Nr.241 - Vandledningsbrud - forslag til ændring af kloakbetalingsvedtægten

Sagsnr.: 12/47445

 

Beslutningstema

Godkendelse af Fredensborg Forsynings forslag til ændring af betalingsvedtægten for så vidt angår nedsættelse af selvrisikoen fra 300 m3 til 100 m3 på vandafledningsafgiften ved ledningsbrud.

Sagsfremstilling og økonomi

En knækket eller utæt vandledning kan betyde store vandskader på ejendommen og en stor vandregning. Fredensborg Vand A/S eftergiver den del af vandspildet, som overstiger normalforbruget (gennemsnitligt årsforbrug) tillagt en selvrisiko på 300 m3, hvis en række betingelser er opfyldt.


Fredensborg Forsyning har i 2012 opkrævet en selvrisiko for rent vand 300 m3 (vandafgift) og for spildevand 300 m3 (vandafledningsafgift). I 2012 udgør selvrisikoen kr. 6.807 inkl. moms og statsafgift for rent vand og for spildevandsdelen udgør selvrisikoen kr. 12.777 inkl. moms.


Kunden skal betale for de første 300 m3 af spildet jf. gældende regler. Hvis betingelserne for eftergivelse af vandafgiften og afgiften af ledningsført vand (statsafgift) er opfyldt, kan Fredensborg Vand A/S eftergive eller undlade at opkræve den del af betalingen for rent vand, som ligger ud over normalforbruget + 300 m3.


I betalingsloven (Lovbekendtgørelse nr. 633/2010) er der ikke fastsat en nærmere regulering af, hvordan ledningsbrud skal håndteres i relation til betaling af vandafledningsbidrag (spildevand), men det er dog udgangspunktet, at der betales vandafledningsbidrag af samme vandforbrug, som vandbidraget (rent vand) beregnes efter.


I henhold til ”Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S” ydes der kun refusion for den del af vandafledningsbidraget, der ligger ud over ejendommens vandforbrug tillagt en selvrisiko på 300 m3. For år 2012 udgør selvrisikoen kr. 12.777 inkl. moms for spildevandsdelen (300 m3), hvilket ville være kr. 4.259 inkl. moms, hvis selvrisikoen blev beregnet af 100 m3 i stedet for 300 m3.


Fredensborg Forsyning ønsker at reducere selvrisikoen fra 300 m3 til 100 m3 for vandafledningsafgiften/spildevandsdelen.


Det skal bemærkes, at selvom der ikke træffes afgørelse om reduktion af vandforbruget i forbindelse med et ledningsbrud, kan der ske en reduktion i vandafledningsbidraget, når der er dokumentation for ledningsbrud samt dokumentation for, at vandet ikke er tilledt kloakken.


Fredensborg Forsynings bestyrelsen har vedtaget forslag til ændring og besluttet at videresende forslaget til kommunalbestyrelsen for legalitetsbehandling.


Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Betalingsloven, Lovbekendtgørelse nr. 633 af 07/06/2010, Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At forslag til ændring af ”Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S”, kapitel 3, H, godkendes således, at selvrisikoen ved vandledningsbrud udgør 100 m3 gældende for vandafledningsafgiften.
  2. At vedtægtsændringen træder i kraft den 1. januar 2013.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 29-11-2012

Anbefaler administrationens indstilling. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-12-2012

Anbefaler Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.


Fraværende: Hans Nissen (A)