Nr.161 - Offentliggørelse og evaluering af frikommuneforsøg

Sagsnr.: 11/21189

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal orienteres om offentliggørelse og evaluering af frikommuneforsøg samt processen for sidste ansøgningsrunde 1. november 2012

Sagsfremstilling og økonomi

Den 6. april 2011 blev Fredensborg Kommune udpeget som en af i alt ni frikommuner i årene 2012 – 2015. Formålet med frikommuneforsøget er at give kommunerne mulighed for at afprøve helt nye måneder at løfte og styre den kommunale opgaveløsning på.


Fredensborg Kommune ønsker at gennemføre forsøg inden for en bred vifte af områder. Fælles for forsøgene er, at de har et lokalt udgangspunkt med et landsdækkende perspektiv. De sigter enten mod at frigøre ressourcer til kerneopgaverne, eller har et direkte sigte mod at løse en række opgaver på forskellige politikområder mere smidigt.


Forsøgsområder


·         Modernisering af den politiske struktur

·         Digital borgerbetjening hele livet

·         Fremtidens fleksible folkeskole

·         Flere i beskæftigelse

·         Innovation og forenkling i fremtidens ældrepleje og handicapservice

·         En klima-. miljø-, og energilovgivning af tiden

·         Ingen unødige regler


Status på forsøg

Frikommunerne kan to gange årligt i 2011 og 2012 indsende forsøgsansøgninger, der kræver lovhjemmel i frikommuneloven.  

Status på Fredensborg Kommunes forsøg i de første tre forsøgsrunder er følgende:


49 ansøgte forsøg

28 forsøg imødekommet

13 forsøg afslået

3 forsøg kræver ikke godkendelse

3 forsøg fra de sidste to ansøgningsrunder udredes eller behandles stadig

2 forsøg indsendt pr. 1. maj 2012 afventer endnu behandling


Igangsættelse af forsøg

De forsøg der er administrativt godkendt er i stor udstrækning allerede påbegyndt implementeret i takt med, at kommunen har modtaget godkendelsesbreve fra de pågældende ressortministerier. For så vidt angår de forsøg, der er godkendt med lovhjemmel i Frikommuneloven kan forsøg på henholdsvis Beskæftigelsesministeriets og Økonomi- og Indenrigsministeriets område påbegyndes pr. 1. juli 2012. De øvrige forsøg, der er godkendt via lov om frikommuner, skal afvente sektorministeriernes formelle godkendelse af forsøgene, som forventes modtaget i løbet af august 2012.


For forsøget med tilkøbsydelser gælder særlige regler. Her er frikommunerne blevet udbedt om uddybende oplysninger førend en formel godkendelse kan finde sted. Administrationen har påbegyndt dette arbejde.  


Forberedelse af ansøgningsrunden 1. november 2012

Forslag til frikommuneansøgningen sendes i forbindelse med behandling i fagudvalgene til høring i Handicaprådet, Seniorrådet og det lokale Beskæftigelsesråd i oktober forud for endelig behandling i Byrådet 29. oktober 2012. Herefter indsendes den godkendte ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet.


Ansøgningsrunden 1. november 2012 er den sidste ordinære ansøgningsrunde.


Byrådet fik på et temamøde den 29. maj 2012 en præsentation af idéer til mulige forsøg samt en gennemgang af de andre kommuners forsøg inden for forsøgstemaerne.


Samarbejdstemaer

Økonomi- og indenrigsministeriet har indbudt frikommunerne til dialog om seks udvalgte temaer, som de ønsker at samarbejde med frikommunerne om. Det er målet med samarbejdet, at der udvikles en række forsøg, som igangsættes i flere frikommuner, hvilket giver flere muligheder i forhold til at effektmåle.


De seks temaer er:


·         Nytænkning af den aktive beskæftigelsesindsats

·         Øget inddragelse af civilsamfundet

·         Digitalisering

·         En mere sammenhængende og effektiv sundheds- og forebyggelsesindsats

·         Nye løsninger i folkeskolen

·         Kommunerne og vækstdagsordenen


Arbejdet med de fleste forsøgstemaer er allerede i gang, og forventes at afsluttes med konkrete forsøgsideer senest 1. november 2012.


Regeringen påregner i løbet af november 2012 at drøfte resultaterne af arbejdsgruppernes arbejde under forsøgstemaerne. På den baggrund forventer Økonomi- og Indenrigsministeriet ultimo november 2012 at kunne orientere frikommunerne om, hvilke temaer regeringen gerne ser afprøvet i frikommuneforsøget.


Byrådet vil herefter inden udgangen af januar 2013 skulle meddele Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvilke temaforsøg Fredensborg Kommune ønsker at deltage i. Byrådet forventes derfor senest på mødet 30. januar at skulle træffe beslutning herom.


Den relative stramme tidsplan for arbejdet med forsøgstemaerne skyldes, at Økonomi- og Indenrigsministeriet ønsker at tilvejebringe nye hjemler til temaforsøgene ved ændring af frikommuneloven i foråret 2013, således frikommunerne kan nå at implementere forsøgene og gøre sig nogle erfaringer førend evalueringen.


Det fremgår af lov om frikommuner, at forsøg efter loven skal være iværksat senest 31. december 2013.


Offentliggørelse og evaluering af frikommuneforsøg

Økonomi- og Indenrigsministeriet har i medfør af lov om frikommuner udsendt en bekendtgørelse om offentliggørelse og evaluering af frikommuneforsøg.


For så vidt angår offentliggørelse forpligter bekendtgørelsen kommunerne til at udarbejde en såkaldt frikommunevedtægt. Frikommunevedtægten skal indeholde alle kommunens igangværende forsøg inddelt efter forsøgsområder. Frikommunevedtægten skal ligeledes indeholde afsluttede og afbrudte forsøg inddelt efter forsøgsområder. Frikommunevedtægten skal offentliggøres på kommunens hjemmeside og indsendes til Økonomi- og indenrigsministeriet i elektronisk form. Frikommunevedtægten leverer et borgerrettet overskueligt overblik over Fredensborg Kommunes samlede frikommuneforsøg.


For så vidt angår evaluering indeholder bekendtgørelsen specifikke krav til indholdet af evalueringen. Evalueringen af de enkelte forsøg skal offentliggøres på kommunens hjemmeside og indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet ved frikommuneforsøgets afslutning.  


De andre frikommuners forsøgsansøgninger 

Fredensborg Kommune følger løbende med i, hvilke forsøg de andre frikommuner får godkendt, for at hente inspiration til lignende forsøg. Frikommunerne er forskellige og har forskellige lokale kontekster og prioriteringer, hvorfor ikke alle forsøg, der har relevans for én kommune nødvendigvis er attraktiv at implementere for en anden kommune. De forsøg de andre frikommuner får godkendt vil Fredensborg Kommune have mulighed for at kopiere og iværksætte.


De andre frikommuners godkendte forsøg vil være at finde på medarbejderportalen og byrådsportalen under Frikommune.


Ved kopi af allerede godkendte frikommuneforsøg er frikommunerne som bekendt allerede sikret et positivt tilsagn, med mindre forsøget af særlige årsager er forbeholdt den oprindelige ansøgerkommune. Frikommunerne vil indtil 31. december 2013 kunne indsende en ansøgning til Økonomi- og indenrigsministeriet. Såfremt Fredensborg Kommune ønsker at kopiere forsøg fra de andre frikommuner vil der skulle træffes beslutning herom i Byrådet.    Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Kompetence

Økonomiudvalget

Kommunikation

Medarbejderne orienteres om frikommuneforsøget via bl.a. medarbejderportalen, E-næbet, nyhedsbreve, MED-organisationen og på personalemøder.


Borgerne orienteres om frikommuneforsøget løbende i lokalpressen og via kommunes hjemmeside.


Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-08-2012

Orientering tages til efterretning. 


Fraværende: Hans Nissen (A).