Nr.154 - Halvårsregnskab pr. 30.6.2012

Sagsnr.: 12/23176

 

Beslutningstema

Godkendelse af halvårsregnskab 2012.

Sagsfremstilling og økonomi

Sidste år indgik det i aftalen mellem regeringen og kommunerne, at der skulle udarbejdes halvårsregnskab som led i en øget lokal økonomiopfølgning i kommunerne. Ved halvårsregnskabet skal kommunerne fremlægge bemærkninger til det første halve år samt angive forventningerne til det samlede årsregnskab for det pågældende år.


Forventet regnskab 2012

Halvårsregnskabet har fokus på både drift og anlæg og har ikke givet anledning til ændrede forventninger til 2012 i sin helhed i forhold til det korrigerede budget.


I forhold til det korrigerede budget er der i forventningerne til regnskabet for hele året antaget overførsler fra 2012 til 2013 på 62 mio. kr. samlet på drifts og anlægsområdet. Det er et fald på 30 mio. kr. i forhold til overførslerne fra 2011 til 2012. Et fald der ventes at være konsekvensen af normaliseringen af overførselsreglerne. Det skal bemærkes, at resultatet af budgetrevisionen 30/6, som er til behandling som særskilt sag på dagsordenen er indarbejdet i forventningerne til regnskab 2012.


Med forventningerne til det samlede regnskab for 2012 ventes kommunen ikke at have risiko for individuelle sanktioner på servicerammen eller på regnskabet i øvrigt. Risikoen for kollektive sanktioner via bloktilskuddet afhænger af regnskab 2012 for kommunerne under et. Der er p.t. ingen forventninger om sanktioner.


Områdernes bemærkninger til halvårsregnskab og forventet regnskab 2012 fremgår af vedlagte bilag.


Mindreforbruget i forbindelse med overførslerne er - ligesom ved halvårsregnskabet sidste år - ikke afspejlet i områdernes forventninger i halvårsregnskabet, men det anbefales alligevel at fastholde de hidtidige forventninger til overførslerne.


Forventningerne til regnskab 2012 fremgår af tabel 1.


Tabel 1 Halvårsregnskab 2012

1.000 kr.

Drift*

Anlæg

I alt

Korrigeret budget**

2.372.364

157.138

2.529.502

Forventet regnskab inkl. forventet overførsel til 2013

2.332.364

135.138

2.467.502

Afvigelse mellem forventet regnskab (inkl. overførsler) og korrigeret budget

-40.000

-22.000

-62.000

*Drift inkl. refusioner

**Korrigeret budget inkl. Budgetrevision pr. 30.6.2012Efter Byrådets godkendelse af Halvårsregnskabet 2012 sendes dette til Økonomi- og Indenrigsministeriet, jf. Budget og Regnskab for kommuner.


Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov nr. 156 af 26. februar 2011, ”Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (aflæggelse af halvårsregnskab)”.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Det forventede regnskab 2012 indberettes til Økonomi og Indenrigsministeriet.

Indstilling

  1. At halvårsregnskab 2012 godkendes.
  2. At forventningerne til regnskabet for hele 2012 godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-08-2012

Anbefaler administrationens indstilling. 


Fraværende: Hans Nissen (A).