Nr.119 - Økonomisk Orientering Juni 2012

Sagsnr.: 11/20112

 

Beslutningstema

Økonomisk Orientering for juni 2012 fremlægges til orientering

Sagsfremstilling og økonomi

Denne økonomiske orientering er en opgørelse af forbruget ultimo maj 2012.
Sagen giver en status på drifts- og anlægsbudgettet.

 • De samlede driftsudgifter var ultimo maj 900 mio. kr. svarende til et mindreforbrug i forhold til det periodiserede budget på 37 mio. kr.(3,9 pct.)
 • Mindreforbruget består af et mindreforbrug på det rammestyrede område på 40 mio. kr.(6,7 pct.) og et beskedent merforbrug på det indsatsstyrede område på 3 mio. kr.(0,9 pct.) 
 • På Veje og trafiks rammestyrede forbrug ses et mindreforbrug på 10 mio. kr.(25 pct.) i forhold til det periodiserede budget.
  En vigtig årsag til mindreforbruget er, at budgettet til vejvedligehold er øget markant i forhold til sidste år. Af vejrmæssige årsager er udgiften til vejvedligehold typisk lav i starten af året. De ekstra vejvedligeholdelsesudgifter bevirker, at en mindre del af forbruget forventes afholdt i starten af året sammenlignet med de år periodiseringen er baseret på
 • For Kommunale Ejendommes rammestyrede forbrug ses et mindreforbrug på 8 mio. kr.(21 pct.) i forhold til det periodiserede budget. Mindreforbruget skyldes, at budgettet i forhold til tidligere år indeholder en større andel af vedligeholdelsesudgifter. De ekstra vedligeholdelsesudgifter bevirker, at en mindre del af forbruget forventes afholdt i starten af året sammenlignet med de år periodiseringen er baseret på    
 • For Handicap og Socialpsykiatri viser det rammestyrede forbrug et merforbrug på 2 mio. kr.(57 pct.) i forhold til der periodiserede budget til og med maj.
  Den primære årsag til merforbruget er, at der er betalt en stor regning på 2,4 mio. kr. til Helsingør Kommune.
  De fleste af disse midler skal posteres som hjælpemidler, der er en del af det indsatsstyrede område. Omposteringen vil ske inden næste udsendelse af Økonomisk Orientering.
 • For 2012 er der afsat et anlægsbudget på 177 mio. kr., heraf er der ved udgangen af maj frigivet 174 mio. kr. og forbrugt 35 mio. kr.

Likviditet
Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning var ved udgangen af maj på 118 mio. kr., dette er 14 mio. kr. mere end forudsat i likviditetsprognosen fra budgetvedtagelsen 2012.    

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2012

Orienteringen taget til efterretning.