Nr.163 - Social rammeaftale 2013 - styringsaftale

Sagsnr.: 11/61406

 

Beslutningstema

Styringsaftale til Den sociale rammeaftale 2013 forelægges Byrådet til godkendelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Den årlige sociale rammeaftale består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Udviklingsstrategien udgør den faglige del af den sociale rammeaftale og blev godkendt af Byrådet i maj 2012. Styringsaftalen er den styringsmæssige del af den sociale rammeaftale, og skal bl.a. sikre fælles spilleregler om takstberegning og takstudvikling.

Styringsaftalen foreligger nu i et endeligt udkast, som KKR Hovedstaden den 15. juni besluttede at anbefale til godkendelse i kommunalbestyrelserne.

Styringsaftalen skal indgås årligt og senest den 15. oktober. Herefter har den virkning fra 1. januar det følgende år. Aftalen indgås mellem kommunalbestyrelserne i hovedstadsregionen og med Region Hovedstaden, for så vidt angår de tilbud, regionen driver

Formålet med styringsaftalen
Formålet er, at styringsaftalen skal være med til at lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i kommunerne i hovedstadsregionen og i Region Hovedstaden.

Indførelsen af styringsaftaler har til formål at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne og af Region Hovedstaden.

Styringsaftalen er et redskab til at understøtte det kommunale samarbejde i hovedstadsregionen og samarbejdet mellem kommunerne og regionen. Der er tale om anbefalinger til kommunerne, som skal understøtte den individuelle dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om både kvalitet og pris, som er udgangspunktet for køb og salg af pladser.

Indhold i styringsaftalen
Aftalen omfatter hele det takstbelagte område, for både børn og voksne, det vil sige tilbud på specialområdet, hvor der sker salg til andre kommuner.

Styringsaftalen indeholder KKR’s takstmodel, som er justeret gennem årene. Senest er der sket en præcisering af aftalen om efterregulering, som følger bekendtgørelsen på området. Der er til administrativt brug udarbejdet en fælles skabelon for beregning af efterregulering af over- og underskud.

Styringsaftalen indeholder desuden KKR’s aftale om takstudvikling. KKR Hovedstaden indgik i perioden 2011-2012 aftaler om prisudviklingen på de takstbelagte tilbud inden for det specialiserede socialområde og specialundervisningen. Aftalen indebar fra 2010-2011 2 procent reduktion før p/l-regulering, og fra 2011-2012 en fastholdelse af takstniveauet fra 2011 inklusiv p/l-regulering. Dette videreføres i aftalen for 2013, som hedder, at driftsherrerne i 2013 fastholder, at tilbuddenes budgetter maksimalt stiger i et omfang, så taksterne fastholdes på 2012-niveau, dog med p/l-fremskrivning.


Grundlæggende er der ikke foretaget store ændringer i Styringsaftale 2013 sammenlignet med sidste års styringsaftale. De ændringer, der er foretaget af således hovedsageligt af redaktionel karakter. Således er:


-        Styringsaftalen gennemgående blevet omstruktureret, således at den i højere grad kan sammenlignes med bekendtgørelsens ordlyd og krav til aftalen.

-        Afsnittet vedrørende Aftale om takstudvikling blevet tilpasset KKR Hovedstadens beslutning herom for 2013 (jf. ovenfor). Der er imidlertid ikke sket nogen indholdsmæssig ændring, idet som sidste år indeholder en fastholdelse af priserne.

-        Afsnittet vedrørende efterregulering blevet præciseret for at tydeliggøre, hvorledes det beregnes (jf. ovenfor).

-        Køb og salg af pladser uden for hovedstadsregionen er et nyt afsnit, som ikke har indgået i tidligere styringsaftaler. Er der som udgangspunkt ikke ændret i vilkårene ifht. tidligere år. Der er dog tidligere været usikkerhed omkring fortolkning og praksis i de forskellige kommuner, hvorfor præciseringen er indskrevet i aftalen. Teksten er formuleret i samråd med KL og de øvrige KKR sekretariater, således at der på tværs af landet er nogenlunde samme praksis.

Retsgrundlag

BEK nr. 205 af 13/03/2011: Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Styringsaftalen vil efter godkendelsen blive offentliggjort på Fredensborg.dk.  

Elektroniske bilag

Bilag 1_Styringsaftale 2013.xlsx (19 kB)

Indstilling

  1. At styringsaftale til Den sociale rammeaftale 2013 godkendes.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalg 2010-2014 den 06-08-2012

Anbefaler den administrative indstilling.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalg den 07-08-2012

  1. Administrationens indstilling vedtaget. 

Fraværende: Tinne Borch Jacobsen (V) , Hossein Armandi (Borgernes stemme)

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-08-2012

Anbefaler administrationens indstilling. 


Fraværende: Hans Nissen (A).