Nr.156 - Budget 2013 for Nordsjællands Brandvæsen

Sagsnr.: 12/16241

 

Beslutningstema

Byrådet skal godkende, at budgetforslaget 2013 for Nordsjællands Brandvæsen indarbejdes i kommunens budget for 2013.

Sagsfremstilling og økonomi

En enig beredskabskommission besluttede på møde den 31. maj at anbefale vedlagte budget for 2013 til vedtagelse i Byrådet. Det fremskrevne budget lyder samlet set på 23,2 mio. kr., hvoraf Fredensborg Kommunes andel beløber sig til 9,1 mio. kr. med de nuværende forudsætninger (indbyggertallet i henholdsvis Fredensborg og Helsingør kommuner). Dertil kommer, at Fredensborg Kommune afregner særskilt for nødkald, og her forventes en udgift på 288.000 kr.


I forhold til budgettet for 2012 er der foruden den almindelige prisfremskrivning afsat midler til at implementere brandhanestrategien og derved sikre, at der er økonomi til opsætning af brandhaner ved nye og større byggerier samt til vedligeholdelse af det eksisterende brandhanenet. Der er i alt afsat 500.000 kr. ekstra i budgettet for 2013 og i årene frem. Det indebærer en merudgift for Fredensborg Kommune på 200.000 kr, og under forudsætning af Byrådets godkendelse af budgettet for Nordsjællands Brandvæsen, skal der således afsættes midler hertil.


Der er i budgettet for Nordsjællands Brandvæsen derudover lagt op til effektiviseringer af driften. En ekstraudgift på 380.000 kr. til ansættelse af flere deltidsbrandmænd finansieres inden for eksisterende rammer, ligesom der afsættes 500.000 kr. til uddannelse og udrustning. Endelig afholdes udgifterne til nyindkøb af brandslukningskøretøjer inden for leasingbudgettet.


Bevilling

Bevillingstabel


Forventet merforbrug/finansiering

(1.000 kr.)

Profit-center

Omkost-ningssted/PSP-element og artskonto

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 4021000003

 X6-40210-02000

29525010

200 

200

200

200

200

200

I alt, drift


        200   

        200

200

200

200

200

I alt, anlæg


        0

        0

    0

0

0

0

Negativt fortegn er indtægt (fx betyder -100, at der er en besparelse på 100.000 kr.)

Retsgrundlag

Aftale om fælleskommunalt redningsberedskab mellem Helsingør og Fredensborg kommuner (samordningsaftalen)

Kompetence

Byrådet

Indstilling

  1. At budgetforslaget fra Beredskabskommissionen indarbejdes i kommunens budget for 2013.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-08-2012

Anbefaler administrationens indstilling. 


Fraværende: Hans Nissen (A). 

Bilag

Budget 2013