Nr.251 - Ny udlejningsaftale med Boligforeningen 3B om afdelingen Egedalsvænge

Sagsnr.: 12/17227

 

Beslutningstema

Byrådet skal godkende ny udlejningsaftale med boligforeningen 3B om afdelingen Egedalsvænge. 


Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune har siden 2003 haft anvisningsretten til alle ledige familieboliger inklusiv fem boliger på 45 m2 i Boligforeningen 3B’s afdeling Egedalsvænge (i alt 556 boliger).


Den gældende udlejningsaftale mellem Fredensborg Kommune og Boligforeningen 3B trådte i kraft d. 1. januar 2011 og udløber d. 31. december 2012.


Fredensborg Kommune har d. 28. juni 2012 modtaget en anmodning fra 3B om at forlænge aftalen i endnu to år.


Administrationen har på en række møder drøftet fordele og ulemper ved at anbefale en fortsat forlængelse af den kommunale anvisningsret på 100 pct.


Boliganvisningen oplever, at det er blevet vanskeligere at udleje boligerne i Egedalsvænge. Primært fordi der er færre ansøgere til boligerne, og fordi der er færre ansøgere, der opfylder anvisningskriterierne. Hovedårsagen tilskrives den økonomiske krise i samfundet.

  

Selvom der er udlejningsvanskeligheder her og nu, anbefaler administrationen at en forlængelse af aftalen om 100 pct.’s anvisning i Egedalsvænge ses i et mere langsigtet perspektiv i forhold til hele RealDania-projektet og i et styringsmæssigt perspektiv.


Kommunen har med 100 pct. anvisning langt bedre mulighed for at styre, hvem der flytter ind og dermed påvirke beboersammensætningen. Til sammenligning har kommunen kun 25 pct. anvisning til almene boliger i Nivå.


Administrationen anbefaler

·        at kommunen fortsætter med at have 100 pct. anvisningsret til boligerne i Egedalsvænge. Både fordi boligerne i Egedalsvænge er billige sammenlignet med de øvrige almene boliger i kommunen, og fordi kommunen har en fortsat interesse i at kunne påvirke beboersammensætningen i Egedalsvænge udover de 25 pct.

·        at en ny aftale gælder for 2 år, dvs. til udgangen af 2014. Egedalsvænge indgår i det store Realdania Projekt for Kokkedal. Forventningen er, at når det projekt står færdigt, vil det være væsentlig mere attraktivt at bo i Egedalsvænge.

·        at man i en ny aftale fastholder de nuværende anvisningskriterier (som besluttes af Fredensborg Kommune alene). For at mindske udgifterne til tomgangsleje skrives der ind i anvisningskriterierne, at der kan dispenseres fra kriteriet om, at borgere i kommunen, der som følge af skilsmisse/samlivsophør søger en bolig i Egedalsvænge, skal have en arbejdsindtægt. Hvis der skal dispenseres, skal borgeren kunne dokumentere at have været i arbejde indenfor de seneste 2 år.

  

Den gældende udlejningsaftale 

I den gældende udlejningsaftale har Fredensborg Kommune anvisningsretten til alle ledige familieboliger inklusiv fem boliger på 45 m2 i Boligforeningen 3B’s afdeling Egedalsvænge (556 familieboliger i alt).


Boligforeningen 3B anvender hver anden ledige familiebolig til intern oprykning i afdelingen. Hvis der ikke er interne ansøgere, går den videre til den kommunale anvisning.


I modsætning til de tidligere udlejningsaftaler for Egedalsvænge er der i den gældende aftale fra 1. januar 2011 skrevet ind, at Fredensborg Kommune som minimum skal have 2 måneder til anvisning. Dette blev skrevet ind for at mindske kommunens omkostninger i forbindelse med tomgangsleje. Det er Center for Borgerservice, der har ansvaret for anvisningen af boliger.


Anvisningskriterier i forhold til den 100 pct. anvisning til Egedalsvænge


Det er Fredensborg kommune der alene beslutter, hvilke kriterier der skal anvises efter.


Fredensborg Kommune anvender i dag følgende anvisningskriterier i prioriteret rækkefølge:


·         Borgere med arbejdsindtægt, der ønsker at flytte til kommunen

·         Borgere i kommunen, der på grund af sygdom får behov for anden  bolig.

·         Borgere i kommunen, der er i arbejde, men skal skilles/samlivsophør.

·         Borgere i kommunen, der ønsker en mindre og billigere bolig.

·         Ældre i kommunen, der ønsker at flytte til en mere ældreegnet bolig.

·         Studerende i kompetencegivende uddannelse

·         Forældre i arbejde, der har ret til samvær med børn med bopæl i kommunen.


Endvidere kan følgende 5 vejledende kriterier inddrages i forbindelse med skønnet, når det besluttes, hvem der skal have anvist en bolig. Der lægges vægt på at få lejere, der påvirker beboersammensætningen positivt i forhold til:


   - Indtægtsforhold
   - Husstandens størrelse og sammensætning
   - Beskæftigelse
   - Alderssammensætning
   - Etnisk kulturel oprindelse


Alle anvisninger bliver foretaget på grundlag af en samlet skønsmæssig vurdering.


Afdelingen Egedalsvænge er ikke er på regeringens ghettoliste (offentliggjort 1. oktober 2012). Fredensborg Kommunes anvisningskriterier til Egedalsvænge er netop et led i strategien for yderligere at begrænse, at området betragtes som et særligt udsat boligområde.


Baggrunden for udlejningsaftalen for Egedalsvænge

3B’s afdeling Egedalsvænge indgik den 15. januar 2003 en fireårig partnerskabsaftale med Karlebo Kommune om en social og kulturel indsats, som skulle styrke afdelingen. Egedalsvænge havde gennem de forudgående år været inde i en mindre heldig udvikling, og det var vanskeligt at tiltrække nye grupper af lejere til bebyggelsen.


Partnerskabsaftalen skulle blandt andet styrke arbejdet for en bredere beboersammensætning gennem målrettet boliganvisning. Det betød i praksis, at bortset fra den interne oprykning, stod Karlebo Kommune for hele udlejningen af boligerne i en forsøgsperiode på tre år. Denne udlejningsaftale blev videreført efter forsøgsperioden (med små justeringer). De boligsociale aktiviteter i partnerskabsaftalen er løftet over i den boligsociale helhedsplan ”Kokkedal på Vej”.


Udlejningsvanskeligheder

Udlejningsvanskelighederne i Egedalsvænge begyndte i 2011, og ”liggetiden for tomme boliger” er stigende i 2012.


Udlejningsvanskelighederne skyldes primært, at der er færre ansøgere til boligerne, og at der er færre ansøgere, der opfylder anvisningskriterierne.


Borgerservice oplever, udlejningsvanskelighederne i Egedalsvænge hænger sammen med anvisningskriteriet om, at hvis man som følge af skilsmisse/samlivsophør søger en bolig i Egedalsvænge, skal have en arbejdsindtægt.


Borgerservice oplever, at flere, som følge af finanskrisen, har mistet deres arbejde og dernæst deres parforhold. Mange af dem, der søger bolig, har ikke tidligere været ramt af arbejdsløshed.


Blandt andet som følge af ovenstående anvisningskriterium er hovedparten af dem, der anvises for øjeblikket, unge med anden etnisk baggrund end dansk, som er i arbejde. De søger bevidst en bolig i Egedalsvænge pga. familierelationer.


Kommunes økonomiske forpligtelser ved kommunal anvisning

For de boliger, hvor kommunen har anvisningsret efter almenboliglovens § 59, betaler kommunen lejen fra det tidspunkt, den ledige bolig er til rådighed for kommunen og indtil udlejning sker.


Kommunen garanterer endvidere for boligtagerens opfyldelse af kontraktmæssige forpligtelser over for boligselskabet til at istandsætte boligen ved fraflytning.


Disse forpligtelser betyder, at kommunen har udgifter både til tomgangsleje og til istandsættelser. Kommunen forsøger dog altid at inddrive tilgodehavender hos de fraflyttede lejere.


Udgifterne til tomgangsleje i Egedalsvænge er for første halvår af 2012 i alt 21.946 kr. I første halvår af 2011 var udgiften 2.920 kr.


Boliganvisningen forventer, at udgiften til tomgangsleje vedr. Egedalsvænge vil være stige i 2012 i forhold til 2011.


For at sikre at kommunen kun betaler det i tomgangsleje, som kommunen er forpligtet til, vil Boliganvisningen i 2012 i højere grad end tidligere gennemgå de regninger, der kommer fra boligselskaberne.


Udover udgifter til tomgangsleje har kommunen også udgifter til istandsættelser af de boliger, som kommunen har anvisningsret til efter § 59.


Administrationen har vurderet istandsættelsesudgifter til Egedalsvænge for perioden juli til december 2011. Der blev udskrevet regninger på i alt 263.367 kr. fordelt på 14 personer. Heraf er den største regning på 45.821 kr. og mindste regning på 3.802 kr.


Som ovenstående viser, er udgifterne til istandsættelser af boliger i Egedalsvænge væsentlig højere end udgifterne til tomgangsleje. Kommunen følger udgifterne til istandsættelser nøje og drøfter aktuelt, hvilke handlemuligheder kommunen har for at nedbringe udgifter til istandsættelser.


Kommunen nævnte på styringsdialogmødet med Boligforeningen 3B i november 2012, at kommunen har fokus på at nedbringe istandsættelsesudgifter og antallet af udsættelser i afdelingen Egedalsvænge.


Boligforeningen 3B nævnte, at boligforeningen i Københavns Kommune har halveret antallet af udsættelser efter at de i samarbejde med kommunen har gennemgået arbejdsgange. Boligforeningen 3B nævnte også, at de vil indgå i et samarbejde med Boligkontoret Danmark i relation til projekt om udsættelser.


Det blev på styringsdialogmødet aftalt, at Fredensborg Kommune tager kontakt til Boligforeningen 3B med henblik på en drøftelse af et samarbejde på området i starten af 2013.


Retsgrundlag

Bekendtgørelse af Lov om almene boliger mv. 

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Udlejningsaftalen offentliggøres på kommunens hjemmeside. 

Indstilling


Byrådet skal godkende, at


1.     Fredensborg Kommune fortsætter med at have 100 pct. anvisningsret til boligerne i Egedalsvænge.

2.     En ny udlejningsaftale gælder for 2 år, dvs. til udgangen af 2014.

3.     De nuværende anvisningskriterier fastholdes, men der skrives ind, at der kan dispenseres fra, at borgere i kommunen, der som følge af skilsmisse/samlivsophør søger en bolig i Egedalsvænge, skal have en arbejdsindtægt. Hvis der skal dispenseres, skal borgeren kunne dokumentere, at have været i arbejde indenfor de seneste 2 år.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalg 2010-2014 den 03-12-2012

Anbefaler administrationens indstilling.


Beslutning i Økonomiudvalget den 10-12-2012

Anbefaler Social- og Sundhedsudvalgets indstilling, idet kriteriet "Etnisk kulturel oprindelse" udgår som vejledende kriterium, og erstattes af ”grov kriminalitet”.


Flemming Rømer (O) tager forbehold for indstillingens 3. at i, idet han ønsker at ledige boliger, hvortil kommunen betaler tomgangsleje, skal tilbydes skilsmisseramte.


Administrationen undersøger om udgifterne til tomgangsleje og istandsættelse kan holdes inden for budgettet.


Fraværende: Hans Nissen (A)