30-04-2012 kl. 17:45
Stortrommen

Medlemmer

Thomas Lykke Pedersen

Ulla Hardy-Hansen

Carsten Wulff

Lars Simonsen

Hanne Berg

Per Frost Henriksen

Hossein Armandi

Ole Bergmann

Flemming Rømer

Thomas Bak

Afbud

Hans Nissen

30-04-2012 kl. 17:45
Stortrommen

Medlemmer

Thomas Lykke Pedersen

Ulla Hardy-Hansen

Carsten Wulff

Lars Simonsen

Hanne Berg

Per Frost Henriksen

Hossein Armandi

Ole Bergmann

Flemming Rømer

Thomas Bak

Afbud

Hans Nissen

Nr.91 - Godkendelse af dagsordenen

Beslutning i Økonomiudvalget den 30-04-2012

Dagsorden godkendt.

Nr.92 - Budgetprocedure 2013 - 16

Sagsnr.: 12/17318

 

Beslutningstema

Proces frem mod budgetseminaret i august.

Sagsfremstilling og økonomi

Som opfølgning på Byrådets 1. budgetseminar den 27. april for budget 2013-16 skal rammerne for den videre proces frem mod augustseminaret og budgetvedtagelsen fastlægges. Der skal således ske en formel vedtagelse af beslutningerne på aprilseminaret.


Administrationens anbefalinger til budgettet og den videre proces fremgår af administrationens budgetvurdering som er udsendt til budgetseminaret.


Bevilling

Ingen

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

At der med udgangspunkt i administrationens budgetvurdering aftales følgende frem mod Byrådets budgetseminar i august:


1.      At fagudvalgene i maj/juni drøfter perspektivnotaterne for politikområderne, herunder de fremlagte udfordringer og behovet for budgettilpasninger. Med de nuværende forudsætninger er der tidligst finansiering til nye ønsker fra 2014.


2.      At fagudvalgene i maj/juni kommer med synspunkter og forslag til mulige effektiviseringer og servicereduktioner samt forslag til prioriteringer inden for anlægsrammen.


3.      At augustseminaret i lighed med sidste år tilrettelægges, så der er skabt grundlag for og rum til egentlige politiske forhandlinger om Budget 2013-2016.


4.      At administrationens anbefalinger 1-6 lægges til grund for budgetoplægget til august.


Beslutning i Økonomiudvalget den 30-04-2012

Økonomiudvalget indstiller:


1.      At fagudvalgene i maj/juni drøfter perspektivnotaterne for politikområderne, herunder de fremlagte udfordringer og behovet for budgettilpasninger. Med de nuværende forudsætninger er der tidligst finansiering til nye ønsker fra 2014.


2.      At fagudvalgene i maj/juni kommer med synspunkter og forslag til mulige effektiviseringer og servicereduktioner


3.      At augustseminaret i lighed med sidste år tilrettelægges, så der er skabt grundlag for og rum til egentlige politiske forhandlinger om Budget 2013-2016.

  1. At administrationens anbefalinger 1-5, med de på budgetseminaret afgivne bemærkninger og bestillinger, jf nedenfor, lægges til grund for augustvurderingen.

Bemærkninger og bestillinger:

Ø       Notat om virkningerne ved flere/færre erhvervsaktive

Ø       Notat om virkningen ved fastfrysning af provenu af ejendomsskatten på 2012 niveau

Ø       Højere prioriteringsbidrag, der giver politiske valgmuligheder

Ø       Fastholde ideer fra temadrøftelsen i dag og fra Visionsseminariet


Ø       Øvrige generelle bestillinger senest den 7. maj 2012

Ø       Andre bestillinger i forbindelse med udvalgsbehandlingen