Nr.250 - Orientering om styringsdialog 2012 mellem Fredensborg Kommune og de almene boligorganisationer

Sagsnr.: 12/27212

 

Beslutningstema

Byrådet skal tage orienteringen om styringsdialogen for 2012 mellem Fredensborg Kommune og de almene boligorganisationer til efterretning.

Sagsfremstilling og økonomi

Styringsdialogen 2012 mellem Fredensborg Kommune og de almene boligorganisationer er 3. generation efter, at styringsreformen af den almene boligsektor trådte i kraft d. 1. januar 2010.


Da der fra de almene boligorganisationers side var tilfredshed med processen i 2010 og 2011 og opbakning til at fortsætte i samme spor, har administrationen valgt at gennemføre styringsdialogen i 2012 på samme måde som i de to foregående år.


Der er 12 almene boligorganisationer i Fredensborg Kommune (otte som har hjemsted i kommunen og fire der har afdelinger i kommunen). Det er et lovkrav (jf. § 109 stk. 3 i bekendtgørelse om drift af almene boliger mv.), at alle boligorganisationer skal indsende en dokumentationspakke til kommunen, som skal danne grundlag for styringsdialogen. Dokumentationspakken har som minimum indeholdt styringsrapport, regnskab, årsberetning og revisionsprotokol.


Det er et lovkrav, at kommunen skal afholde dialogmøde med de boligorganisationer, som har hjemsted i kommunen (jf. § 109, stk. 2 i bekendtgørelse om drift af almene boliger). Det er ikke et lovkrav, at kommunen skal afholde styringsdialog med de boligorganisationer, der kun har afdelinger beliggende i kommunen, men kommunen kan indkalde boligorganisationen til dialogmøde, hvis kommunen vurderer, der er behov for det.


Fredensborg Kommune har valgt at afholde styringsdialogmøder med alle 12 almene boligorganisationer i 2012.


Centrale temaer i styringsdialogen i 2012

Følgende centrale temaer har været drøftet på dialogmøder:


·         Økonomi

·         Udlejning

·         Beboersammensætning

·         De fysiske rammer og renovering

·         Boligsociale indsatser


De væsentligste konklusioner fra styringsdialogen fremgår nedenfor:


·       Hovedparten af boligorganisationerne har en relativ sund og robust økonomi. De boligorganisationer, der oplever økonomiske udfordringer, har lagt planer herfor. Der er en bilateral dialog mellem Fredensborg Kommune og Domea Fredensborg i forhold til økonomien i afdeling 68/04 Højsagervej og afdeling 68/05 Langerødvej (de ”skæve” boliger).

·        En række boligorganisationer oplyser, at deres ventelister til deres boliger er blevet tyndere og at de enkelte steder oplever tomgang. Flere boligorganisationer arbejder i dag systematisk med markedsføring af deres boliger.

·        Flere boligorganisationer har planer om større renoveringsprojekter. For eksempel uddybede Humlebæk Boligselskab deres tanker om fremtidige fysiske helhedsplaner for afdelingerne 04/06 Stejlepladsen 1, 04/07 Rosenvænget og 04/09 Stejlepladsen 2. Helhedsplanerne skal fremtidssikre boligerne og sikre øget tilgængelighed for ældre borgere.

·        Enkelte boligorganisationer arbejder med at forebygge udsættelser af beboere. AB Hørsholm Kokkedal nævnte, at Boligkontoret Danmark, via satspuljemidler, har ansat en medarbejder, som hjælper beboere, der har svært ved at betale deres regninger. Projektet hedder ”STOP Udsættelser”. De oplever, at indsatsen har gjort en stor forskel. Udsættelserne er halveret for de 5 boligselskaber, der er med i projektet. AB Hørsholm Kokkedal vil fremadrettet samarbejde med boligforeningen 3B om at stoppe udsættelser. Kommunen tilkendegav, at det er et vigtigt og relevant projekt og vil i starten af 2013 indkalde AB Hørsholm Kokkedal og Boligkontoret Danmark til en fælles drøftelse heraf.


Andre væsentlige konklusioner indenfor de 5 temaer fremgår af bilag 1: Redegørelse for styringsdialog 2012 mellem Fredensborg Kommune og de almene boligorganisationer.


Som afslutning på hvert dialogmøde er der formuleret et fælles aftaledokument for styringsdialogen mellem Fredensborg Kommune og den almene boligorganisation. Aftaledokumentet beskriver en række fælles konklusioner og målsætninger for boligområdet.

  

I de tilfælde, hvor der på dialogmøderne er drøftet indgåelse af aftaler, som kræver Byrådets godkendelse, fremlægges disse særskilt for Byrådet. Det drejer sig bl.a. om udlejningsaftaler 


Retsgrundlag

Bekendtgørelse om drift af almene boliger mv.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Aftaledokumenterne for styringsdialogmøderne skal jf. § 109 stk. 7 i Bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. offentliggøres på Fredensborg Kommunes hjemmeside inden årets udgang.


Indstilling

1.     At Byrådet tager orienteringen om styringsdialogen for 2012 mellem Fredensborg Kommune og de almene boligorganisationer til efterretning.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalg 2010-2014 den 03-12-2012

Anbefaler administrationens indstilling.


Beslutning i Økonomiudvalget den 10-12-2012

Anbefaler Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.


Fraværende: Hans Nissen (A)