Nr.253 - Høring: Ny kultur- og idrætspolitik

Sagsnr.: 12/47123

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til høringsudkast til en ny kultur- og idrætspolitik.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Kultur- og Turismeudvalget og Fritids- og Erhvervsudvalget har godkendt høringsudkast til en nye kultur- og idrætspolitik (se bilag 1). Udkastet er udarbejdet i kommunens nye politikkoncept forud for udsendelse i offentlig høring.


Kultur- og idrætspolitikken skal ses i sammenhæng med den netop godkendte Folkeoplysningspolitik for Fredensborg Kommune. De to politikker sikrer sammenhæng og helhed på hele kultur-, fritids- og idrætsområdet i Fredensborg Kommune.


Folkeoplysningspolitikken beskriver de overordnede rammer for fritidslivet, herunder faciliteter, samarbejde, inddragelse og anerkendelse. Kultur- og idrætspolitikken beskriver de overordnede rammer, der skal være med til at sikre alsidige kultur- og idrætstilbud i kulturinstitutioner mv. i alle livets faser og for alle borgere.


Udarbejdelse af kultur- og idrætspolitikken
Udkastet til kultur- og idrætspolitikken er udformet på baggrund af temadrøftelse i Kultur- og Turismeudvalget og Fritids- og Erhvervsudvalget i september 2012. Udvalgene drøftede temaer og prioritering af standpunkter til den ny kultur- og idrætspolitik.


Standpunkter og udkast til Fredensborg Kommunes kultur- og idrætspolitik blev godkendt af Kultur- og Turismeudvalget den 14. november 2012 og af Fritids- og Erhvervsudvalget den 12. november 2012.


Standpunkter i kultur- og idrætspolitikken

Følgende tre standpunkter er prioriteret i politikken:

·         Vi skaber mulighederne for et aktivt og udfordrende kultur- og idrætsliv

·         Gode kultur- og idrætsoplevelser i alle faser af livet

·         Alle skal have mulighed for kreative, aktive og fordybelsesmæssige   oplevelser og udvikling


Kommunens politikkoncept
Fredensborg Kommune har et politikkoncept, der har til formål at gøre politikker enkle og klare samt at skabe sammenhæng mellem politikkerne og budgettet. Politikken angiver de overordnede politiske standpunkter og viser, hvad man som borger kan forvente på området. På tværs af politikkerne knyttes strategier, som beskriver de konkrete målsætninger, og hvordan målene nås.

  

Høring
I perioden fra den 16. november 2012 til den 10. december 2012 er udkastet til kultur- og idrætspolitikken i offentlig høring. Udkastet mailes til foreninger, aftenskoler, paraplyorganisationer og Seniorrådet. Udkastet behandles desuden på møde i Handicaprådet, Fritidsforum og relevante politiske udvalg. Blandt borgere annonceres høringen på kommunens hjemmeside og i den kommunale annonce i Ugenyt. Høringsberettigede parter har mulighed for at afgive udtalelse om kultur- og idrætspolitikken.


Høringen bliver kombineret med et debatmøde. Politikere, repræsentanter fra kultur- og idrætsforeninger, kulturinstitutioner, Fritidsforum, paraplyorganisationerne, borgere og decentrale medarbejdere på kultur- og idrætsområdet er inviteret til debat om indholdet i politikudkastet. Debatmødet afholdes den 5. december kl. 19.00 på Fredensborg Kommunes Rådhus.


Udkastet til politikken tilrettes på baggrund af høringen og behandles i Kultur- og Turismeudvalget og Fritids- og Erhvervsudvalget i starten af februar 2013 med henblik på endelig godkendelse i Byrådet i slutningen af februar 2013.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

Kultur- og idrætspolitikken omfatter alle borgere i Fredensborg Kommune.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At høringsudkast godkendes.

Beslutning i Handicaprådet den 29-11-2012

Rådet har følgende bemærkninger til høringsudkastet:

På side 3 3. sidste afsnit: Alle, uanset om man har et handicap og/eller andet særligt behov, skal have mulighed for.....

side 6 2. dot

hjælpe borgere med særlige......

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-12-2012

Anbefaler administrationens indstilling, idet Handicaprådets bemærkninger indarbejdes inden udsendelse.


Fraværende: Hans Nissen (A)