Nr.246 - Gebyrer for husholdningsaffald 2013

Sagsnr.: 07/2002

 

Beslutningstema

Godkendelse af gebyrer / takster for husholdningsaffald for 2013.


Sagsfremstilling og økonomi

Lovgivningen (Miljøbeskyttelsesloven samt Affaldsbekendtgørelsen) foreskriver, at gebyrer for affaldshåndtering, affaldsplanlægning, etablering, drift og administration af affaldsordninger (for både husholdninger og erhverv) skal fastsættes af kommunalbestyrelsen.

  

Gebyrer for husholdninger omfatter følgende ordninger:


·                     Dagrenovation – Taksten for dagrenovation omfatter afhentning af sække / minicontainere til dagrenovation 1 gang om ugen.

·                     Storskrald – Taksten for storskrald giver hver husstand ret til at få afhentet storskrald 1 gang om måneden hele året.

·                     Papir – Taksten for papir giver hver husstand ret at benytte de opstillede papircontainere rundt om i kommunen og på genbrugspladserne samt ret til at få afhentet papiraffald ved boligen (husstandsindsamlingsordning).

·                     Glas - Taksten for glas giver hver husstand ret at benytte de opstillede flaskecontainere rundt om i kommunen og på genbrugspladserne.

·                     Genbrugsplads – Taksten for genbrugsplads giver hver husstand ret til at benytte kommunens genbrugspladser – herunder ret til at aflevere op til 2 tons affald/år.

·                     Farligt affald – Taksten for farligt affald giver hver husstand ret til at aflevere farligt affald svarende til 200 kg/år.


En vigtig forudsætning i forbindelse med fastsættelse af affaldsgebyrer er et nærmere kendskab til evt. overskud / underskud i de forskellige affaldsordninger, såvel for husholdninger som for erhverv, hvilket fremgår af Fredensborg Affald A/S regnskaber.


I forbindelse med gebyrberegning er der behov for at kunne tage politisk stilling til evt. takstnedsættelse eller takstforhøjelse.


Det skal nævnes, at de forskellige affaldsordninger skal ”hvile økonomisk i sig selv”. Det kan også nævnes, at gebyrer for husholdningsaffald kun er blevet pristalsreguleret i årene 2008-2011.


Bestyrelsen i Fredensborg Affald A/S har på mødet den 14. november 2012 behandlet forslag til takster for 2013.


Generelt. Alle husholdningsaffaldsordninger blev pr. 1. april 2012 udbudt for en ny 4 årig periode. Da administrationen og Fredensborg Affald A/S i forbindelse med fastsættelse af taksterne for 2012 ikke kendte resultaterne af udbudsrunden, blev gebyrerne for papir, glas, storskrald, haveaffald, genbrugspladser og farligt affald i 2012 fastholdet uændret, dvs. på 2011 niveau.


Udbudsrunden er gennemført og har medført en samlet besparelse på ca. 1,6 mio. kr. Derfor bør der i forbindelse med udarbejdelse af gebyrerne for 2013, tages stilling til om taksterne kan reduceres eller øges for disse ordninger.


Administrationen har følgende bemærkninger til de enkelte gebyrer/takster:


Dagrenovation. Med baggrund i det opbyggede overskud i 2010 blev taksten i 2012 reduceret med 15 %.


Af Fredensborg Affald A/S regnskab 2011 og delvis 2012 har man konstateret et akkumuleret overskud på dagrenovationsområdet. Med baggrund i det opbyggede overskud foreslås en takstreduktion på dagrenovationsgebyret for 2013 på 20 %, svarende til et mindre provenu på 2,45 mio. kr.


Papir, glas, haveaffald, storskrald og farligt affald. Regnskabet for 2011 og prognosen for 2012 viser en ”hvile i sig selv” balance for disse ordninger. Administrationen foreslår, at taksterne for papir, glas og storskrald fastholdes uændret, dvs. på 2012 niveau.


Genbrugsplads. Regnskabet for 2011 udviser et mindre overskud på ordningen for genbrugspladser. Endvidere er der konstateret et akkumuleret overskud. Administrationen foreslår derfor en takstreduktion for genbrugspladsgebyret for 2013 på 20 %, svarende til et mindre provenu på 1,86 mio. kr. 


Konklusion. Godkendelse af taksterne for 2013vil betyde,en besparelse for den enkelte husstand på 408 kr./år, inkl. moms, svarende til en besparelse på ca. 18 % i forhold til de nuværende takster.


Gebyr

Takst 2012, inkl. moms

Takst 2013, inkl. moms

Besparelse i kr./år

Dagrenovation (110 l. sæk)

906,31

725,05

181,26

Storskrald

66,25

66,25

0

Papir

66,25

66,25

0

Glas

37,50

37,50

0

Genbrugsplads

1.135,00

908,00

227,00

Farligt affald

100,00

100,00

0

I alt

2.311,31

1.903,05

408,26Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen.

Kompetence

Byrådet. 

Kommunikation

Det er udarbejdet et takstblad for husholdningsaffaldsgebyrer, som bliver lagt på kommunens og Fredensborg Forsynings hjemmesider. Takstbladet er vedlagt som bilag.

Indstilling

  1. At forslag til gebyrer for husholdningsaffald for 2013 godkendes.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 29-11-2012

Anbefaler administrationens indstilling. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-12-2012

Anbefaler Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.


Fraværende: Hans Nissen (A)