekter blev vist og debatteret i Planstrategi 2011-14, hvorefter anden etape af konkurrencen blev igangsat i marts 2012 og forslag afleveret i maj 2012. Dommerkomiteens bedømmelse af de fire viderebearbejdede projekter pågår ultimo maj/primo juni 2012 og det endelige vinderprojekt offentliggøres den 20. juni 2012. 


Planstrategi 2011-14 forventes vedtaget endeligt i byrådet den 25. juni 2012, og i forlængelse heraf begynder administrationen på arbejdet med at revidere kommuneplanen. I henhold til planloven skal et forslag til kommuneplan være offentliggjort senest inden udgangen af 2013. Administrationen planlægger at fremlægge et kommuneplanforslag i løbet af første halvdel af 2013 med henblik på endelig vedtagelse inden udløbet af året og nuværende byrådsperiode.


I Planstrategien fremgår det om Humlebæk Syd, at byrådet udarbejder en helhedsplan på baggrund af byplankonkurrencens vinderforslag, samt at helhedsplanen danner afsæt for kommune- og lokalplanlægning.


I programmet for byplankonkurrencen er det fastlagt, at konkurrencens endelige vinder udover præmiesummen vil få til opgave at udarbejde en helhedsplan i dialog med borgerne, byrådet og kommunens administration. Derudover forventes vinderen at deltage som kommunens rådgiver i det efterfølgende udviklingsforløb.


Det fremgår endvidere af konkurrenceprogrammet, at hvis opgaven standses eller ikke er blevet overdraget vinderen senest to år efter offentliggørelsen af det samlede konkurrenceresultat, skal kommunen betale vinderen en kompensation på 150.000 kr.


I aftalen med Arkitektforeningen om byplankonkurrencen fremgår det, at der er afsat de ovennævnte 150.000.


Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler, at vinderen af byplankonkurrencen om Humlebæk Syd engageres inden for en ramme på 150.000 til at udarbejde en helhedsplan for Humlebæk Syd, som kan danne grundlag for og indarbejdes i Kommuneplan 2013.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. 150.000 kr indgår i aftalen med Arkitektforeningen. 


Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At vinderen af byplankonkurrencen om Humlebæk Syd engageres inden for en ramme på 150.000 til at udarbejde en helhedsplan for Humlebæk Syd, som kan danne grundlag for og indarbejdes i Kommuneplan 2013.

Beslutning i Plan- og Klimaudvalg den 06-06-2012

Administrationens indstilling vedtaget, idet det bemærkes, at Planstrategi 2011-2014 blev endeligt vedtaget på Byrådets møde 29.05.2012 med følgende protokollering:


"Med afsæt heri er der i Byrådet - jf. budgetforliget for 2012-15, som forudsætter salg af området, - også en bevidsthed om, at en udbygning af Humlebæk Syd kan blive aktuel. Hvis og når Byrådet som konsekvens heraf træffer beslutning om en eventuel udbygning af Humlebæk Syd, vil det ske med det kommende vinderprojekt som grundlag suppleret med de visioner og mange synspunkter - også kritiske, der er blevet fremført i forbindelse med Planstrategien for 2011-14 indsats 1 - Humlebæk Syd.


Byrådet er derfor enige om at der på nuværende tidspunkt ikke er truffet beslutning om tidspunktet for et salg af Humlebæk Syd".


Fraværende: Hans Nissen (A).

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2012

Anbefaler Plan- og Klimaudvalgets indstilling.