Nr.244 - Fælleskoncept for genbrugspladser

Sagsnr.: 07/1585

 

Beslutningstema

Stillingtagen til Fredensborg Kommunes indtræden i Nordforbrændings fælleskoncept for driften af genbrugspladser.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund og formål

Den 1. juli 2011 indgik et flertal af Folketingets partier aftale om en ny organisering af affaldssektoren vedrørende virksomheders adgang til de kommunale genbrugspladser. Ifølge aftalen skal kommunerne senest pr. 1. januar 2013 etablere mulighed for adgang til genbrugspladserne for virksomheder fra andre kommuner.


I den forbindelse har Nordforbrænding, der driver såvel Fredensborg som Allerød, Hørsholm og Rudersdals kommuners genbrugspladser, udarbejdet et udkast til et ”Fælleskoncept for genbrugspladser af august 2012” for de genbrugspladser, som Nordforbrænding betjener i dag (notatet er vedlagt som bilag). Konceptet er godkendt af Nordforbrændings bestyrelse på møde den 11. september 2012.


Baggrunden for det er, at genbrugspladserne i interessentkommunerne drives forskelligt, og omkostningerne dermed er forskellige. For at sikre virksomhederne et frit valg, søger Nordforbrænding med fælleskonceptet at harmonisere pladsernes serviceniveau og driftsomkostninger.


Formålet med fælleskonceptet er således at sikre, at erhverv oplever samme serviceniveau og samme takst i alle de tilsluttede kommuner. Herved sikres det samtidigt, at affaldet afleveres på den genbrugsplads, der ligger nærmest, hvilket alt andet lige er en gevinst for miljøet. Formålet er desuden at stille virksomhederne lige, uanset hvilken plads der benyttes og imødegå at virksomhederne ”shopper” mellem kommunerne.


De øvrige affaldsselskaber på Sjælland (Amagerforbrænding, Vestforbrænding, Affaldplus samt Kara/Noveren) har i dag et fælleskoncept for genbrugspladser. Borgere og virksomheder kan her benytte en vilkårlig af affaldsselskabets genbrugspladser. Der pågår et samarbejde mellem de nævnte affaldsselskaber på Sjælland og Nordforbrænding om fælles retningslinjer for tilmeldeordning, så der også kan ske en vis harmonisering mellem selskaberne.

  

Fælleskoncept for genbrugspladser

Konceptet bygger på principperne i den gældende aftale mellem Fredensborg og Hørsholm Kommuner og Nordforbrænding om fælles drift af Genbrugspladsen ”Vandtårnsvej”, der i dag drives i fællesskab mellem de to kommuner, og økonomien fordeles efter en indbyggerbaseret nøgle. 


I notatet er der redegjort nærmere for, hvordan konceptet tænkes realiseret.

Udgangspunktet for konceptet er, at Nordforbrænding står som ejer af belægninger, bygninger og materiel, mens kommunerne fortsat ejer grundene. I fælleskonceptet lægges der op til, at Nordforbrænding lejer pladserne af kommunerne på langtidskontrakter og at lejen reguleres efter nettoprisindekset (som det sker på genbrugspladsen ved Vandtårnet). Udgangspunktet er en ens kvadratmeter pris for alle genbrugspladser. Udkast til lejeaftale er vedlagt som bilag.


Serviceniveau på pladserne harmoniseres i størst muligt omfang, blandt andet ved indførelse af ens åbningstider (9.00 -18.00 alle 7 dage), bemanding efter belastning, ens skiltning og sortering af affaldsfraktioner.


Det kan nævnes, at kommunens 3 genbrugspladser i dag har forskellige åbningstider:

Bakkegårdsvej (Humlebæk): alle ugens dage kl. 8.30 - 15.30.

Højvangen (Fredensborg): alle ugens dage kl. 8.30 - 15.30.

Vandtårnsvej (Kokkedal): alle ugens dage kl. 9.00 –18.00.


Alene for Fredensborg Kommune vil det betyde en udvidelse af åbningstiden med 14 timer/ugen.


Konceptet tager også udgangspunkt i Nordforbrændings vedtægter, således at investeringer og driftsbudget godkendes af Nordforbrændings bestyrelse, ligesom eventuelle konflikter og opsigelser håndteres i overensstemmelse med vedtægterne.


Nordforbrænding har i de gældende aftaler i henhold til styrelseslovens § 60 fået overdraget opgaven med at etablere og drive pladserne for kommunerne, og de indgåede aftaler vil i fælleskonceptet også blive forelagt Tilsynsrådet.


Økonomi og takster

Nordforbrænding har gennem en årrække drevet I/S kommunernes 6 genbrugspladser i en samlet organisation, og der er opnået en række stordriftsfordele ved bl.a. fælles udbud og fælles administration.


Fælleskonceptet forventes derfor ikke at give væsentlige yderligere stordriftsfordele, men på bl.a. materiel og personale er der stadig mulighed for rationaliseringsgevinster. Eventuelle stordriftsfordele vil komme kommunerne og brugerne til gode.


I dag er der i Nordforbrænding oprettet en lukket økonomi pr. kommune i henhold til individuelle aftaler, hvor der ikke sker krydssubsidiering mellem de enkelte kommuners pladser. Det bemærkes, at affaldsordningen er 100 % gebyrfinansieret, og ordningen skal derfor ”hvile i sig selv”.


De årlige omkostninger, som Nordforbrænding har til driften af pladserne, fordeles i første omgang mellem husstande og erhverv. Efterfølgende fordeles husstandsomkostningerne til kommunerne på baggrund af antal husstande. Kommunerne indregner efterfølgende denne omkostning i affaldsgebyrerne, som opkræves hos husstandene.


Baseret på den hidtidige drift er det udarbejdet et revideret driftsbudget for 2013. Budgettet medfører en omkostning på 803 kr. pr. husstand, inkl. håndtering af farligt affald. Beløbet er eks. moms.


Til det nævnte beløb skal lægges både Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Kommunes administrationsomkostninger. Det kan nævnes, at genbrugspladsgebyr for en husholdning i 2012 er 908 kr/år, eks. moms.


Det tyder på, at det bliver marginalt billigere for husholdningerne i forhold til de nuværende takster og samtidig har den enkelte husstand mulighed for at benytte flere genbrugspladser uden for kommunen.


For så vidt angår erhvervsbetaling, har kommunerne i 2012 valgt et fast årligt abonnement opdelt efter virksomhedstyper. Fremover skal der tages højde for, at der bliver åbnet op for erhvervs adgang på tværs af kommunegrænserne fra den 1. januar 2013.

  

Med de hidtil anvendte principper og med de i dag kendte antal tilmeldte virksomheder (ca. 1.000 stk., heraf ca. 280 stk. i Fredensborg Kommune) vil etablering af fælleskonceptet medføre en besparelse for ca. 80 % af erhvervsvirksomheder i 2013 i størrelsesordenen 9-20 %.


Endvidere vil erhvervsvirksomheder opleve en markant forbedring af serviceniveauet, idet pladsernes åbningstid bliver ens og samtidig udvidet til at omfatte tidsrum kl. 9.00 – 18.00, alle ugens 7 dage.    


Nordforbrænding skal fortsat opkræve genbrugspladsgebyr hos virksomhederne og Fredensborg Forsyning skal fortsat opkræve genbrugspladsgebyr og farligt affaldsgebyr hos husholdningerne.


Afklaring med Fredensborg Affald A/S

De gamle kommuner (FHK og KK) har i hhv. 2003 og 2004 overdraget kompetencen vedrørende etablering og drift af genbrugspladserne til Nordforbrænding i medfør af kommunestyrelseslovens § 60.


Arealerne, som genbrugspladserne ligger på, er overdraget til Fredensborg Affald A/S. Det betyder, at kommunen formelt ikke kan opfylde sin forpligtelse til at leje arealerne ud til Nordforbrænding i henhold til betingelserne i fælleskonceptet.


Der er enighed om, at Fredensborg Affald A/S fortsat skal eje grundene, således at kommunen ikke skal ud i et bekosteligt tilbagekøb, og at driften af genbrugspladserne fortsat sker i Nordforbrændings regi og at kommunen skal deltage i Fælleskonceptet.


Administrationen og Fredensborg Affald A/S samarbejder om at skabe en fælles løsning indenfor disse rammer.


Regulativ

Tilslutning til ”Fælleskonceptet” indebærer mindre ændringer af kommunens regulativ for erhvervsaffald. Forslag til nyt regulativtillæg for brug af genbrugspladserne er vedlagt til godkendelse og vil bliver indarbejdet i kommunens eksisterende affaldsregulativ.


Konklusion

Det er Fredensborg Byråd der har kompetencen med hensyn til beslutning om at tilslutte sig fælleskonceptet eller ej.


Økonomisk forventes ordningen at være omkostningsneutral i forhold til det nuværende udgiftsniveau for genbrugspladserne. 


Affaldstakster for både husholdninger og erhverv for 2013 er forelagt til politisk behandling i november 2012.  


Det er ligeledes administrationens opfattelse, at tilslutning til fælleskonceptet er en robust løsning der sikrer, at erhverv fra årsskiftet benytter den nærmeste genbrugsplads, frem for at spekulere i pladsernes serviceniveau og den enkelte kommunes takst for brug af pladserne. Herved opnås en jævn benyttelse af pladserne og det imødegås at affaldet flyttes rundt mellem pladserne, hvilket alt andet lige ikke gavner miljøet. 


Til sidst skal det nævnes, at Kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune på møde d. 26. september 2012 vedtog, at tilslutte sig fælleskonceptet. Allerød og Hørsholm kommuner behandler sagen i november 2012. 


Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.


Retsgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At der indgås aftale med Nordforbrænding om fælleskoncept for genbrugspladserne på baggrund af ovennævnte sagsfremstilling,
  1. At udkast til regulativændring i henhold til fælleskonceptet godkendes.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 29-11-2012

Anbefaler administrationens indstilling.


Udvalget ønsker forelagt en særskilt sag, om opkrævning af genbrugspladsgebyr hos virksomhederne fremover kan foretages af Fredensborg Affald A/S.


Fraværende: Ebba Anker Nielsen (F) og Thomas Elgaard (V).

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-12-2012

Anbefaler Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.


Fraværende: Hans Nissen (A)