Nr.120 - Budget 2013-2016

Sagsnr.: 12/19999

 

Beslutningstema

Forberedelse af Budget 2013-2016 - udmøntning af Byrådets beslutning om opfølgning på 1. budgetseminar.

Sagsfremstilling og økonomi

Ud fra diskussionerne på budgetseminaret i april blev der på byrådets møde den 30. april 2012 vedtaget, at fagudvalgene frem mod budgetseminaret i august skal give tilbagemeldinger om følgende:


1. At fagudvalgene i maj/juni drøfter perspektivnotaterne for politikområderne, herunder de fremlagte udfordringer og behovet for budgettilpasninger. Med de nuværende forudsætninger er der tidligst finansiering til nye ønsker fra 2014.


2. At fagudvalgene i maj/juni kommer med synspunkter og forslag til mulige effektiviseringer og servicereduktioner samt forslag til prioriteringer inden for anlægsrammen.


Protokollaterne fra de øvrige fagudvalgsbehandlinger af perspektivnotaterne samt synspunkter og forslag til effektiviseringer og servicereduktioner fremgår af vedlagte bilag til sagen.


Ad. 1 Drøftelse af perspektivnotaterne

Til sagen er vedlagt perspektivnotaterne for udvalgets politikområder. Af disse fremgår perspektiver for de enkelte områder. Udvalget bedes afgive synspunkter på mulige udfordringer og behov for budgettilpasninger på de enkelte politikområder. Herudover bedes udvalget forholde sig til om de opsatte udviklingsmål er dækkende for arbejdet i 2013. Udvalget har endvidere mulighed for at revidere målene på møderne i august. Herefter vedtages udviklingsmålene sammen med budgettet og 2 af målene indgår fra hvert område i kommunens kvalitetskontrakt. Kravet til disse mål er at de skal være kvantitative og borgerrettede.


Ad. 2 Effektiviseringer, servicereduktioner og forslag til anlægsprioriteringer

Af administrationens budgetvurdering fremgår at der skal findes et prioriteringsbidrag på 25 mio. kr. og besparelser på 12 mio. kr. hvis de nuværende budgetforudsætninger stadig er gældende efter indgåelsen af økonomiaftalen fra 2013.


Administrationen vil frem til augustseminaret gennemføre en regnskabsanalyse med henblik på at finde så mange af besparelserne som muligt ad denne vej.


Til drøftelserne om mulige effektiviseringer og servicereduktioner på fagudvalgets område udsendes der før mødet et oplæg til en proces for drøftelserne på selve mødet, så at alle fagudvalgene for belyst samme spørgsmål.


Til sagen er der vedlagt en oversigt over de prioriterede anlægsprojekter i perioden 2013-2016.


Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling


  1. At fagudvalget afgiver synspunkter på udfordringer og behov for budgettilpasninger på politikområderne.
  2. At fagudvalget afgiver deres synspunkter i forhold til mulige effektiviseringer og servicereduktioner på udvalgets område samt forslag til prioriteringer indenfor anlægsrammen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2012

Overgår til budgetforhandlingerne med bemærkningerne fra fagudvalgene.