Nr.155 - Økonomisk Orientering August 2012

Sagsnr.: 11/20112

 

Beslutningstema

Økonomisk Orientering for august 2012 fremlægges til orientering

Sagsfremstilling og økonomi

Denne økonomiske orientering er en opgørelse af forbruget ultimo juli 2012.
Sagen giver en status på drifts- og anlægsbudgettet.

  • De samlede driftsudgifter var ultimo juli 1.358 mio. kr. hvilket svarer til det periodiserede budget for perioden.
  • De samlede driftsbudget fordeler sig med et rammestyret forbrug på 795 mio. kr. og et indsatsstyret forbrug på 563 mio. kr.
  • Forbruget på det rammestyrede område udgør et mindreforbrug i forhold til det periodiserede budget på 64 mio. kr. mens der på det indsatsstyrede område er tale om et tilsvarende merforbrug   
  • For 2012 er det samlede anlægsbudget på 180 mio. kr., heraf er de 177 mio. kr. frigivet ved udgangen af juli mens 51 mio. kr. er forbrugt 

Likviditet
Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning var ved udgangen af juli 116 mio. kr. Dette er 15 mio. kr. mere end forudsat i likviditetsprognosen fra budgetvedtagelsen 2012  


Særskilte sager på samme dagsorden om halvårsregnskab for 2012 og budgetrevisionen 30.06.12 giver en mere detaljeret beskrivelse af forventningerne til 2012.


Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-08-2012

Orientering tages til efterretning. 


Fraværende: Hans Nissen (A).