Nr.159 - Forespørgsel om almene boliger på Niverød Bakke.

Sagsnr.: 12/34232

 

Beslutningstema

På bagrund af en henvendelse fra NCC Bolig A/S skal der tages stilling til, om kommunen vil være positive over for, at der etableres almene boliger på Niverød Bakke.

Sagsfremstilling og økonomi

NCC Bolig A/S (herefter NCC) har i et møde afholdt med borgmester og kommunaldirektør forespurgt, om kommunen vil medvirke til etablering af almene boliger på Niverød Bakke. Borgmester og kommunaldirektør vil på udvalgsmødet nærmere redegøre for NCC’s henvendelse.


Det kan oplyses, at NCC ejer et stort areal beliggende vest for Niverød Kongevej, mod syd afgrænset af Niverød Erhvervspark, mod nord af Niverød Planteskole og mod vest af åbne arealer, der fører ned mod Helsingørmotorvejen.


Ifølge lokalplan nr. 69 (Karlebo Kommune) er området udlagt til boligformål. En del af området må kun bebygges med én bolig pr. parcel, mens andre dele af området kan bebygges med dobbelthuse med tilhørende parkering, havearealer og friarealer.


Der kan sælges og bebygges 108 parcelhuse og 50 dobbelthuse. NCC har i dag har solgt i alt 9 (inkl. 3 som prøvehusgrunde til typehusfirmaer) af de 108 parceller. NCC har i dagens marked vanskeligheder med at sælge parcellerne.


Ifølge henvendelsen fra NCC ønsker man at bygge 4.800 m2 almene familieboliger i form af 2-plans dobbelthuse. Man ønsker endvidere at indgå aftale med et alment boligselskab, der skal være forretningsfører på byggeriet. NCC kan ikke selv ”eje” et alment byggeri.


Administrationen vurderer, at såfremt der er tale om at udnytte allerede eksisterende byggemuligheder ifølge lokalplanen, skulle der ikke efter denne isoleret set være noget til hinder for at gennemføre den ønskede bebyggelse.


Der er ikke i henvendelsen nævnt noget om antallet af boliger eller om byggeriets anslåede anskaffelsessum. Tages der imidlertid udgangspunkt i det maksimale bebyggelsesbeløb for almene familieboliger i 2012, som er på 21.620 kr. pr. m2, og multipliceres dette med de opgivne 4.800 m2, kan anskaffelsessummen anslås til 103,8 mio. kr.


Med den forventede vedtagelse af nedsættelsen af det kommunale grundkapitallån til 10 pct., kan kommunens medfinansiering således anslås til 10,4 mio. kr.


Inden NCC går i gang med at udarbejde et egentligt projekt mv., ønsker man en tilkendegivelse af, hvorvidt kommunen vil medvirke til at gennemføre et sådant projekt.
Bevilling

Der er ikke i de foreliggende budgetter taget højde for en kommunal medfinansiering af almene boliger på Niverød Bakke.


Retsgrundlag

Lov om almene boliger. Lokalplan nr. 69.

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

1.      At der tages stilling til, om kommunen vil være positiv over for, at der etableres almene boliger på Niverød Bakke, idet grundkapitallånet forventes at ville være på ca. 10 mio. kr. 


Beslutning i Økonomiudvalget den 27-08-2012

Økonomiudvalget er ikke positiv stillet overfor etablering af almene boliger på Niverød Bakke, hvilket meddeles NCC.


Fraværende: Hans Nissen (A).