Nr.152 - 1. behandling af budget 2013-2016

Sagsnr.: 12/34776

 

Beslutningstema

Der skal fremsendes budgetforslag til Byrådets 1. behandling og fastsættes frister for indgivelse af partiernes ændringsforslag til budgettet.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget skal fremsende forslag til budget for 2013 og overslagsår til byrådets 1. behandling.


Det anbefales, at administrationens budgetvurdering lægges til grund for de videre budgetforhandlinger og oversendes til byrådets 1. behandling. Det bemærkes, at budgetvurderingen drøftes på budgetseminaret 24. og 25. august umiddelbart inden Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet.


Det foreslås, at ændringsforslag indsendes af partierne med frist for aflevering til administrationen tirsdag den 11. september kl. 10,00 og at budgetmaterialet lægges til offentlig høring på kommunens hjemmeside, samt sendes til Seniorråd og Handicapråd. Der er inviteret til offentligt orienteringsmøde om budget 2013-2016 den 27. august fra kl. 16.15 - 17.15.


Med moderniseringsaftalen ophæves kravet til, at kommunalbestyrelsen skal opstille kvantificerbare mål for hvert serviceområde i en kvalitetskontrakt, udarbejde en årlig opfølgning og publicere disse på portalen brugerindformation.dk. Administrationen foreslår derfor, at de opstillede mål fra perspektivnotaterne til kvalitetskontrakten alene offentliggøres i forbindelse med Vedtaget Budget

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1.                  At administrationens budgetforslag oversendes til 1. behandling i Byrådet som grundlag for de videre politiske forhandlinger om budget 2013-2016.

2.                  At kvalitetsmålene fra Budget 2013 ikke længere offentliggøres på brugerinformation.dk, men alene i forbindelse med kommunens egne publikationer mv.

3.                  At fristen for aflevering af partiernes ændringsforslag til budgettet forud for dagsorden til 2. behandlingen, fastsættes til tirsdag den 11. september kl. 10.00.

4.                  At budgetmaterialet offentliggøres på kommunens hjemmeside og sendes i høring i Seniorrådet og Handicaprådet.


Beslutning i Økonomiudvalget den 27-08-2012

Anbefaler administrationens indstilling.


Som grundlag for budgetforhandlingerne undersøger administrationen, frem mod byrådsmødet den 3. september 2012, vilkårene for kompensation ifm. en eventuel skattenedsættelse.


Fraværende: Hans Nissen (A).