Nr.236 - Økonomisk orientering december 2012

Sagsnr.: 11/20112

 

Beslutningstema

Økonomisk orientering for december 2012 fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling og økonomi

Denne økonomiske orientering er en opgørelse af forbruget ultimo november 2012.
Sagen giver en status på drifts- og anlægsbudgettet

·         De samlede driftsudgifter var ultimo november 2.067 mio. kr. hvilket svarer til et mindreforbrug på 32 mio. kr.(svarende til 1,4 pct. af årets budget) i forhold til det periodiserede budget

·         Skønnet for mindreforbruget er reduceret i forhold til økonomisk orientering for november hvor det var 68 mio. kr.(2,9 pct.)

·         Mindreforbruget på de samlede driftsudgifter er sammensat af et mindreforbrug på de rammestyrede udgifter og et merforbrug på de indsatstyrede udgifter.

·         Mindreforbruget på de rammestyrede udgifter er på 80 mio. kr.(5,7 pct.) mod 83 mio. kr.(5,9 pct.) ved økonomisk orientering for november

·         Merforbruget på de indsatsstyrede udgifter er på 48 mio. kr.(5 pct.) mod 14 mio. kr.(1,5 pct.) ved økonomisk orientering for november, der er således sket en kraftig forøgelse af merforbruget på det indsatsstyrede område

·         En væsentlig del af merforbruget ligger på beskæftigelsesområdet hvor der er et merforbrug i forhold til det periodiserede budget på de indsatstyrede udgifter på 43 mio. kr. mod 27 mio. kr. ved økonomisk orientering for november. En del af forklaringen på det store merforbrug er forskydninger i refusionerne. Hertil kommer at beskæftigelsesområdet forventer et merforbrug for 2012. Dette vil fremgå nærmere af budgetrevision 30.11  

·         På de indsatsstyrede udgifter under handicap og socialpsykiatri er der et merforbrug på 7 mio. kr. mod et mindreforbrug på 10 mio. kr. i økonomisk orientering for november. En del af forklaring på merforbruget er at der er flyttet en udgift på 4,2 mio. kr. til hjælpemiddeldepotet fra ramme til indsats. Udgiften var forkert placeret under det rammestyrede forbrug og flytningen bevirker at der er et mindreforbrug på de rammestyrede udgifter på 4 mio. kr.

·         For 2012 er der afsat et samlet anlægsbudget på 165 mio. kr., heraf er der ultimo november frigivet 161 mio. kr. og forbrugt 87 mio. kr.

Likviditet
Kommunens gennemsnitlige likviditet var ved udgangen november 117 mio.kr., dette er 7 mio. mere end forventet i likviditetsprognosen fra vedtagelsen af budget 2013.


Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

1.      At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-12-2012

Orienteringen taget til efterretning.


Fraværende: Hans Nissen (A) og Ole Bergmann (F)