Nr.160 - Lov om Offentlig Digital Post og Obligatorisk Selvbetjening

Sagsnr.: 11/39866

 

Beslutningstema

Der orienteres om konsekvenser og udmøntning af ny lov om offentlig digital post og obligatorisk selvbetjening.

Sagsfremstilling og økonomi

Obligatorisk digital selvbetjening

Som led i udmøntningen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-15 har Folketinget i juni 2012 vedtaget en ændringslov, der gennemfører første bølge af obligatorisk digital selvbetjening.

Formålet er at øge borgernes anvendelse af digital selvbetjening og derved realisere et betydeligt besparelsespotentiale. Digital selvbetjening gøres via lov om obligatorisk selvbetjening gradvist obligatorisk for borgerne. Første bølge af serviceområder, der omfattes, indføres 1. december 2012 og omfatter ansøgning om plads i dagtilbud, skole, SFO, ansøgning om nyt sundhedskort og meddelelse om flytning. Herefter omfattes nye serviceområder hvert år frem mod 2015. På disse områder skal borgerne således anvende selvbetjening.

Lovforslaget er et led i realiseringen af regeringens målsætning om, at al kommunikation mellem borgere, virksomheder og det offentlige skal foregå digitalt inden udgangen af 2015.


Kommunens håndtering af ændringen

I Fredensborg Kommune har der i en periode været arbejdet med at understøtte, at borgerne anvender digital selvbetjening. Alle selvbetjeningsløsninger, der er tilgængelige på markedet i dag, er tilgængelige for Fredensborgs borgere og en stor del af borgerne henvender sig allerede via digital selvbetjening. Overordnet set henvender cirka 33 procent af kommunens borgere sig i dag via selvbetjening, når de skal lave en udveksling af informationer med kommunen, hvilket er ganske udmærket sammenlignet med landsgennemsnittet på 29 procent.

Der er dermed et solidt grundlag for at understøtte lovændringen og der tilbydes på nuværende tidspunkt de selvbetjeningsløsninger som i første bølge bliver lovpligtige.


Digital post

Med Lov om Offentlig Digital Post gøres det som udgangspunkt obligatorisk for alle borgere at modtage post fra det offentlige digitalt fra 1. november 2014. Det samme gælder for virksomheder, hvor loven træder i kraft i 2013. Datoen kendes her endnu ikke. Med loven understreges desuden retsvirkningen af digitale breve allerede fra 1. juli 2012. Og disse sidestilles eksplicit fra denne dato med traditionel post.


I dag har kommunerne kun mulighed for at sende breve digitalt til borgerne, såfremt borgerne selv har tilmeldt sig at modtage post fra det offentlige i Borger.dk eller e-Boks. Fra ultimo 2014 kan kommunerne sende alt post som fx afgørelser til borgerens digitale postkasse uden at borgeren selvstændigt har tilmeldt sig. Dog vil borgere med fx manglende it-færdigheder, eller adgang til it, kunne framelde sig postløsningen via personligt fremmøde i kommunerne og dermed fortsat modtage post på papir. Hvorledes disse fritagelsesregler skal håndteres i praksis er endnu ikke afklaret. Disse præciseres i en bekendtgørelse i efteråret 2012.  Kommunens håndtering af ændringen

I Fredensborg Kommune er der allerede igangsat digitaliseringen af postforsendelsen fra d. 1. november 2011. Rent praktisk foregår den digitale postudsendelse gennem programmet Doc2mail. Dette program udsender automatisk brevet digitalt, hvis borgeren selv har tilmeldt sig modtagelse af digital post på e-Boks eller borger.dk. Hvis borgeren ikke har accepteret at modtage post digitalt fra Fredensborg Kommune, sendes brevet automatisk til en fjernprinter hos KMD og borgeren modtager brevet på traditionel vis.


De tekniske forudsætninger for at kunne understøtte lovændringen er således allerede på plads. Der skal imidlertid gøres en indsats både internt på Rådhuset og i forhold til borgerne for at sikre, at der sker en succesfuld implementering af lovændringen og de økonomiske besparelser realiseres.


Med hensyn til den interne del vil der blive igangsat en indsats i forhold til at øge anvendelsen af Doc2mail, idet brugen af programmet er en forudsætning for, at posten sendes digitalt.


Med hensyn til den borgervendte del er det for det første væsentligt, at borgere og virksomheder bliver informeret om ændringen. Dette arbejde igangsættes i efteråret.


I dag er 18,2 procent af kommunens borgere tilmeldt digital post. Der vil således være et potentiale i at få flere borgere til allerede nu at tilmelde sig digital post, idet lovændringen først træder i kraft for borgerne pr. 1. november 2014. Der vil være et besparelsespotentiale heri, men samtidig vil det også være hensigtsmæssigt, at så mange borgere som muligt frivilligt tilmelder sig den digitale post, da implementeringen af lovgivningen dermed sandsynligvis vil være mindre problematisk. Der vil derfor blive igangsat en indsats med henblik på at få borgerne til at tilmelde sig digital post og samtidig informere om ændringen i lovgivning.Retsgrundlag

Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister, lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge, lov om folkeskolen og sundhedsloven (L159)


Lov om offentlig digital post (L160)


Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

  1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-08-2012

Orientering tages til efterretning. 


Fraværende: Hans Nissen (A).