Nr.153 - Budgetrevision pr. 30.6.2012

Sagsnr.: 12/23176

 

Beslutningstema

Godkendelse af budgetrevision 30. juni 2012 for årene 2012-2016.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet skal træffe beslutning om de bevillingsmæssige virkninger af budgetrevision pr. 30. juni 2012. Formålet med budgetrevisionen er, at opdatere kommunens budget med den seneste viden på områderne.


Budgetrevisionen omfatter alle politikområderne, dvs. såvel anlæg som finansiering og drift. Herved skabes et helhedsbillede af kommunens budget og forbrug for 2012 og frem til 2016. Budgetrevisionen skal ses i sammenhæng med sagen om halvårsregnskab 2012 samt den igangværende budgetproces vedr. 2013-16.


Overordnet lægger budgetrevisionen op til merbevillinger på driften - primært vedrørende forsikrede ledige (10,6 mio. kr.) som følge af nye regler, aktivitetsbaseret medfinansiering (5,7 mio. kr.) og svigtende indtægter på grundskyld/dækningsafgift (7,4 mio.kr.). Dette opvejes delvist af forventede mindreudgifter på flere områder bl.a. til den specialiserede specialundervisning (-2,0 mio. kr.), og færre udgifter til egne børn på Udsatte børn og unge (-5,3 mio. kr.). Samlet er der en merudgift i 2012 på driftsrevisionen på 6,3 mio. kr.


Med de foreslåede mindreudgifter på politikområderne i 2012 er anbefalingerne fra gennnemgangen af regnskaberne for 2010 og 2011 som indgår i budget 2013 forhandlingerne i store træk indarbejdet allerede i 2012.


finansiering er der en mindreindtægt på 7,9 mio. kr. på grundskyldsindtægter og dækningsbidrag som følge af en dårligere udvikling på ejendomsmarkedet end forudsat. Dette opvejes delvist af et afkast på kommunens obligationsbeholdninger på knap 3 mio. kr. i 1. halvår.


anlægsområdet er væsentligste ændring en udskydelse af investeringer til genopretning af vejkapitalen på 16 mio. kr. fra budget 2012 til 2013.


Samlet for alle politikområder viser budgetrevisionen et mindreforbrug i 2012 på 3 mio. kr. hvorimod der i 2013 er vil være et merforbrug på 11,9 mio. kr., jf. tabel 1. Over hele perioden 2012-2016 går budgetrevisionen stort set i nul.


Tabel 1. Resultat af budgetrevision 30.06.12

 Budgetrevision 30/6

2012

2013

2014

2015

2016

Drift

6.277

-2.850

-2.850

-2.850

-2.850

Finansiering

4.174

0

0

0

0

Anlæg

-13.460

14.720

0

0

0

Samlet resultat

-3.009

11.870

-2.850

-2.850

-2.850

Note: Negativt fortegn er en mindreudgift eller en merindtægt. Positivt fortegn er en merudgift eller mindreindtægt.


Nedenfor er en uddybende oplistning af de større sager ved budgetrevisionen på henholdsvis drift-, finansiering- og anlægsområderne.


Drift

 • Merudgift på 3 mio. kr. til vejafvandingsbidrag for tidligere år, jf. afgørelse fra Forsyningssekretariatet.
 • Mindreudgifter på 2 mio. kr. til den udvidede specialundervisning (indsatsstyret)
 • Permanent løft i udgifterne til Kokpit i Kokkedal på 0,5 mio. kr. finansieret ved mindreudgifter til udsatte børn og unge
 • Mindreudgifter til søskenderabat og fripladser på i alt 1,6 mio. kr.
 • Mindreudgifter på 1,5 mio. kr. til bl.a.. madordning på børneområdet
 • Mindreforbrug på området for udsatte børn og unge (indsatsstyret) på 5,3 mio. kr. i 2012 og 2,3 mio. kr. fremover
 • Merudgifter på 10,6 mio. kr. til medfinansiering af forsikrede ledige som følge af ændret regulering af området
 • Merudgift på 5,7 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering
 • Merudgift på 1,6 mio. kr. til vederlagsfri fysioterapi
 • Mindreudgifter til arbejdsskadeforsikring mv. på 2,8 mio. kr.

Finansiering

 • Mindreindtægter på grundskyld og dækningsafgift på 7,4 mio. kr.
 • Indtægt på 2,9 mio. kr. på obligationsafkast i 1. halvår
 • Nettoudgifter på 2 mio. kr. ved midtvejsregulering
 • Indtægt på 1 mio. kr. ved udbetaling af amtsligt pantebrev
 • Indtægt på 1,2 mio. kr. i øget beskæftigelsestilskud

Anlæg

 • Udgifter på 16,1 mio. kr. til vedligeholdelse af vejkapitalen flyttes fra 2012 til 2013.
 • Anlægsudgift på 0,7 mio. kr. til tandregulering finansieret af driften på området.  

Samtlige tillægsbevillingerne er beskrevet mere uddybende i bilag 1.


Budgetrevisionen 30. juni 2012 medfører, at resultatet (det korrigerede budget) i 2012 bliver en samlet kasseopbygning på 3,0 mio. kr., jf. tabel 2.


Tabel 2 viser en opgørelse over resultatet af det oprindelige budget, overførsler fra 2011 til 2012 samt øvrige politisk vedtagne mer- eller mindreudgifter. Overførslerne fra 2012 til 2013 forventes at udvise et fald på 30 mio. kr. som følge af normaliseringen af overførselsreglerne (fra 2011 til 2012 var det ikke muligt at overføre underskud).Tabel 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 og dennes påvirkning af det samlede resultat


1.000 kr.

2012

2013

2014

2015

2016

2013-2016

Vedtaget budget

55.794

9.021

-24.416

-3.750

68.120

48.975

Tekniske korrektioner

-

20.323

38.467

-1.976

-95.455

-38.641
TillægsbevillingerBudgetrevision 30.11.11

39.370

323

423

-77

-77

592

Budgetrevision 30.04.12 

2.841

-5.000

0

0

0

-5.000

Budgetrevision 30.06.12

-3.009

11.870

-2.850

-2.850

-2.850

3.320
I alt ex. overførsler

94.996

36.534

11.624

-8.656

-30.264

5.918

Overførsler, drift og anlæg

92.370

Budget efter budgetrevision 30.6.2012

187.366

36.534

11.624

-8.656

-30.264

5.918

Note: Negativt fortegn er overskud/kasseopbygning. Positivt fortegn er underskud/kassetræk.De væsentligste ændringer af det vedtagne budget er sket ved budgetrevisionen 30.11.11, hvor blandt andet finansieringsoverskuddet fra tilbagekøb af skoler i 2011 blev brugt på at nedbringe de forventede salgsindtægter i 2012. Hertil kommer de ekstraordinært store overførsler fra 2011 til 2012 som formentlig delvist var virkningen af de strammede overførselsregler mellem 2011 og 2012.


Af tidsmæssige årsager har det ikke været muligt at behandle budgetrevisionen i fagudvalget forud for Byrådets behandling af sagen.


Tekniske korrektioner

Der er ved denne budgetrevision kun to tekniske (udgiftsneutrale) budgetændringer, hvor et el-budget på 51.000 kr. flyttes fra Kvarterhuset politikområde 5 til ungeområdet (politikområde 7) samt gevinstrealisering på indgåede indkøbsaftaler, som resulterer i, at der flyttes 17.000 kr. fra politikområde 4 og 138.000 kr. fra 13 til politikområde 16.


Servicerammen

Aftalen mellem stat og kommuner vedrørende budget 2012 indeholder en sanktionering af kommunerne, såfremt serviceloftet ikke overholdes.

Påvirkningen af servicerammen ved denne budgetrevision fremgår af tabel 3. Samlet medfører budgetrevisionen en reduktion af de budgetterede serviceudgifter på 10,4 mio. kr. 


Tabel 3. Påvirkning af udgifter inden for servicerammen


2012

2013

2014

2015

2016

Tillægsbevillinger

-10.364

0

0

0

0

Tekniske korrektioner

0

I alt

-10.364

0

0

0

0

 

Bevilling

Tillægsbevillinger

 Budgetrevision 30/6

2012

2013

2014

2015

2016

Drift

6.277

-2.850

-2.850

-2.850

-2.850

Finansiering

4.174

0

0

0

0

Anlæg

-13.460

14.720

0

0

0

Samlet resultat

-3.009

11.870

-2.850

-2.850

-2.850

Note: Negativ fortegn er en mindreudgift eller en merindtægt. Positiv fortegn er en merudgift eller mindreindtægt.


Frigivelser (på anlægsområdet)

 Budgetrevision 30/6

2012

Anlæg

-13.460

 

 

Retsgrundlag

Håndbog om Økonomistyring.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1.      At tillægsbevillingerne (bilag 1) godkendes.

2.      At tekniske korrektioner godkendes.

3.      At anmodninger om frigivelse af rådighedsbeløb på anlægsområdet (pol 18) godkendes.Beslutning i Økonomiudvalget den 27-08-2012

Anbefaler administrationens indstilling. 


Fraværende: Hans Nissen (A).