Nr.124 - Sundhedsforsikring 2012

Sagsnr.: 12/23416

 

Beslutningstema

I august 2009 blev alle kommunens ansatte omfattet af en arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring, som udløber pr. 31. juli 2012, hvor forsikringen skal i genudbud.

Sagsfremstilling og økonomi

Sundhedsforsikringen har været et arbejdsgiverbetalt personalegode til alle månedslønnede ansatte i kommunen, hvor det også har været muligt for den enkelte for egen regning at tilkøbe ægtefælle- og børnedækning til en fordelagtig præmie.


Forsikringen har indtil 31. december 2011 været skattefritaget.


Fra den 1. januar 2012 er en del af sundhedsforsikringen omfattet af beskatning, hvilket betyder at nyansatte medarbejdere efter den 1. januar 2012 vil blive beskattet af den nuværende ordning fra den 1. april 2012 (pga. en 3-måneders karensperiode). Medarbejdere ansat før den 1. januar 2012 er undtaget for beskatning af den nuværende ordning, da forsikringspræmien blev betalt i 2011.


Nuværende forsikring

Baggrunden for Byrådets beslutning om at indføre en arbejdsgiverbetalt forsikring var dels at det som et af flere elementer skulle bidrage til Fredensborg Kommune som en attraktiv arbejdsplads og dels at den kunne bidrage til at nedbringe sygefraværet


Kommunens forsikringsmægler Willis gennemførte i slutningen af 2010 en tilfredshedsundersøgelse af sundhedsforsikringen, hvor bl.a.


·         79% oplevede det som en fordel at ansættelse medfører en sundhedsforsikring     

·         95% var generelt tilfredse med sundhedsforsikringen

·         67% af de adspurgte mener, at sundhedsforsikringen er med til at afkorte sygefraværet

·         97% vurderer forsikringen som effektiv eller meget effektivUndersøgelsen viste således markant tilfredshed med forsikringen, som giver mulighed for både at forebygge og efterbehandle. Derudover tilbydes psykologhjælp og misbrugsbehandling. Disse tiltag understøtter de initiativer, der i øvrigt gøres for at nedbringe sygefraværet.


De nyeste tal opgjort af Codan pr. 1. marts 2012 viser, at forsikringen har været meget benyttet af kommunens ansatte, med følgende antal anmeldelser


aug. 09 – aug. 10:    888 anmeldte

aug. 10 – aug. 11:    791 anmeldte

aug. 11 – feb. 12:     455 anmeldte 


I perioden er det generelle sygefravær faldet fra 5,29 i 2009 til 4,49% i 2011.


Nye skatteregler

Pr. 1. januar 2012 er det vedtaget at ophæve den nuværende skattefrihed for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer. Kommunens ansatte vil blive beskattet af forsikringen som almindelig lønindkomst - dog således at behandling af arbejdsgiverrelaterede skader samt misbrugsafvænning fortsat er fritaget for beskatning.


Forsikringsselskaberne arbejder i øjeblikket med at tilbyde en model, hvor præmien er opdelt i en arbejdsgiverrelateret del og en privatrelateret del. Et af de større forsikringsselskaber har udarbejdet en model, hvor 1/3 del af præmien er til beskatning, og dette produkt er fremsendt til SKAT for at få den endelige godkendelse af produktet. De øvrige selskaber arbejder ligeledes med lignende modeller, som forventes godkendt af SKAT.


Det betyder, at fremtidige sundhedsforsikringer vil være opdelte i en skattepligtig del og en skattefritaget del – og beskatningen hos den enkelte medarbejder vil således udgøre et mindre beløb pr. måned.


Det vurderes, at det fortsat vil være meget attraktivt for kommunens medarbejdere at være omfattet af den samlede forsikring i forhold til den høje pris det koster at tegne en privat sundhedsforsikring, hvor udgiften i øvrigt er påvirkelig af helhedsoplysninger og alder mm.

  

Forlængelse af nuværende ordning

Som tidligere nævnt udløber den nuværende aftale med CODAN pr. 31. juli 2012.


Codan har tilbudt at forlænge den nuværende forsikringsordning yderligere 3 måneder indtil et nyt udbud er gennemført. Det vil have den fordel, at der ikke bliver et slip i forsikringsordningen, og for tilmeldte ægtefæller/børn, som vil skulle starte forfra med den optjente anciennitet, hvis der bliver et slip i ordningen.


Hvis den nuværende ordning forlænges, vil det betyde, at alle medarbejdere vil blive beskattet af den nuværende forsikringspræmie på kr. 139,50 pr. måned fra den 1. august 2012, og frem til nyt udbud er gennemført.


Nyt udbud

Med baggrund i de nye skatteregler skal alle forsikringsselskaber tilrette deres tilbud om sundhedsforsikring. Kommunens nuværende forsikringsselskab Codan har tilkendegivet at de fortsat er interesseret i at byde på forsikringen, og det er Willis vurdering at de fleste udbydere af sundhedsforsikringer vil være interesseret i at byde på ordningen. i forbindelse med et genudbud.


Hvis kommunens medarbejdere skal tilbydes en tilsvarende sundhedsforsikring som i dag vil følgende model være egnet:


·         En arbejdsgiverrelateret del, som alle medarbejdere omfattes af

·         En misbrugsrelateret del, som alle medarbejdere omfattes af

     - hvor begge dele er skattefritaget, samt

·         En privatrelateret del, som medarbejderen kan fravælge, og dermed  undgå beskatning


For at sikre sig mod en ufordelagtig ordning for både medarbejdere og for kommunen, vil der i forbindelse med forsikringsudbuddet blive en klausulering om, at kommunen kan forkaste tilbuddet, såfremt de skattemæssige forhold ikke er på plads og godkendt af SKAT efter ovennævnte opdeling.


Kommunens Hovedudvalg har drøftet sagen og:


  • Udtrykker en positiv indstilling til et genudbud af sundhedsforsikringen under forudsætning af at ovennævnte afklaring med SKAT falder på plads. Det er således afgørende, at sundhedsforsikringen også fremadrettet er til glæde for medarbejdere og for kommunen som helhed.
  • Udtrykker en positiv indstilling til forlængelse af den hidtidige sundhedsforsikring i 3 måneder. Hovedudvalget ser gerne at medarbejderne bliver kompenseret for den skattebelastning forlængelsen vil påvirke den enkelte medarbejder.

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

  1. At nuværende forsikring forlænges frem til nyt udbud er gennemført - forventeligt indenfor 3 måneder
  1. At nyt udbud af kommunens sundhedsforsikring iværksættes med følgende tidsplan:
    - Teknisk annoncering i EU-Tidende i juni måned 2012
    - Godkendelse af udbudsmateriale i ØK i august måned 2012, hvor der indarbejdes en klausulering om, at kommunen kan forkaste tilbuddet, såfremt SKAT ikke har godkendt den foreslåede inddeling.


Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2012

Administrationens indstilling vedtaget efter afstemning:


For stemte 8: Liste A, C, V, O og Hossein Armandi (Borgernes stemme)

Imod stemte 3: Liste B og F.