Nr.162 - Fattigdomsundersøgelsen

Sagsnr.: 10/13210

 

Beslutningstema

Udvalget indstiller fattigdomsundersøgelsen til godkendelse i Byrådet og foreslår eventuelle nye initiativer i forlængelse heraf indenfor eget politikområde.

Sagsfremstilling og økonomi

1. Indledning og baggrund

Som led i forhandlingerne om budget 2011 besluttede Byrådet at gennemføre en fattigdomsundersøgelse i Fredensborg Kommune. Undersøgelsen blev forankret i Social- og Sundhedsudvalget (SSU).


Formålet med at gennemføre fattigdomsundersøgelsen har været:


·         At få et mere præcist billede af omfanget af fattigdom i kommunen ift. karakteristika som køn, alder, etnicitet og uddannelse m.m.

·         At få et mere præcist billede af karakteren af fattigdom i form af hvilke konsekvenser/afsavn som borgere oplever i det daglige som følge af fattigdom.

·         At få et grundlag til at vurdere den nuværende indsats ift. at afbøde konsekvenserne af fattigdom.


Den samlede undersøgelse foreligger nu i form af en registeranalyse, en afsavnsanalyse og en oversigt over igangværende initiativer (vedlagt som bilag 1-3). Social- og Sundhedsudvalget afholdt den 23. april 2012 et temamøde for Byrådet om fattigdomsundersøgelsen. På temamødet blev de to analyser præsenteret sammen med de igangværende initiativer. I forlængelse heraf er der udarbejdet et notat med svar på de spørgsmål, der er stillet i forbindelse med de politiske drøftelser. Notatet er ligeledes vedlagt (bilag 4).


På temamødet blev det aftalt at fortsætte de politiske drøftelser af undersøgelsen i de relevante fagudvalg forud for behandlingen af undersøgelsen i Byrådet. Formålet hermed er at opnå en præcisering af eventuelle ønskede indsatser indenfor de enkelte politikområder. Ved Byrådets godkendelse af undersøgelsen vil Byrådet tage stilling til, hvilke af fagudvalgenes forslag til initiativer, som administrationen skal arbejde videre med at beskrive.


2. Om fattigdomsbegrebet og undersøgelsen

I undersøgelsen anvendes et OECD-fattigdomsbegreb, hvor den enkelte familie betegnes som fattig, hvis familien har 50 pct. eller mindre af medianindkomsten. Der er tale om et økonomisk fattigdomsbegreb, der dog samtidig vurderes at indramme de borgere, der reelt oplever afsavn. En uddybende forklaring af fattigdomsbegrebet fremgår af bilag 1 og 4.


Fattigdomsundersøgelsen består af to dele. Den første del er gennemført som en registerundersøgelse, der består af data for perioden 2005 til 2010. Denne del er gennemført af analysefirmaet Epinion.


Anden del er gennemført som en interviewundersøgelse, hvor afsavn som følge af fattigdom er belyst. Afsavnsanalysen er gennemført som en telefoninterviewundersøgelse med en gruppe af borgere med en årsindkomst under fattigdomsgrænsen i registerundersøgelsen. Interviewene er gennemført af Epinion. Sideløbende blev der gennemført en webbaseret spørgeskemaundersøgelse med en kontrolgruppe for at kunne vurdere omfanget af afsavnene.


3. Resultatet af registerundersøgelsen

I registerundersøgelsen er fattigdommen i Fredensborg Kommune undersøgt i forhold til køn, alder, socioøkonomisk baggrund (beskæftigelse, kontanthjælp, førtidspension mv.), civilstatus, børn i hjemmet, etnicitet og uddannelsesmæssig baggrund.


Registerundersøgelsens viser bl.a.:


·         At der er 1.314 borgere, som kan karakteriseres som fattige, heraf 233 børn under 18 år. Børnefamilier er underrepræsenteret blandt fattige familier.

·         At andelen af fattige i Fredensborg Kommune ligger lavere end på landsplan – 3,0 pct. mod 3,7 pct. for hele landet

·         At der er mange fattige i alderen 18-29 år uanset om gruppen under uddannelse medtages eller holdes uden for.

·         At borgere med en anden etnisk baggrund (særlig ikke-vestlig baggrund) end dansk er overrepræsenteret i de fleste aldersgrupper.

·         At andelen af fattige er større i de boligsociale områder.

·         At der er en klar sammenhæng mellem høj uddannelse og mindsket risiko for at havne i fattigdom.


4. Resultatet af afsavnsanalysen

I forbindelse med afsavnsanalysen er borgerne blevet spurgt om oplevelsen af afsavn på 27 punkter indenfor fire kategorier: daglige fornødenheder, medier og medlemskaber, fritidsliv og sociale relationer og børnefamilier. Herudover er deltagerne blevet spurgt om forhold vedrørende helbred og økonomi.


Det var forventet, at fattige oplever større eller i hvert fald de samme afsavn som i kontrolgruppen. Analysen viser, at der statistisk kan påvises forskelle på fattige borgeres afsavn i tre typer afsavn ift. kontrolgruppen:


·         Fattige har af økonomiske årsager oftere måttet undlade at være medlem af en A-kasse end i kontrolgruppen (17 pct. flere).

·         Fattige familier med børn har af økonomiske årsager oftere måttet undlade at lade børn dyrke sport eller andre fritidsinteresser (17 pct. flere).

·         Fattige familier med børn oplever sjældnere end borgere i almindelighed, at de ikke har et eller flere afsavn der berører deres børn (26 pct. færre).


Omvendt, og modsat det forventede, oplever borgere i kontrolgruppen to andre afsavn oftere end fattige, nemlig:


·         Borgere i kontrolgruppen oplever oftere end fattige af økonomiske årsager, at måtte undlade at spise tre måltider om dagen (10 pct. flere).

·         Borgere i kontrolgruppen oplever oftere end fattige af økonomiske årsager, at måtte undlade at have TV i hjemmet (10 pct. flere).


På de øvrige 22 punkter er der ikke statistisk signifikant forskel på, hvilke afsavn fattige og borgere i kontrolgruppen oplever. Afsavnsanalysen tegner således også et billede af, at mange lider få afsavn, og få lider mange afsavn. Derudover giver afsavnsanalysen grundlag for at konkludere, at fattige gennemgående er mere bevidste i deres prioritering af goder og aktiviteter i dagligdagen. For de fattige er der en sammenhæng mellem at svare ja på at give afkald på noget, og en bevidst prioritering. Denne sammenhæng viste sig mindre tydelig hos kontrolgruppen.


Da de unge er underrepræsenteret blandt deltagere i afsavnsanalysen, er 16 unge kontanthjælpsmodtagere blevet interviewet i forlængelse af deres samtaler i Jobcentret i uge 19. De unge er her blevet stillet spørgsmålene omkring daglige fornødenheder, medier og medlemskaber samt spørgsmålet omkring helbred.   


Generelt ligner besvarelserne fra de unge de besvarelser, som er indhentet blandt såvel fattige som kontrolgruppe i afsavnsanalysen, idet flere unge af økonomiske årsager har undladt at:

-   spise tre måltider om dagen

-   betale husleje, lån til bolig, el, gas eller vand til tiden

-   holde ferie uden for hjemmet

-   tegne en ulykkes- og indboforsikring

-   være medlem af en A-kasse

-   have en cykel.


På enkelte områder adskiller de unge sig dog. Det vedrører at spise tre måltider om dagen, betale husleje mv. til tiden og have en cykel. Derudover har de unge tendens til at vurdere deres eget helbred som dårligere end generelt blandt de øvrige adspurgte. Det er dog vigtigt at fastslå, at de unges svar skal tages som udtryk for tendenser snarere end statistisk sikre udsagn, idet der kun er interviewet 16 unge og idet de ikke nødvendigvis opfylder fattigdomsdefinitionen, da de er hjemmeboende.


5. Eksisterende eller planlagte initiativer

Fattigdomsundersøgelsen giver et godt udgangspunkt for at vurdere den kommunale indsats med henblik på afbøde fattigdom og konsekvenserne heraf.


Udover velfærdstatens ydelser er der iværksat en række lokale initiativer, der skal medvirke til at nedbringe og hindre, at gruppen af fattige vokser i kommunen. Initiativerne spænder over mange forskelligartede tiltag inden for beskæftigelses-, sundheds-, kultur, skole- og ældreområdet.


Figuren nedenfor viser de igangværende initiativer i kommunen ift. de enkelte målgrupper, som fattigdomsundersøgelsen særligt peger på. Initiativet ”økonomiundervisning af unge” i folkeskolen er fjernet fra oversigten siden temamødet for Byrådet, da der efterfølgende er kommet afslag på en ansøgning om fondsmidler til projektet. Der arbejdes i stedet med et andet initiativ i udskolingen.


 


I forbindelse med temamødet i Byrådet blev følgende initiativer særligt fremhævet som relevante at arbejde videre med:


·        Forlængelse af de boligsociale helhedsplaner.

·        Indsatser ift. børn og unge, herunder initiativer, som skal medvirke til at bryde den sociale arv og undgå isolering. 


Hertil kommer økonomiundervisning i forhold til unge og anden økonomisk rådgivning med henblik på, at borgernes styring af deres daglige økonomi forbedres og det undgås, at de unge for tidligt forgælder sig.Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Efter Byrådets godkendelse af fattigdomsundersøgelsen lægges rapporten på www.fredensborg.dk ligesom der udsendes en pressemeddelelse.

Indstilling

  1. At udvalget indstiller fattigdomsundersøgelsen til godkendelse.
  1. At udvalget foreslår eventuelle nye initiativer indenfor eget politikområde forlængelse heraf.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalg den 04-06-2012

Sagen udskydes til behandling i augustmødet.


Fraværende: Bo Hilsted (A)

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalg 2010-2014 den 11-06-2012

Ad.1. Udvalget tager fattigdomsundersøgelsen til efterretning.


Fraværende: Tinne Borch Jacobsen (V), Suzan Daoud (F), Charlotte Sander (A).

Beslutning i Fritids- og Erhvervsudvalg den 11-06-2012

Udvalget vil understøtte, at der i endnu højere grad vil blive informeret om allerede igangsatte initiativer og aktiviteter for denne målgruppe fx. via Fritidsbutik.dk.


Fraværende. Bo Hilsted (A)

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 12-06-2012

Udvalget tager fattigdomsundersøgelsen til efterretning.


Fraværende: Thomas Bak (V), Bo Hilsted (A)


Beslutning i Kultur- og Turismeudvalg den 13-06-2012

Anbefaler administrationens indstilling. 


Det foreslås, at der etableres fripladser til ressourcesvage børn og unge til musikskolen. Forslaget oversendes til budgetforhandlingerne 2012 - 2013.


Fraværende: Bo Hilsted (A), Preben Goth (V)

Beslutning i Børne- og Skoleudvalg den 07-08-2012

Børne- og Skoleudvalget ser gerne:


-          at der uddeles morgenmad til alle elever i skolerne

-          at der tilbydes ferieophold i Danmark til børn i fattige familier eventuelt i samarbejde fra frivillige organisationer

-          at der bakkes op omkring anbefalingen fra Fritids- og Erhvervsudvalget om at der i endnu højere grad bliver informeret om allerede igangsatte initiativer og aktiviteter for denne målgruppe f.eks. via Fritidsbutik.dk og at forsøget evt. suppleres med at der ydes gratis medlemskab til idrætsforeninger for børn i fattige familier.


Fraværende: Tinne Borch Jacobsen (V) , Hossein Armandi (Borgernes stemme)


Beslutning i Økonomiudvalget den 27-08-2012

Økonomiudvalget anbefaler at undersøgelsens resultater tages til efterretning og opfordrer til, at der er en generel politisk opmærksomhed på undersøgelsens resultat.


Fraværende: Hans Nissen (A).