Nr.249 - Serviceprofil for Sundhedsplejen

Sagsnr.: 12/49211

 

Beslutningstema

Administrationen har udarbejdet serviceprofil 2013 for lovbundne ydelser på sundhedsområdet vedrørende sundhedspleje på baggrund af det vedtagne budget 2012-2015.


Serviceprofilen er gældende fra 1. januar 2013.


Sagen er til godkendelse.


Sagsfremstilling og økonomi

Serviceprofilen er en generel information til borgerne om det serviceniveau, de kan forvente fra sundhedsplejen i Fredensborg Kommune. Området er reguleret efter bestemmelser i sundhedsloven.


Formålet med serviceprofilen er at sikre sammenhæng mellem de politiske beslutninger om serviceniveau og de konkrete ydelser, borgerne får.


Serviceprofilen revideres en gang årligt på baggrund af det vedtagne budget.


Sundhedsplejens tilbud forbliver uændrede i forhold til 2012.


Sundhedsplejen har fra 1. januar 2012 fået en udvidet opgave i forhold til sundhedsplejerskestuderende. Uddannelsen til sundhedsplejerske er blevet ændret fra at være en 1-årig diplomuddannelse efter endt uddannelse som sygeplejerske til at være en specialuddannelse af 1½ års varighed. Den forlængede uddannelsesperiode betyder, at de sundhedsplejerskestuderende skal i lønnet praktik hos kommunerne i 2x3 måneder. Sundhedsplejen i Fredensborg Kommune er forpligtet til over en treårig periode at tilbyde praktik til to sundhedsplejerskestuderende.


I sundhedsplejens vedlagte serviceprofil er det muligt at læse om sundhedsplejens samlede tilbud.Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

Sundhedsloven.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Serviceprofilen lægges på Fredensborg Kommunes hjemmeside.


Indstilling

1. At serviceprofilen for sundhedsplejen 2013 godkendes.Beslutning i Social- og Sundhedsudvalg 2010-2014 den 03-12-2012

Anbefaler administrationens indstilling.


Beslutning i Økonomiudvalget den 10-12-2012

Anbefaler Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.


Fraværende: Hans Nissen (A)