Nr.238 - Fysisk genopretning af Langebjergparken - godkendelse af skema A

Sagsnr.: 12/48517

 

Beslutningstema

Byrådet skal godkende helhedsplan for fysisk genopretning af Langebjergparken for i alt 66,7 mio. kr. herunder finansieringen og den kommunale garantistillelse.


Sagsfremstilling og økonomi

Domea har den 9. november 2012 på vegne af Humlebæk Boligselskab, afd. 0426, Langebjergparken fremsendt ansøgning om skema A godkendelse af helhedsplanen vedrørende Langebjergparken i Humlebæk. 


 

 Langebjergparken


I sin ansøgning oplyser Domea, at Landsbyggefonden har godkendt projektet og den tilhørende økonomiske ramme. Projektet er endvidere enstemmigt godkendt på et afdelingsmøde den 23. okt. 2012.


Renoveringsprojektet omfatter i hovedtræk følgende bygningsarbejder:


·         Gavlbeklædninger og inddækninger renoveres og efterisoleres

·         Udbedring af skader på karnapper

·         Omfattende afskallinger af facadeelementer udbedres

·         Udskiftning af vinduer og døre

·         Udskiftning af udvendige adgangstrapper

·         Udskiftning af altaner

·         Etablering af øget ventilation i tagrum

·         Etablering af udvendig elevator (adgang til bebyggelsens fælleslokale)

·         Reetablering af grønne arealer


Den samlede anskaffelsessum udgøres af følgende udgifter: 


Skema A-støttet

Mio kr.

Skema A-ustøttet

Mio kr.

Samlet

Mio kr.

Håndværkerudg.

43,316

10,404

53,720

Omkostninger

9,614

2,413

12,027

Gebyrer

0,771

0,172

0,943

I alt

53,701

12,989

66,690


Anlægsfinansiering

Den samlede anskaffelsessum finansieres således.


Mio. kr.

Årlig ydelse

Mio. kr.

Støttet realkreditlån

53,701

1,933

Fællespuljetilskud
(Tilskud fra Landsbyggefonden)

3,760

-

Egen trækningsret

1,260

-

Ustøttet realkreditlån

7,969

0,558

I alt

66,690

2,591


I forhold til låntagningen ansøges der om kommunal garantistillelse 67,67 % af realkreditlånet på 53,701 mio. kr. svarende til 36,340 mio. kr. Da Landsbyggefonden regaranterer 50 % af lånet, er værdien af den maksimale kommunale garantistillelse i praksis på 18,17 mio. kr.

Der søges ikke om kommunal garanti på det ustøttede realkreditlån.


Finansiering af de årlige ydelser:Mio. kr.

Fritagelse for indbetaling til boligforeningens dispositionsfond

1,800

Reduktion i hensættelser til vedligeholdelse

0,250

Driftsstøttelån/huslejestøtte

0,541

I alt

2,591


Den foreslåede finansiering renoveringsprojektet medfører ikke lejeforhøjelser. Den nuværende gældende leje er på 953 kr. pr. m2


Afslutningsvis skal det bemærkes, at Domea i sin ansøgning understreger, at gennemførelsen af den fysiske genopretning vil medvirke til at sætte afdelingen på sporet af en sund udvikling, der sikrer, at afdelingen også i fremtiden vil fremstå pæn og vel vedligeholdt.Bevilling

Den ansøgte garantistillelse vil ikke påvirke kommunens låneramme. Sagen har ingen bevillingsmæssig betydning.Retsgrundlag

Almenboligloven.

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

Den fysiske helhedsplan indeholder såvel miljømæssige som tilgængelighedsmæssige forbedringer.Kompetence

Byrådet.Indstilling

1.      At skema A, indeholdende helhedsplan for renovering af Langebjergparken inden for en beløbsramme på 66,7 mio. kr. godkendes.


2.      At kommunen erklærer, at man er sindet at godkende, at der til finansiering af helhedsplanen optages realkreditlån i form af et støttet lån på 53,7 mio. kr. og et ustøttet lån på ca. 8,0 mio. kr.


3.      At kommunen erklærer, at man er sindet at deltage i finansieringen af helhedsplanen ved at stille garanti for en del af det støttede realkreditlån. Nettoværdien af garantien er 18,2 mio. kr. jf. beregningen i sagsfremstillingen.


Beslutning i Økonomiudvalget den 10-12-2012

Anbefaler administrationens indstilling, idet Økonomiudvalget ønsker, at administrationen undersøger muligheden for fremadrettet at kræve sociale klausuler i forbindelse med garantistillelse. 


Fraværende: Hans Nissen (A) og Ole Bergmann (F)