Nr.151 - Regnskab og beretning 2011

Sagsnr.: 12/6334

 

Beslutningstema

Beretning og endeligt regnskab 2011 forelægges med henblik på godkendelse.

Sagsfremstilling og økonomi

BDO Kommunernes Revision, har gennemgået og godkendt Fredensborg Kommunes regnskab for året 2011. Revisionen vurderer at Fredensborg Kommune har en bæredygtig drift og et fornuftigt likvidt beredskab. Den stærke fokus på økonomistyringen er fastholdt og revisionen har påtegnet regnskabet uden forbehold.  


Det er første regnskabsår, der revideres af BDO, og det er administrationens vurdering, at revisionen i år er gået både dybere og mere grundigt til værks end tidligere. Også i det lys er den pæne revisionsberetning, herunder på det tunge sociale område, meget tilfredsstillende.


Revisionen har givet anledning til en enkelt bemærkning, jf. beretningens side 3. Revisionen har konstateret, at "systemansvarliges kontrol, som foreskrevet i bilag 14 i Fredensborg Kommunes Håndbog for økonomistyring, ikke er udført og dokumenteret". I forlængelse heraf henstiller revisionen, "at kontrollen udføres for regnskabsåret 2011 og at det sikres, at kontrollen fremadrettet udføres i henhold til de fastlagte retningslinier." Det kan bemærkes, at administrationen har fastlagt en plan for kontrollens udførelse og de fremadrettede arbejdsgange herfor.


BDO har i deres beretning fulgt op på revisionsbemærkningerne fra 2009 og 2010 regnskaberne. Revisionen anser samtlige bemærkninger for afsluttet.


Revisionen har foretaget en særskilt forvaltningsrevision på finansieringsomlægningen på beskæftigelsesområdet. På dette område vurderer revisionen "at Fredensborg Kommune har ageret sparsommeligt, produktivt og effektivt i forvaltningen af de midler der har været til rådighed". Revisionen anbefaler, at der fremadrettet er fokus på hjemtagelsen af de direkte refusioner på fx ledelsestilsyn og på kontrol af korrekt kontering. Hertil kommer at det anbefales at måling af effekt og progression overføres til også at omfattes af anvendelsen af anden aktør for dermed at kunne sammenligne pris og effekt på både kommunalt drevne projekter og i forhold til andre leverandører.


Revisionen har endvidere i 2011 foretaget en særskilt temarevision vedrørende kommunernes administration af fleksydelsesordningen. Temaet er fastlagt af ministeriet og alle kommuner er omfattet af temarevisionen. Temarevisionen har påpeget en række områder, hvor kommunens administration af og forretningsgange for fleksydelsesområdet kan forbedres, jf. beretningens side 29. Administrationen har i forbindelse med temarevisionen i 2011 allerede ændret arbejdsgange som konsekvens af revisionens bemærkninger.


Det endelige regnskab for 2011 vedlægges og vil være tilgængeligt på Fredensborg Kommunes hjemmeside efter Byrådets godkendelse.


Udkastet til regnskab 2011 er korrigeret i forhold til det forelagte på Byrådet den 30. april 2012. Korrektionerne er foretaget i dialog med revisionen og er kort beskrevet i vedlagte bilag. Korrektionerne har ikke ændret på det økonomiske resultat, som fremgår af regnskabets beretning. Endvidere vedlægges administrationens kommentarer til revisionsberetningen.


BDO vil deltage i behandlingen af beretning og regnskab på Økonomiudvalgets møde 27. august.


Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Budget og Regnskab for Kommuner.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Regnskab 2011 vil efter byrådets godkendelse være tilgængeligt på Fredensborg.dk

Indstilling

  1. At revisionens beretning tages til efterretning.
  2. At regnskab 2011 godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-08-2012

Anbefaler administrationens indstilling idet udvalget udtrykker stor tilfredshed og påskønner administrationens indsats.

Fraværende: Hans Nissen (A).