Nr.123 - Forberedelse af ny byrådsperiode - en politisk arbejdsgruppe

Sagsnr.: 12/4956

 

Beslutningstema

I forrige valgperiode blev der nedsat en politisk arbejdsgruppe med henblik på at forberede det politiske arbejde i indeværende byrådsperiode. Borgmesteren foreslår, at Økonomiudvalget drøfter, hvorvidt der i lighed med sidst skal nedsættes en politisk arbejdsgruppe, der skal forberede det politiske arbejde i den kommende byrådsperiode fra 2014-2018.Sagsfremstilling og økonomi

Der er godt 1½ år til det næste kommunalvalg, og det er derfor ved at være tid til at påbegynde forberedelserne til såvel selve valget som tilrettelæggelsen af arbejdet i byrådet.


Op til det seneste kommunalvalg blev der nedsat en politisk arbejdsgruppe, der som optakt til valget i det sene forår 2009 kom med en række fælles anbefalinger til byrådsarbejdet i indeværende periode (se vedlagte bilag).  


Med baggrund i de positive erfaringer herfra foreslås, at Økonomiudvalget drøfter, om der i lighed med sidst nedsættes en politisk arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen vil i givet fald få til opgave et forberede arbejdet i den næste byrådsperiode. Der vil som udgangspunkt ikke være begrænsninger i, hvilket temaer arbejdsgruppen kan tage op men det kunne eksempelvis være:


·        Udvalgsstrukturen

·         Deltagelse i råd og nævn

·         Møder og mødemateriale

·         Afbureaukratisering

·         Introduktion til det politiske arbejde for nye kandidater


Såfremt Økonomiudvalget tilslutter sig forslaget foreslås, at alle partier udpeger et byrådsmedlem til arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen nedsættes med virkning fra september 2012 med henblik på at forberede en temadrøftelse i Byrådet i februar 2013. Arbejdsgruppens arbejde vil blive understøttet med administrativ bistand, som forankres hos kommunaldirektøren i Center for Politik og Strategi.  


Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Kompetence

Økonomiudvalget

Kommunikation


Indstilling

Borgmesteren anbefaler:

1.      At Økonomiudvalget drøfter, om der skal nedsættes en politisk arbejdsgruppe med en repræsentant for hvert parti.

2.   At partierne i givet fald senest den 1. september meddeler administrationen, hvem der skal repræsentere partiet i arbejdsgruppen.

3.      At arbejdsgruppen i givet fald forbereder en temadrøftelse for Byrådet i februar 2013 med henblik på anbefalinger til arbejdet i den kommende byrådsperiode (2014 - 2018).


Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2012

Borgmesterens indstilling vedtaget idet det bemærkes at næste byrådsperiode er fra 2014 til 2017.