Nr.127 - Aftale mellem Fredensborg Kommune og AB Hørsholm Kokkedal om fleksibel udlejning

Sagsnr.: 11/56309

 

Beslutningstema

Byrådet skal godkende aftale mellem Fredensborg Kommune og AB Hørsholm Kokkedal for afdelingerne nr. 7 Skovengen og nr. 9 Byengen/Nordengen om fleksibel udlejning for en 4 årig periode. Aftalens nærmere indhold er beskrevet nedenfor.

Sagsfremstilling og økonomi

Social- og Sundhedsudvalget behandlede på deres møde d. 7. maj 2012 forslag til fornyet aftale mellem Fredensborg Kommune og AB Hørsholm Kokkedal om fleksibel udlejning. Inden sagen gik videre i Økonomiudvalget, blev administrationen opmærksom på, at kriterier i en aftale om fleksibel udlejning skal være prioriterede. Kriterierne i den aftale, som udvalget behandlede i maj 2012, var ikke prioriterede, og derfor fremlægges der en ny sag til godkendelse.


Fredensborg Kommune har anvisningsret til hver fjerde ledige bolig i henhold til § 59 stk. 1 og 2 i Lov om almene boliger. Boligerne anvises til borgere med et påtrængende og akut boligproblem.


I henhold til § 60 i Lov om almene boliger mv. indgik Fredensborg Kommune og AB Hørsholm Kokkedal i maj 2008 aftale om, at 90 pct. af de resterende ledige boliger i afdelingerne nr. 7 Skovengen og nr. 9 Byengen/Nordengen skulle udlejes efter en række særlige kriterier. De resterende 10 pct. har været lejet ud efter foreningens venteliste.


Da aftalen udløber d. 30. maj 2012, skal den tages op til revision. AB Hørsholm Kokkedal har været tilfredse med aftalen og ønsker at forny aftalen med to ændringer.


Nedenfor fremgår de nuværende kriterier, som er opstillet i prioriteret rækkefølge:


·     Pendlerordningen – boligsøgende med beskæftigelse i

lokalområdet, og nuværende bopæl uden for.

·     Unge – under 25 – med tilknytning til lokalområdet.

·     Ældre – 50+ - med tilknytning til lokalområdet.

·     Skilsmisseramte i lokalområdet.

·     Forældre, med ret til samkvem med børn boende i lokalområdet.

  

Den ene ændring vedrører kriteriet om pendlerordningen. AB Hørsholm Kokkedal ønsker at fjerne kravet om, at man skal have nuværende bopæl udenfor lokalområdet.


AB Hørsholm Kokkedal begrunder deres ønske med, at de ønsker at tiltrække boligsøgende med beskæftigelse – uagtet om disse boligsøgende i dag bor i eller udenfor lokalområdet.


Den anden ændring er, at kriteriet vedr. skilsmisseramte i lokalområdet kommer til at stå foran kriteriet Unge – under 35 – med tilknytning til lokalområdet og kriteriet Ældre – 50+ - med tilknytning til lokalområdet.


Nedenfor fremgår forslag til prioriterede kriterier i en ny aftale mellem Fredensborg Kommune og AB Hørsholm Kokkedal (selve aftalen fremgår af bilag 1).


1.      Pendlerordningen – boligsøgende med beskæftigelse i Lokalområdet.

2.      Skilsmisseramte i lokalområdet.

3.      Unge – under 25 – med tilknytning til lokalområdet.

4.      Ældre – 50+ - med tilknytning til lokalområdet.

5.      Forældre, med ret til samkvem med børn boende i lokalområdet.


Som i den gældende aftale, er det i den nye aftale en overordnet forudsætning, at enhver anvisning skal foretages på grundlag af en samlet skønsmæssig vurdering, og at kriterierne fortsat fremover udgør den altovervejende hovedregel, men at ingen principielt er udelukket.


Aftalen gælder fra 1. juli 2012 frem til d. 30. juni 2016.


Det er administrationens vurdering, at ændringen af kriteriet vedr. pendlerordningen er hensigtsmæssig ud fra den betragtning, at udlejningssituationen har ændret sig og der nu er brug for at udvide antallet af potentielle ansøgere.Retsgrundlag

Lov om almene boliger mv.


Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Aftalen offentliggøres i Fredensborg Kommunes annonce i UgeNyt.


Indstilling

  1. At Byrådet godkender aftale mellem Fredensborg Kommune og AB Hørsholm Kokkedal om fleksibel udlejning for en 4 årig periode med følgende prioriterede kriterier:

1.     Pendlerordningen – boligsøgende med beskæftigelse i lokalområdet.

2.    Skilsmisseramte i lokalområdet.

3.    Unge – under 25 – med tilknytning til lokalområdet.

4.    Ældre – 50+ - med tilknytning til lokalområdet.

5.     Forældre, med ret til samkvem med børn boende i lokalområdet.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalg 2010-2014 den 11-06-2012

Administrationens indstilling vedtaget. 


Fraværende: Tinne Borch Jacobsen (V), Suzan Daoud (F), Charlotte Sander (A).

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2012

Anbefaler administrationens indstilling.