Nr.239 - Nyt idrætscenter i Humlebæk

Sagsnr.: 12/49106

 

Beslutningstema

Beslutning om at etablere nyt idrætscenter for tennissporten og andre idrætsgrene i Humlebæk.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet fik den 27. februar 2012 forelagt en sag om etablering af en privat tennishal i Humlebæk. Administrationen har sammen med tennisklubberne arbejdet videre med planerne herom. Arbejdet har afdækket en række juridiske, tekniske og økonomiske komplikationer ved den foreslåede private konstruktion samt en række kommunale forpligtelser. Se bilag 3 for kort notat herom. Hertil kommer, at det er usikkert hvorvidt den kommunale tilsynsmyndighed vil godkende konstruktionen.


Derfor har administrationen arbejdet videre på en model, hvor de tre haller (ny tennishal, ny idrætshal og Langebjerg hallen) i Humlebæk kan udgøre et nyt kommunalt drevet idrætscenter i Humlebæk. Hermed skabes grundlaget for et nyt og kraftfuldt idrætscenter i Humlebæk. Det kan skabe sammenhængskraft og synergi i idrætslivet i Humlebæk til glæde for alle brugere og kommunens borgere. Denne konstruktion har tennisklubberne tilsluttet sig under forudsætning af, at de får tilgodeset banetid. I bilag 2 findes referat af møde mellem tennisklubberne og Fredensborg Kommune d. 19. november 2012. Tennisklubberne har endvidere tilkendegivet, at de er indstillet på at bidrage med egne midler til eksempelvis udstyr i tennishallen og til at indgå i samarbejde om fundraising og sponsorering. Herundover vil tennisklubberne ligeledes gerne bidrage med tennisfaglig viden og erfaringer.


Fordelene ved at indtænke tennisfaciliteterne i et samlet kommunalt idrætscenter vil være, at såvel arkitektoniske, landskabelige samt drifts- og energimæssige hensyn kan tilgodeses. Herudover vil det muliggøre, at etableringen af tennishallen og idrætshallen kan følge samme proces og tidsplan. Det vil skabe mulighed for at etablere bygningsmæssig sammenhæng så fx bade- og omklædningsfaciliteter og eventuelle andre faciliteter så som klub- og mødelokaler kan deles. En samlet løsning vil ligeledes kunne tilgodese såvel medlemmerne i tennisklubberne såvel som børn og ældre borgere. Herudover må det forventes, at der kan skabes stordriftsfordele i etableringen af de to nye haller og i driften af de 3 haller i området. Hertil kommer en række økonomiske fordele som er beskrevet i nedenstående afsnit om finansiering.


Idrætscenteret kan arkitektonisk enten etableres som en sammenhængende hal eller som to enkeltstående haller til tennis og idræt. Så vidt muligt etableres 3-4 tennisbaner med opstregning af tennisbaner og gulvbelægning, der er velegnet til tennis og evt. andre idrætsgrene. Administrationen foreslår, at der nedsættes brugerbestyrelse som tilgodeser brugerne af idrætscenteret.


Finansiering

Det hidtidige oplæg til en tennishal har været baseret på privat finansiering understøttet af en kommunal lånegaranti.


Med vedtagelsen af budget 2013 er kommunens låneramme udnyttet fuldt ud. Der vil således ved byggeriet af ny hal (såvel privat som kommunal) skulle tages stilling til, hvordan finansieringen skal tilvejebringes. Uanset om byggeriet finansieres ved en kommunal lånegaranti (privat opført hal), eller betales direkte af kommunen (kommunal opført hal), så vil det betyde et kassetræk eller en øget låntagning (til finansiering af deponi eller egne anlægsudgifter).


De 11,5 mio. kr. i lånegaranti til en privat hal vil således umiddelbart kunne ”overføres” til en kommunal hal. Såfremt projektet bliver dyrere pga. uomgængelige udgifter til f.eks. udendørsarealer, tilslutning af forsyningsledninger mv. så vil der såvel i et privat som i et kommunalt byggeri skulle findes finansiering/låneramme hertil. 


I budget 2013-16 er afsat i alt 42 mio. kr. til fritidsområdet – primært i 2015 og 2016. Heraf 8 mio. kr. til ”drift af nye fritidsfaciliteter” og de resterende til anlæg, nemlig 15 mio. kr. til ”nye fritidsfaciliteter” og 19 mio. kr. til ”istandsættelse og øget vedligehold af eksisterende fritidsfaciliteter”. 


Mens virkningen på den kommunale økonomi således overordnet er nogenlunde ens ved kommunalt og privat opførelse af en tennishal, så taler flere forhold økonomisk for en kommunal løsning:

       

·        Større synlighed i budgetter og regnskab for de reelle omkostninger

·        Ved privat byggeri skal garantien stilles i byggeriets opstart, hvor kommunens likviditet er mest udfordret. Ved kommunalt byggeri vil udgifterne falde i takt med at byggeriet færdiggøres. Dvs. at et kommunalt byggeri udskyder kassetrækket fra 2013 til omkring 2015.

·      Der bør kunne opnås stordriftsfordele i etableringen ved en samtænkning med en ny idrætshal ved Langebjerghallen. Der er i budgetforliget for 2012 afsat 25,3 til byggeriet af en ny idrætshal.

·      Der bør kunne opnås stordriftsfordele i driften af hallerne; ny tennishal, ny idrætshal og Langebjerg hallen. Der er i budget 2013-2016 afsat 8 mio. kr. til drift med 3 mio. kr. i 2015 og 5 mio. kr. i 2016 til drift af anlæg

·        De 160.000 kr. som kommunen årligt betaler til tennisklubberne til vinterkontingent og leje af udenbys indendørs tennisbane i andre kommuner kan anvendes til årlige driftsomkostninger.

·        Kommunen kan udleje evt. ledige tennisbanetider til selvorganiserede eller tennisklubber uden for kommunen og få indtægt herigennem.


Ved lånefinansieret kommunalt byggeri vil kommunens gæld øges. Ved privat byggeri og lånegaranti vil udgiften modsat fremgå af kommunens garantiforpligtigelser. Hvis imidlertid en lånegaranti skal bakkes op af lånefinansieret deponering (som vil være tilfældet ved kommunens nuværende likviditetsmæssige situation), så vil også en privat løsning øge den kommunale gæld.


For at opnå størst mulig budgetsikkerhed foreslås det at udbuddet enten laves som en basismodel med en række optioner, som man så kan tilvælge i det omfang budgettet kan bære det. Eller ved omvendt licitation (som brugt ved den ny skole), hvor der angives en ramme og så får budgiverne mulighed for at konkurrere på, hvor meget de kan levere inden for denne ramme.


Administrationen anbefaler på baggrund af de overfor skitserede fordele ved et kommunalt projekt og med afsæt i de afsatte midler i budgetforlig 2012 og budgetforlig 2013, at administrationen gives mandat til at arbejde videre med et samlet kommunalt anlæg inden for en ramme på 36,8 mio. kr. Det svarer til de nuværende 25,3 mio. kr. til en ny idrætshal i Humlebæk og de af tennisklubberne estimerede udgifter på 11,5 mio. kr.Planforhold ved en kommunal tennishal

Økonomiudvalget besluttede d. 19. november 2012 at indstille over for Byrådet, at forslag til lokalplan for tennishal i Humlebæk offentliggøres. Hvis Byrådet beslutter at etablere tennishallen som en kommunal hal anbefaler administrationen, at lokalplanforslaget erstattes af en samlet planproces for et idrætscenter i Humlebæk.


Hvis tennishallen og den ny idrætshal samles til ét projekt, kan planprocessen forenkles til én lokalplan og ét kommuneplantillæg, i stedet for at borgerne først skal forholde sig til et tennishal-lokalplanforslag og ca. et halvt år senere et idrætshal-lokalplanforslag for samme område.


I forbindelse med et nyt idrætscenter skal kommunen gennemføre en såkaldt forudgående offentlighed vedrørende kommuneplanændringen (indkalde idéer og forslag til planlægningen), inden planforslagene udarbejdes. Det skyldes at et idrætscenter vil kunne få et stort antal brugere og dermed konsekvenser for områdets trafik, herunder vej-, sti og parkeringsforhold, og projektet vil derfor række ud over hvad der efter administrationens vurdering vil kunne betegnes som en ”mindre ændring” af kommuneplanen (hvor forudgående offentlighed kan undlades). Den forudgående offentlighed skal annonceres på kommunens hjemmeside, og der skal være en høringsfrist på minimum 14 dage.


Da tennishallen vil have relativt få samtidige brugere, udløser den efter administrationens vurdering ikke i sig selv krav om forudgående offentlighed. Hvis hallerne samles til ét projekt, vil det dog være administrationens klare anbefaling, at tennishallen tages med i den forudgående offentlighed, så borgerne kan forholde sig samtidigt til de samlede ændringer i området.


Når den forudgående offentlighed er gennemført, skal der tages politisk stilling til principperne for indholdet af lokalplan og kommuneplantillæg. Ved nye lokalplaner og udbud skal der eksempelvis ifølge Kommuneplan 2009 stilles krav til bæredygtigt byggeri. Det kan dreje sig om lavenergibyggeri, håndtering af regnvand, anvendelse af dagslys og vedvarende energi. Hertil kommer Byrådets målsætninger for Humlebæk Syd, hvor Kommuneplan 2009 fastlægger at:


·        Området skal disponeres med vægt på bæredygtighed, mangfoldighed, social kontakt og arkitektonisk kvalitet.

·        Der skal tages særligt højde for udformningen af overgangen mellem eksisterende boligområder og den nye bydel og i udformningen af grænsen til det omgivende landskab.


Det skal afklares, hvor meget af lokalplanforslaget for det private tennishalprojekt som kan bruges som grundlag for det videre arbejde. Da et samlet projekt og udbud vil øge mulighederne for arkitektonisk og funktionel samtænkning, vil det konkrete forslag til udformning af den private tennishal næppe længere være direkte anvendeligt.


Udbud af halprojektet og høring af lokalplanforslaget er tænkt sideløbende i vedlagte tidsplan (se bilag 1). I den forbindelse skal der være opmærksomhed på, at der, i modsætning til den oprindelige proces for den private tennishal, næppe vil være mulighed for at visualisere et konkret bud på omfanget og udseendet af det kommende idrætscenter i forbindelse med den offentlige høring af lokalplanforslaget.Den videre proces for en sammenhængende løsning i Humlebæk

Hvis Byrådet beslutter at arbejde videre med en sammenhængende løsning, så vil et idrætscenter med tennishal og idrætshal følge samme proces og tidsplan. En skitseret tidsplan er ved lagt i bilag 1. Endelig tidsplan og proces vil blive forelagt til politiske behandling på kommende udvalgsmøder.


Administrationen anbefaling

Administrationen anbefaler på baggrund af de overfor skitserede fordele ved et kommunalt projekt og med afsæt i de afsatter midler i budgetforlig 2012 og budgetforlig 2013, at administrationen gives mandat til at arbejde videre med et samlet kommunalt anlæg inden for 36,8 mio. kr. De 36,8 mio. kr. svarer til en ramme på 25,3 mio. kr. til ny idrætshal i Humlebæk som afsat i budgetforlig 2012 plus de hidtil angivne 11,5 mio. kr. i lånegaranti til tennishal, som kan finansieres via afsatte midler i budgetforlig 2013.


Bevilling

Bevilling

Der er i budget 2012 og 2013 afsat midler til idrætsfaciliteter, jf. tabellen nedenfor. Disse midler vil kunne anvendes til finansiering, hvis det politisk prioriteres.


Der er ikke afsat særskilt bevilling til en ny tennishal. Ved privat byggeri vil garantien skulle stilles ved byggeriets start, mens udgiften ved kommunalt byggeri hovedsageligt vil falde ved anlægsprojektets afslutning. Da der ikke p.t. er ledig låneramme vil udgiften i begge situationer medføre et kassetræk. Der er således overordnet ikke finansieringsmæssigt den store forskel mellem at stille lånegaranti for en privat hal eller at anvende et tilsvarende beløb på en kommunal hal.


Tabel 1. Eksisterende bevillinger til idrætsfaciliteter i budgettet


2012

2013

2014

2015

2016

2013-16

AnlægIdrætsfaciliteter i Humlebæk (B2012)

0,3

10

15

0

0

25,3

Nye Fritidsfaciliteter (B2013)

0

0

0

5

10

15

Istandsættelse og øget vedligehold af eksisterende fritidsfaciliteter (B2013)

0

0

4

7,5

7,5

19
DriftDrift nye fritidsfaciliteter (B2013)

0

0

0

3

5

8

 

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten, Planloven, Folkeoplysningsloven m.fl.

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)


Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Der udsendes en pressemeddelelse straks efter Byrådets behandling af sagen.

Indstilling

  1. at orienteringen om den nuværende model for en privat tennishal med kommunal lånegaranti mv. tages til efterretning.
  2. at den påtænkte tennishal i Humlebæk kobles sammen med den kommende idrætshal i Humlebæk.
  3. at administrationen i udgangspunktet arbejder videre med et samlet kommunalt halkompleks inden for en ramme på 36,8 mio. kr.
  4. at administrationen sammen med fremlæggelse af endeligt projekt udarbejder forslag til finansiering til samlet politisk stillingtagen.
  5. At der udarbejdes et samlet forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for det samlede kommunale halkompleks, herunder gennemføres en forudgående offentlighed inden planforslagene udarbejdes.

Beslutning i Fritids- og Erhvervsudvalg den 26-11-2012

Fritids- og Erhvervsudvalget anbefaler administrationens indstilling, idet


  • Indstillingens 3. at ændres til : "at administrationen i udgangspunktet arbejder videre med et samlet halkompleks inden for en ramme på 36,8 mio. kr."
  • udvalget samtidig anbefaler, at der nedsættes et særligt politisk § 17, stk. 4 udvalg som byggeudvalg for Idrætscenter Humlebæk. I arbejdet skal indgå resultaterne af fritidsfacilitetsanalysen.

Formålet med § 17, stk. 4 udvalget er at forestå den politiske koordinering af de mange tværgående interesser og hensyn, som det nye center skal tilgodese.


Fritids- og Erhvervsudvalget udtaler kritik af processen indtil nu.


Fraværende: Kristian Hegaard (B).


Beslutning i Økonomiudvalget den 26-11-2012

Sagen udsættes til den 10. december 2012.


Fraværende: Hans Nissen (A) og Carsten Wulff (V). 

Beslutning i Byrådet den 26-11-2012

Sagen udsættes til mødet den 17. december 2012.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-12-2012

Administrationens indstilling anbefales således, at den påtænkte private tennishal i Humlebæk etableres som et kommunalt halkompleks ved at samtænke tennishal, den nye idrætshal og Langebjerghallen således, at der etableres et nyt idrætscenter i Humlebæk. Denne løsning tilgodeser behovet for øget halkapacitet og såvel arkitektoniske, landskabelige, økonomiske samt energimæssige hensyn. Med denne beslutning påregner Byrådet i efteråret 2013, at træffe beslutning om det egentlige halprojekt, så hallen kan bygges i 2014 og stå færdig hurtigst muligt.


Økonomiudvalget finder det naturligt, at resultaterne af den igangværende fritidsfacilitetsundersøgelse inddrages i det videre arbejde med planlægning og realisering af idrætscentret. Fritids- og Erhvervsudvalget forestår denne del, og Økonomiudvalget anbefaler, at der nedsættes en følgegruppe med én repræsentant fra tennisklubberne og 3-4 medlemmer udpeget af Idrætsrådet. Følgegruppen refererer til Fritids- og Erhvervsudvalget.


Fraværende: Hans Nissen (A)