Nr.157 - Torpenvangen - godkendelse af låneoptagelse.

Sagsnr.: 12/33675

 

Beslutningstema

Domea orienterer på vegne af Torpenvangen afd. 401 om iværksat tagrenovering og huslejeforhøjelse, idet man samtidig anmoder Byrådet om godkendelse af den nødvendige låneoptagelse, der er uden kommunal garanti.


Sagsfremstilling og økonomi

Med brev af 13. juli 2012 orienterer Domea på vegne af Torpenvangen afd. 401 om igangværende renoveringsarbejder bestående i udskiftning af tage, nye kviste og vinduer på 1. sal samt isolering, nye vinduer og døre i kældre. 


Domea beklager i brevet, at kommunen (som tilsynsmyndighed) ikke tidligere har fået en formel henvendelse om arbejdets iværksættelse. Kommunens byggemyndighed har givet byggetilladelse til arbejdet 29. september 2009.


Det oplyses, at den samlede renoveringssag beløber sig til 28.848.485 kr., som finansieres med et 30-årigt fastforrentet realkreditlån på 24.848.000 kr. uden kommunal garanti, mens 4.000.000 kr. dækkes af selskabets egen trækningsret.


Kommunen deltager således ikke i finansieringen af renoveringssagen, men skal godkende låneoptagelsen i henhold til § 29 i lov om almene boliger.


De omtalte renoveringsarbejder vil medføre huslejestigninger for de forskellige boligtyper således:


Boligtype

Lejeforhøjelse pr. måned

2 værelses

873 kr.

4 værelses

1317 kr.

5 værelses

1586 kr.


Afdelingens afdelingsmøde har via en urafstemning godkendt renoveringsagens gennemførelse og de anførte huslejestigninger.


Administrationen bemærker, at kvadratmeterlejen for boligerne før lejeforhøjelsen ligger på 694 kr., hvilket er lavt sammenlignet med andre almene boliger i kommunen.


Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssig betydning.


Retsgrundlag

Almenboliglovens § 29.


Kompetence

Byrådet.


Indstilling

1.      At Byrådet tager orienteringen om det iværksatte renoveringsarbejde og de af afdelingsmødet godkendte lejeforhøjelser til efterretning og


2.      At Byrådet godkender, at afdelingen til delvis finansiering af renoveringsarbejderne optager et 30-årigt, fastforrentet realkreditlån uden kommunal garanti på 24.848.000 kr.


Beslutning i Økonomiudvalget den 27-08-2012

Anbefaler administrationens indstilling. 


Fraværende: Hans Nissen (A).