Nr.252 - Distriktsplacering af Nivå Skole Vest (Karlebo Skole)

Sagsnr.: 12/42464

 

Beslutningstema

En gruppe forældre i landdistriktet omkring Karlebo med børn i 5. klasse på Nivå Skole Vest, den tidligere Karlebo Skole, har henvendt sig med et ønske om, at deres børn kan blive optaget i 6. klasse på Fredensborg Skole fremfor Nivå Skole.


Kredsen af forældrerepræsentanter har desuden foretaget en rundspørge, der viser, at ud af 71 børn fra 1.-5. klasse på Nivå Skole Vest, er ca. 50, hvor forældrene tilkendegiver, at de er interesserede i, at børnene kan fortsætte på Fredensborg Skole.


Forældrene kan til enhver tid søge enkeltvis om optagelse for deres børn på Fredensborg Skole efter reglerne om det frie skolevalg, men hvis man ønsker at alle elever skal høre til skolen, skal man foretage en justering af skolestrukturen, så Nivå Skole Vest og hele landdistriktet kommer til at høre til Fredensborg Skole.


Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til, om man vil indstille til Byrådet, at der foretages en sådan ændring.


Sagsfremstilling og økonomi

Forældre til 12 ud af 15 børn i nuværende 5. klasse på Nivå Skole Vest - den tidligere Karlebo Skole - har henvendt sig til Fredensborg Skole med et ønske om, at deres børn kan fortsætte i 6. klasse på Fredensborg Skole. Derudover tilkendegiver forældre til ca. 50 børn i 1.-5. klasse på Nivå Skole Vest, at de ville være interesserede i, at deres børn kunne fortsætte på Fredensborg Skole.


Som skolestrukturen er i øjeblikket, er Nivå Skole Vest en del af den samlede Nivå Skole med ét stort skoledistrikt. Eleverne hører fra 6. klasse derfor naturligt hjemme på Nivå Skole Nord fra 6. - 9. klasse. Imidlertid er der tradition for, at en stor del af eleverne på den tidligere Karlebo Skole efter 5. klasse går videre på NGG.


Man kan naturligvis vælge at lade forældrene til de aktuelle og kommende elever i 5. klasse på Nivå Skole Vest enkeltvis søge om optagelse, hvor de måtte ønske det efter gældende regler om det frie skolevalg. Så vil nogle elever få plads på Fredensborg Skole, andre vil søge til NGG eller andre privatskoler og nogle vil fortsætte på Nivå Skole.


Alternativt kan man ændre skolestrukturen permanent, så hele landdistriktet i Karlebo i fremtiden hører til Fredensborg Skole fremfor at høre til Nivå Skole. Det vil betyde, at alle børn i landdistriktet fremover vil høre til Fredensborg Skole, og at Karlebo-matriklens bygninger fremover kan bruges af Fredensborg Skole til at drive skole for 0.-5. klasse. Det vil også betyde at der skal ske en overflytning af medarbejdere fra Nivå Skole til Fredensborg Skole.


En ændring af skoledistrikterne får også afsmittende virkning på områdestrukturen på dagtilbudsområdet. Fritidshjemmet og klubben Kaspo hører i dag til områdeledelse Nivå. Det vil være logisk, at det bliver ændret, så de fremover vil høre til områdeledelse Fredensborg.


Skolelederne og områdelederne i hhv. Nivå Skole/Børnehusene Nivå og Fredensborg Skole/Børnehusene Fredensborg er orienteret om forældrenes henvendelse og ønske og er indforståede med, at der foretages de skitserede ændringer af skole- og områdestrukturen.


Forslag til tidsplan og proces

Vedlagte høringsforslag sendes i høring hos skolebestyrelser og forældrebestyrelser i de to skoler/områder og i de faglige organisationer, der repræsenterer de medarbejdere, der vil blive påvirket af en strukturændring. En høring kan iværksættes efter evt. beslutning på Byrådsmødet den 17. december og løbe frem til primo februar.


Herefter udfærdiges endeligt forslag, der tages stilling til på møder i hhv. BSU den 26/2 og Byrådet den 2/4. Så vil beslutningen være taget, så skolerne vil kunne tilpasse deres budgetter for skoleåret 2013/2014 til en evt. ændret ressourcefordeling.


Økonomi

Udgifterne til eleverne på den tidligere Karlebo Skole vil være de samme uanset, hvilken skole de tilhører.


Omkostningerne til transport af elever til og fra skole vil muligvis ændre sig, idet afstanden fra hjem til skole kan være anderledes end i dag. Det er imidlertid ikke muligt at foretage en underbygget beregning, da man ikke kan forudsige hvormange elever, der vil ønske at fortsætte deres skolegang på Fredensborg Skole, ligesom der kan være elever i 0.-5. klasse i Fredensborg Skoles nuværende distrikt, der ønsker at have deres skolegang på matriklen i Karlebo.


Evt. øgede transportudgifter afholdes indenfor områdets samlede budget.


Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Skolebestyrelser, forældrebestyrelser og faglige organisationer vil få tilsendt høringsoplæg, som de kan udtale sig om.

Indstilling

  1. At Børne- og Skoleudvalget tager stilling til, om man ønsker at indstille til Byrådet at vedhæftede forslag om ændring af skolestrukturen og områdestrukturen for landdistriktet og Nivå Skole Vest (tidligere Karlebo Skole) og Kaspo Fritidshjem og klub, bliver sendt i høring i skolebestyrelser, forældrebestyrelser og faglige organisationer.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalg den 27-11-2012

Anbefaler administrationens indstilling om at sende forslaget i høring.

Et enigt Børne- og Skoleudvalg er meget positive over for forslaget.

Fraværende:

Bo Hilsted (A), Hanne Berg (F), Pernille S. Graux (A)og Tinne B. Jacobsen(V) (forlod mødet kl. 18.30)

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-12-2012

Anbefaler Børne- og Skoleudvalgets indstilling.


Fraværende: Hans Nissen (A)