23-04-2012 kl. 17:30
Byrådssalen

Medlemmer

Thomas Lykke Pedersen

Ulla Hardy-Hansen

Carsten Wulff

Lars Simonsen

Hanne Berg

Per Frost Henriksen

Hossein Armandi

Ole Bergmann

Flemming Rømer

Thomas Bak

Afbud

Hans Nissen

23-04-2012 kl. 17:30
Byrådssalen

Medlemmer

Thomas Lykke Pedersen

Ulla Hardy-Hansen

Carsten Wulff

Lars Simonsen

Hanne Berg

Per Frost Henriksen

Hossein Armandi

Ole Bergmann

Flemming Rømer

Thomas Bak

Afbud

Hans Nissen

Nr.74 - Godkendelse af dagsordenen

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-04-2012

Dagsorden godkendt idet punkt 82. behandles først.

Thomas Bak deltog ikke i behandling af dette punkt.

Nr.75 - Økonomisk Orientering April 2012

Sagsnr.: 11/20112

 

Beslutningstema

Økonomisk orientering for april 2012 fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling og økonomi

<SPAN lang=DA>

Denne økonomiske orientering er en opgørelse af forbruget ultimo marts 2012.

Sagen giver en status på drifts- og anlægsbudgettet.

De væsentligste forhold, der kan udledes af denne måneds Økonomisk Orientering, er:

 • De samlede driftsudgifter var ultimo marts 544 mio. kr. svarende til et merforbrug på 18 mio. kr.(3,4 pct.) i forhold til det periodiserede budget. De samlede driftsudgifter ligger omvendt lidt lavere end det ligeligt fordelte budget. 
 • Månedens merforbrug repræsenterer et fald i forhold til sidste måned hvor merforbruget var på 6,7 pct.
 • Merforbruget ligger på det indsatsstyrede område med 23 mio. kr. mens der på det rammestyrede område var et mindreforbrug på 5 mio. kr. Merforbruget i forhold til det periodiserede budget skyldes alene beskæftigelsesområdet, hvor det periodiserede budget tilsyneladende ikke er retvisende. Der er igangsat en analyse af de historiske tal.  
 • For 2012 er der afsat et anlægsbudget på 151 mio. heraf er der ved udgangen af marts frigivet 136 mio. kr. og forbrugt 20 mio. kr.
 • Der er i 2012 afsat en anlægsreserve på 11,5 mio. kr. heraf er de 10,4 mio. kr. disponeret ved udgangen af marts


Likviditet

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning var ultimo marts 2012 på 120 mio.kr., dette er ca. 12 mio. bedre end forudsat i likviditetsprognosen fra budgetvedtagelsen 2012.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-04-2012

Orienteringen taget til efterretning. 

Nr.76 - Regnskab 2011

Sagsnr.: 12/6334

 

Beslutningstema

Administrationen fremlægger regnskab 2011 med henblik på godkendelse i Byrådet.


Sagsfremstilling og økonomi

Resultatet af regnskab 2011 bekræfter den positive økonomiske udvikling Fredensborg Kommune er inde i. Efter flere års besparelser og en vedholdende, stram økonomistyring har givet det tilsigtede resultat og der er nu skabt ro om økonomien på de store serviceområder; fx børnepasning, skoler og ældrepleje. Hermed er der også skabt et godt grundlag for at imødegå de nationaløkonomiske udfordringer med statslige budgetunderskud, lav økonomisk vækst og stigende arbejdsløshed.ØKONOMI
Regnskabsresultat 2011

(1.000 kr., løbende priser)Oprindeligt Budget 2011


Korrigeret Budget 2011


Regnskab 2011

 I. Det skattefinansierede område
 Skatter, tilskud og udligning-2.249.183


-2.294.988


-2.296.246

 Driftsvirksomhed inkl. Statsrefusion2.172.805


2.236.539


2.175.204

 Renter og kursregulering-1.340


-7.968


2.089

 Primært driftsresultat-77.718


-66.417


-118.953

 Anlægsvirksomhed111.453


165.825


131.702

 Resultat af det skattefinansierede område33.735


99.408


12.749

II. Lån og balanceforskydninger
 Optagne lån (alm. drift)-43.900


-60.359


-49.920

 Afdrag på lån41.921


41.921


39.500

 Balanceforskydninger-2.953


14.972


22.272

 Resultat i af lån og balanceforskydninger-4.932


-3.466


11.852

Ændringer af likvide aktiver *)28.803


95.942


24.601Regnskab 2011 viser et overskud på den primære drift på 119,0 mio. kr. Driftsoverskuddet skal finansiere kommunens anlægsvirksomhed samt renter og afdrag på kommunens gæld. I 2011 er der netto brugt 131,7 mio. kr. på anlægsområdet til bl.a. at bygge en ny skole ved Vilhelmsro. Det samlede resultat på drift og anlæg er 21,0 mio. kr. bedre end det oprindeligt budgetterede.


Det samlede resultat på det skattefinansierede område medfører et kassetræk på 12,7 mio. kr. Kassetrækket var planlagt og der var sket en forudgående opsparing hertil.


Netto er gælden øget med ca. 10 mio. kr. i 2011. Det skyldes blandt andet låntagning på knap 50 mio. kr. til det nye skolebyggeri ved Vilhelmsro. Samtidig er der afdraget ca. 40 mio. kr. på tidligere lån.


Lån og balanceforskydninger viser et forbrug af likvide midler på 11,9 mio. kr. mere end korrigeret budget. Årsagen til afvigelserne i forhold til det budgetterede samt uddybende bemærkninger til tabellen fremgår af de følgende afsnit.


Nulvæksten i det offentlige forbrug har været en klar udmelding fra den tidligere og nuværende regering efter finanskrisen i 2008. Kommunernes samlede serviceudgifter var i 2009 over det budgetterede niveau, men allerede i 2010 blev udgifterne sænket med 2 mia. kr. og budgettet for 2011 lå knap 3 mia. kr. under regnskab 2010. Samlet set forventes kommunernes regnskab 2011 at komme ud med et serviceudgiftsniveau, der er 8 mia. kr. lavere end forventet. Dvs. at kommunerne ikke bare har bremset udviklingen i udgifterne tilbage fra 2009; udgifterne er på 2 år sænket med 11 mia. kr. Den endelige konklusion af kommunernes regnskabsresultat foreligger først medio maj.


Udmeldinger om nulvækst på de offentlige udgifter både fra den foregående og nuværende regering har medført en strammere styring af kommunernes økonomi i form af sanktioner på serviceudgifter og opfølgning på halvårsregnskab mv.


Byrådet har som en konsekvens af sanktionslovgivningen strammet op på overførselsadgangen, således at det ikke er muligt at overføre merforbrug mellem 2011 og 2012. Denne skærpelse af overførselsadgangen synes at have haft en afsmittende effekt på driftsresultatet for 2011, som ligger væsentligt under det korrigerede budget. Sammenlignet med overførslen fra 2010 til 2011 er overførslen til 2012 øget med 24,3 mio. kr.


ØKONOMI

Overførsler

(mio. kr.)


Til 2011


Til 2012*


Mer/mindreforbrug på 5 %


 27,8


38,9

100 % overførsel


 9,8


17,5

Ansøgning


 1,3


1,2

Mindreforbrug, budgetrevision 30.11.2011


-5,5


0

I alt overførte driftsbevillinger til næste år


33,3


57,6

*Overførslerne til 2012 er endnu ikke politisk behandlet.


Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.


Retsgrundlag

Lov om Kommuners Styrelse.


Kompetence

Byrådet.


Kommunikation

Regnskab 2011 vil være tilgængeligt på Fredensborg Kommunes hjemmeside efter Byrådets godkendelse.


Indstilling

 1. At Byrådet godkender regnskab 2011. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-04-2012

Anbefaler administrationens indstilling. 

Nr.77 - Overførsler fra 2011 til 2012 (drift og anlæg)

Sagsnr.: 12/7163

 

Beslutningstema

Der er fem beslutningstemaer i sagen:


Drift

o        Beslutning om de automatiske overførsler fra 2011 til 2012

o        Stillingtagen til ansøgninger fra områder og institutioner om ekstraordinære overførsler ud over de automatiske overførsler

o        Stillingtagen til anbefalingerne i redegørelsen vedrørende overskridelser af 0/5 % grænsen.


Anlæg

o        Stillingtagen til de automatiske overførsler fra 2011 til 2012

o        Stillingtagen til overførsel af rådighedsbeløb fra 2011, der endnu ikke er frigivet

Sagsfremstilling og økonomi

Driftsområdet


Byrådet vedtog for 2011 en midlertidig opstramning af overførselsreglerne, således at det ikke blev tilladt at overføre underskud. Fra 2012 og frem er overførselsreglerne delvist normaliseret. Det er således igen tilladt at overføre såvel mindre- som merforbrug på op til 5 pct. af driftsbudgettet. Et merforbrug skal dog ”tilbagebetales” det efterfølgende år.


Regnskabet for 2011 viser, at det har en væsentlig effekt, når der styres gennem overførselsreglerne. Overførslerne på driftsområdet fra 2011 til 2012 er således godt 20 mio. kr. større end fra 2010 til 2011.


Automatiske overførsler

I Håndbog om Økonomistyring skelnes mellem tre typer af overførselsadgang. Det fremgår nedenfor hvad de tre typer af overførselsadgange vedrører og hvilke beløb der er beregnet på de forskellige ordninger fra 2011 til 2012.


0/ 5 % overførsel

På de rammestyrede områder bliver der automatisk overført mindreforbrug indenfor 5 % af det korrigerede budget. Overførslen beregnes og foretages automatisk af Center for Økonomi og Indkøb.


Mindreforbrug over 5% skal forklares i en redegørelse og det er kun de 5 % som overføres automatisk.


Kommunens normale regler er, at der må overføres opsparing eller underskud på op til 5 pct. af budgettet (5/5) . For 2011 blev det imidlertid vedtaget, at der ikke måtte være underskud. Alt merforbrug skal derfor forklares i en redegørelse, men her vil hele merforbruget blive overført automatisk. Redegørelser for afvigelser fremgår af bilag 4.


De automatiske overførsler udgør 43,4 mio. kr. Merforbrug overføres som udgangspunkt fuldt ud og udgør -4,6 mio. kr. Den samlede automatiske overførsel udgør således netto 38,9 mio. kr. (se bilag 2).


100 % overførsel

Der er 100 % overførsel for puljer og projekter (ofte med ekstern finansiering). Der er her tale om betingede bevillinger, hvilket vil sige, at bevilling og overførsel kun kan anvendes til det vedtagne formål. Overførslen beregnes og foretages automatisk af Center for Økonomi og Indkøb.


De automatiske overførsler udgør 17,5 mio. kr. Oversigt over 100 % overførsler fremgår af bilag 5.


Ingen overførsel

Der er ingen overførsel på de indsatsstyrede områder, hvor det typisk er udefra kommende omstændigheder som fx konjunkturer og mængder, der bestemmer forbruget.


Områder med ingen overførsel har et merforbrug på 8,1 mio. kr. og er ikke vedlagt denne sag.


Ansøgninger om overførsel ud over de automatiske overførsler

Det er indeholdt i den gældende overførselsmodel, at der er adgang til at ansøge om at overføre budgetbeløb udover de automatiske. Der har således været en proces på alle områder hvor institutioner og områder har fået mulighed for at ansøge om yderligere overførsel fra 2011 til 2012. Der er indgået ansøgninger til ekstraordinær overførsel af opsparing på 6,7 mio. kr. mio. kr. Heraf anbefales 4,2 mio. kr. overført. Oversigt over dispensationsansøgninger fremgår af bilag 4.


Særlige overførsler 

Nedenstående institutioner skal særligt fremhæves, da der er indgået forudgående aftale omkring overførsel af merforbrug i 2011 til 2012:


·     Musikskolen har i 2011 et merforbrug på 228.000 kr. Byrådet besluttede den 2. maj 2011, at Musikskolen i 2011 ekstraordinært må overføre et merforbrug på op til 250.000 kr.

·     Ullerødskolen har i 2011 et merforbrug på 738.000 kr., der er dog tidligere udarbejdet en handlingsplan og indgår en aftale med Ullerødskolen omkring genopretning af økonomien.Merforbrug på selvejende institutioner:


·     I forbindelse med indberetningen af tal fra de selvejende institutioner, er forbruget vedr. madordningen fejlagtigt bogført som en del af den almindelige drift af institutionen, hvor der ”kun” er 5% overførsel. Det betyder, at Dyssegården, Smedebakken og Jellerød fremkommer med et merforbrug i overførslerne med 5% og et mindreforbrug i overførslerne med 100%. Såfremt det var muligt at korrigere i regnskabet for 2011, ville ingen af disse institutioner have et merforbrug.


De samlede overførsler på driften fra 2011 til 2012 udgør 60,6 mio. kr. Oversigt over overførslerne på de tre typer af overførselsadgange fremgår af bilag 1.

  

Anlægsområdet


Automatiske overførsler

I kommunens Håndbog om Økonomistyring på anlægsområdet overføres allerede frigivne uforbrugte anlægsmidler automatisk til næste år og kan dermed anvendes i 2012 uden forudgående anmodning.


Delvist frigivne rådighedsbeløb

På anlægsprojekter, hvor kun en del af rådighedsbeløbet er frigivet, skal der søges om overførsel af det resterende rådighedsbeløb. 

Overførte anlægsprojekter til 2012 følger kommunens vedtagne økonomistyringsprincip på anlægsområdet, hvor anmodninger om frigivelse af rådighedsbeløb skal behandles i forbindelse med budgetrevisionerne.


Opsummerende bemærkninger til overførsel af anlægsprojekter fra 2011

Af bilag 6 ”Overførsel anlæg 2011 til 2012 – samlet” fremgår alle anlægsprojekter i 2011 fordelt på kategorierne:

-         anlægsprojekter, hvor hele rådighedsbeløbet er frigivet. Disse anlægsmidler overføres automatisk jf. kommunens økonomistyringsprincipper. Der overføres samlet 22,3 mio. kr. til 2012.

-         anlægsprojekter, hvor rådighedsbeløbet er delvist frigivet. Restrådighedsbeløbet overføres ikke automatisk, hvorfor der skal tages stilling til dette. Der anmodes om at få overført alle restrådighedsbeløb på samlet 2,8 mio. kr. til 2012. Midlerne er afsat til at rive pavillonerne ned på den gamle skolegrund samt aflønning af projektlederens løn if. skolebyggeriet ved Vilhelmsro.

-         Anlægsprojekter under kategorien ”Bygningsvedligeholdelse” havde et oprindeligt budget på 33,5 mio. kr., som er justeret til 35,2 mio. kr. i forbindelse med budgetrevisionerne. Det samlede anlægsbudget er frigivet, hvorfor de uforbrugte anlægsmidler på 10,3 mio. kr. overføres automatisk.

-         Energibesparende foranstaltninger vedrører projekter, der har automatisk låneadgang. Der er således allerede fundet finansiering af udgifterne i 2012. De uforbrugte frigivne anlægsmidler på 2,3 mio. kr. overføres derfor automatisk til 2012.

-         De brugerfinansierede anlægsprojekter vedrører Nivå Havn. De brugerfinansierede anlægsmidler på 3.000 kr. overføres automatisk til 2012.

-    Projekter hvor der har været forbrug i 2011, uden rådighedsbeløb overføres ikke. Det samlede beløb var på ca. 2 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen i 2011. Heraf vedrører 1,6 mio. kr. udgifter i forbindelse med tilbagekøb af skoler (SALB), som ikke var budgetlagt (se øvrige projekter i oversigten i bilag 6)

-         Anlægsindtægterne er i 2011 er stort set indfriet efter justeringen af de forventede salgsindtægter på grunde og ejendomme. Det resterende beløb på 2,3 mio. kr., der ikke er realiseret indstilles til overførsel til 2012. Det skyldes, at der er tale om tilskud, der knytter sig til anlægsudgifter, der forventes afholdt i 2012. Således forventes tilskuddene tilsvarende at blive indfriet i 2012.Overførsel, anlæg

2012

Anlægsprojekter, hvor hele rådighedsbeløbet er frigivet

22.250

Anlægsprojekter, hvor rådighedsbeløbet er delvist frigivet

2.780

Bygningsvedligeholdelse

10.320

Energibesparende foranstaltninger

2.332

Brugerfinansieret område

3

Anlægsprojekter med forbrug i 2011, hvor der ikke er budget

0

Anlægsindtægter

-2.266

I alt (netto)

35.419

 Beløb i hele 1.000 kr.  
Bevilling


Tekst

2012

2013

2014

2015


Drift

1

0/5 % - overførsel

38.858
2

100 % - overførsel

17.481
3

Ansøgninger (anbefalet)

4.221

Drift i alt

60.979Anlæg:

4

Anlægsprojekter, hvor rådighedsbeløbet er fuldt frigivet

32.639
5

Anlægsprojekter, hvor rådighedsbeløb er delvis frigivet

2.780

Anlæg i alt

35.419I alt

95.979
Beløb i hele 1.000 kr.


Retsgrundlag

Kommunens håndbog om økonomistyring.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

At Byrådet;


Drift

 1. Godkender beregninger af de automatiske overførsler.
 2. Godkender anbefalingerne vedr. ansøgninger om ekstraordinære overførsler.
 3. Godkender anbefalingerne vedr. overførsel af overskridelser af 0/5 % grænsen.

Anlæg

 1. Godkender de af bilag 6 angivne anlægsprojekter, hvor der søges om overførsel fra 2011 til 2012
 2. tager til efterretning, at allerede frigivne anlægsmidler til de overførte anlægsprojekter, fortsat er frigivet og til disposition i 2012.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-04-2012

Anbefaler administrationens indstilling. 

Nr.78 - Godkendelse af regnskab for Nordsjællands Brandvæsen

Sagsnr.: 12/16241

 

Beslutningstema

Byrådet skal godkende regnskabet for 2011 for Nordsjællands Brandvæsen.

Sagsfremstilling og økonomi

Årsregnskabet 2011 for Nordsjællands Brandvæsen foreligger til godkendelse i Byrådet.


Resultatet af 2011 viser et merforbrug på 132.990 kr. ud af et samlet budget på 23,6 mio. kr.


Der har været 73 flere hændelser i dækningsområdet end i 2010. De 73 hændelser har medført en merudgift i forhold til budget på kr. 418.000 til udkaldsbetaling. Stigningen i antallet af hændelser kan bl.a. henføres til flere påsatte brande.


Meromkostningen til udkald dækkes jævnfør samordningsaftalen delvist af ejerkommunerne, således at der sker en efterregulering i 2012 på den del af forskellen mellem budgettet og for­bruget, der ligger ud over 5 % af budgettet på grupperingen - i alt 336.238 kr. Reguleringen fordeles mellem kommunerne efter fordelingsnøglen for 2011.


For Fredensborg Kommune indebærer det en efterregulering på godt 135.000 kr., som vil blive medtaget ved budgetrevision 30/4.


Herudover indeholder årsregnskabet en beskrivelse af nogle af de væsentligste begivenheder i 2011 herunder:

 • Ny samordningsaftale
 • Ny fælles hjælpemiddelcentral
 • Ungdomsbrandkorps

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold, og Beredskabs­kommissionen har på mødet den 29. marts 2012 besluttet at indstille til byrådene i Helsingør og Fredensborg Kommuner at regnskabet 2011 for Nordsjællands Brandvæsen godkendes.


Bevilling

Efterreguleringen medtages ved budgetrevision 30/4

Retsgrundlag

Aftale om et fælles kommunalt redningsberedskab mellem Helsingør og Fredensborg kommuner

Kompetence

Byrådet

Indstilling

 1. At regnskab 2011 for Nordsjællands Brandvæsen godkendes
 2. At efterreguleringen medtages ved budgetrevision 30/4

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-04-2012

Anbefaler administrationens indstilling. 

Nr.79 - Administrationspolitisk beretning 2011

Sagsnr.: 12/8297

 

Beslutningstema

Fredensborg Kommunes administrationspolitiske beretning for 2011 forelægges Økonomiudvalget til orientering.


Sagsfremstilling og økonomi

I den administrationspolitiske beretning giver Administrationen en samlet status på den administrative udvikling i Fredensborg Kommune i 2011.

Beretningen kan give borgere, politikere og medarbejdere et overblik over nogle af de mange indsatser og udviklingstiltag, der blev arbejdet med i kommunen i 2011.

Kommunens vision om tilfredse borgere er omdrejningspunktet for kommunens indsatser, og går som en rød tråd og bestanddel i alle udviklingstiltag. I ledetråden 2011 blev der optrukket tre strategiske spor for, hvordan vi kan håndtere nationale og lokale udfordringer, som er opstået som følge af finanskrisen og den demografiske udvikling.

De tre spor er:

•         Service på nye måder

•         Anvendelse af fremtidens teknologiske muligheder

•         Fremtidens jobs og arbejdsplads

De initiativer, der fremhæves i beretningen, afspejler ledetrådens tre spor. Beretningen tillader os derfor også at foretage en slags status på organisationens arbejde med ledetråden.      

     


Kompetence

Økonomiudvalget


Kommunikation

Beretningen retter sig først og fremmest mod interne aktører i Fredensborg Kommune: Byråd, ledere og medarbejdere. Beretningen lægges på Medarbejderportalen og præsenteres kort på rådhusinformationsmøde, hovedudvalgsmøde og i Ledercirklen.

Borgerne kan læse beretningen på Fredensborg Kommunes hjemmeside.


Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning 

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-04-2012

Orienteringen taget til efterretning. 

Nr.80 - Høringssvar til Forslag til Lov om frikommuner

Sagsnr.: 11/21189

 

Beslutningstema

Byrådet skal behandle og godkende Fredensborg Kommunes høringssvar til Forslag til Lov om frikommuner. Høringssvaret er allerede indsendt til Økonomi- og Indenrigsministeriet med frist til den 20. april, dog med forbehold for den politiske behandling i Byrådet den 30. april.  

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomi- og Indenrigsministeriet sendte den 29. marts udkast til forslag til lov om frikommuner i høring. Udkastet indeholder forslag til de overordnede retlige rammer for frikommuneforsøget.


Administrativt godkendte forsøg 

Fredensborg Kommune har indsendt 47 konkrete forsøgsønsker. Indtil videre har Fredensborg Kommune fået administrativt godkendt 22 forsøg. Her gælder, at de enten er imødekommet efter gældende forsøgsbestemmelser i lovgivningen, at de er imødekommet ved generel forenkling eller, at de allerede var mulige inden for de gældende regler.


Nogle af forsøgene er godkendt som ansøgt, mens der er andre forsøg, hvor det kun er delelementer i forsøgene, der er godkendt. Dette betyder at Fredensborg Kommune er i dialog med det respektive ministerium om, hvorledes intententionerne med de ansøgte forsøg kan eller ikke kan, gennemføres under hensyntagen til de rammer og begrænsninger, som ministeriet ønsker at fastholde.


Administrationen har bl.a. indgået i dialog med Ministeriet for Børn og Undervisning omkring forsøgene på skoleområdet, hvor ministeriet har udbedt sig udvidede oplysninger om enkelte af forsøgene samt formuleret specifikke og ganske omfangsrige evalueringsbetingelser. Flere af forsøgene på folkeskoleområdet afventer derfor yderligere samarbejde med ministeriet før en egentlig godkendelse af forsøgene (eller dele af forsøgene) fra ministeriet, kan komme på tale.     


Forsøg godkendt i Frikommuneloven 

Fredensborg Kommune får godkendt yderligere 6 forsøg mere med Frikommuneloven. Det drejer sig om følgende forsøg under 4 forskellige ressortministerier:


Beskæftigelsesministeriet

-         Et fleksibelt og individuelt kontaktforløb


Erhvervs- og Vækstministeriet

-         Smidiggørelse af tilbudslovens § 6 stk. 3

-         Mindre bureaukrati ved tilbudsindhentning på mindre ydelser


Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

-         Informeret samtykke til tandlægebehandlinger

-         Ensartede regler for ambulant behandling for alkohol og stofmisbrug


Social- og Integrationsministeriet

-         Kommunal levering af tilkøbsydelser


De resterende forsøg

Der er også forsøgsønsker, som regeringen ikke har imødekommet, idet de vurderer, at hensynet til borgernes retssikkerhed, konventioner eller EU-lovgivning ikke er tilgodeset. Andre forsøg er ikke blevet imødekommet her og nu, fordi der kan være brug for en nærmere udfoldelse af indholdet i forsøgene. I forhold til sidstnævnte lægger Økonomi- og Indenrigsministeriet op til, at der etableres et fælles samarbejde mellem regeringen og de ni frikommuner på følgende områder:


-         Nytænkning af den aktive beskæftigelsesindsats

-         Øget inddragelse af civilsamfundet

-         Digitalisering

-         En mere sammenhængende og effektiv sundheds- og forebyggelsesindsats

-         Nye løsninger i folkeskolen

-         Kommunerne og vækstdagsordenen


Ministerierne vil snarest invitere til opstartsmøder inden for hvert af de seks temaer. Det er hensigten, at samarbejdet skal munde ud i en række konkrete forsøg inden udgangen af året og et samarbejde om fælles evaluering. Byrådet vil naturligvis i overensstemmelse med den interne procedure her i kommunen skulle godkende de konkrete forsøg, såfremt der er ændringer i forhold til de allerede ansøgte forsøg.


Økonomi- og Indenrigsministeriet vil snarest give hver frikommune en individuel tilbagemelding på kommunens samlede frikommuneansøgninger. Her vil det forhåbentlig fremgå, hvilke af vores forsøg, der direkte afvises.  


Høringssvar

Administrationen har formuleret et udkast til høringssvar. I høringssvaret udtrykker Fredensborg Kommune generel tilfredshed med vores aftryk på Frikommuneloven og bemærker i øvrigt, at vi har fået en del frikommuneforsøg godkendt administrativt eller via generelle lovændringer. Det understreges dog samtidig, at det er vigtigt, at frikommuneforsøget ikke medfører unødigt mange administrative krav og procedurer.


Det videre forløb

Byrådet behandler den 30. april ligeledes 3. rundes frikommuneansøgning. Byrådet vil på temamødet 29. maj få en udvidet status på de godkendte forsøg og en orientering om den videre proces.   

Retsgrundlag

Forslag til Lov om Frikommuner

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Fredensborg Kommunes høringsvar lægges på medarbejderportalen og Fredensborg.dk. Der udarbejdes løbende pressemeddelelser til pressen dels generelt om frikommuneforsøget dels om de konkrete, godkendte forsøg.  

Elektroniske bilag

Udkast til Lov om frikommuner: https://www.borger.dk/Lovgivning/Hoeringsportalen/dl.aspx?hpid=32138

Indstilling

 1. At forslag til høringssvar godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-04-2012

Anbefaler administrationens indstilling. 

Nr.81 - Fredensborg Frikommunes forsøgsansøgning 3. runde

Sagsnr.: 11/21189

 

Beslutningstema

Byrådet skal godkende 3. rundes forsøgsansøgning med frist til Økonomi- og Indenrigsministeriet 1. maj 2012. Der indsendes i denne runde forsøg på områderne:


·         En klima-, miljø-, og energilovgivning af tiden

·         Fremtidens fleksible folkeskole


Forsøgsansøgningen behandles forud for byrådsmødet den 30. april i de relevante fagudvalg. Fagudvalgene forelægges sagen til orientering og drøfter de forsøgsbeskrivelser, som ligger inden for eget fagområde:

 • Miljø- og Teknikudvalget skal behandle forsøget: Bjørneklobekæmpelse på private ejendomme
 • Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Skoleudvalget har på deres møder henholdsvis 31. januar 2012 og 9. februar 2012 anbefalet Byrådet at søge om lov til Sammenlægning af Ullerødskolen og Spiren via frikommuneforsøget. Byrådet valgte at følge den anbefaling den 27. februar 2012. Sagen går derfor direkte sammen med den samlede forsøgsansøgning for 3. runde i Byrådet på mødet den 30. april.  

Sagsfremstilling og økonomi

Den 6. april blev Fredensborg Kommune udpeget som en af i alt ni frikommuner i årene 2012-2015. Formålet med frikommuneforsøget er at give kommunerne mulighed for at afprøve helt nye måder at løfte og styre den kommunale opgaveløsning på.


Fredensborg Kommune ønsker at gennemføre forsøg inden for en bred vifte af områder. Fælles for forsøgene er, at de har et lokalt udgangspunkt med et landsdækkende perspektiv. De sigter enten mod at frigøre ressourcer til kerneopgaverne, eller har et direkte sigte mod at løse en række opgaver på forskellige politikområder mere smidigt. Frikommuneforsøgene skal anvendes til at korrigere lovgivningsmæssige rammer, regelforenkle og nytænke kommunens service til gavn for borgerne.

Visionen for frikommuneforsøget lyder:

Fredensborg Kommune ønsker med frikommuneforsøget at bidrage til at få skabt en mere frisat offentlig sektor i Danmark, hvor borgere og ansatte oplever, at der er fokus på ydelser og resultater. Forsøgene skal derfor være ambitiøse, have perspektiv og give nogle brugbare landspolitiske erfaringer.

Forsøgsområder

Følgende overskrifter dækker de forsøgsområder, som Fredensborg Kommune ønsker, skal være en del af frikommuneforsøget i den fireårige periode:

1.      Modernisering af den politiske struktur

2.      Digital borgerbetjening hele livet

3.      Fremtidens fleksible folkeskole

4.      Flere i beskæftigelse

5.      Innovation og forenkling i fremtidens ældrepleje og handicapservice


6.      En klima-, miljø- og energilovgivning af tiden


7.      Ingen unødige regler


Status på forsøg

Fredensborg Kommune kan to gange årligt indsende forsøgsansøgninger, der kræver lovhjemmel i frikommuneloven. I 2011 indsendte Fredensborg Kommune i alt 47 forsøgsønsker fordelt på to forsøgsansøgninger henholdsvis 1. juni og 1. november.


Fredensborg Kommune blev frikommune 1. januar 2012, men pga. regeringsskiftet er frikommuneloven forsinket, og frikommuneloven forventes derfor først fremsat i løbet af foråret med virkning fra 1. juli 2012. Nogle af de forsøg, der ikke kræver ny lovgivning, men blot administrativ godkendelse, har kommunen fået grønt lys til at implementere. Arbejdet med at forberede implementeringen af disse er i fuld gang på de respektive områder.


Ansøgningsrunde 1. maj 2012

Grundet frikommunelovens forsinkelse og forberedelse af implementeringen af de forsøg, vi allerede nu har fået administrativt godkendt, indsendes kun to konkrete forsøgsønsker til ansøgningsrunden 1. maj 2012:


-         Bjørneklobekæmpelse på private ejendomme

-         Sammenlægning af Ullerødskolen og Spiren


Forsøgsønskerne sendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet umiddelbart efter Byrådets godkendelse 30. april 2012. Forsøget om bjørneklobekæmpelse behandles i Miljø- og Teknikudvalget 12. april, mens Børne- og Skoleudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget allerede på deres møder henholdsvis 31. januar og 9. februar 2012 godkendte forsøget med sammenlægning af Ullerødskolen og Spiren. Byrådet valgte at følge denne anbefaling den 27. februar 2012.


Forsøget om sammenlægning af Ullerødskolen og Spiren har endvidere været i høring i Handicaprådet den 26. marts 2012. Handicaprådets høringssvar vil fremgå af sagen til Byrådsmødet den 30. april, så det kan indgå i behandlingen af dagsordenspunktet.


Forslagene til forsøgsønsker har forud for Byrådsmødet desuden været i høring i de relevante MED-udvalg. I forhold til de forsøg, som Fredensborg Kommune opnår forsøgshjemmel til, vil de involverede medarbejdere endvidere blive inddraget i forhold til nærmere planlægning og udmøntning af forsøgene. 

  

Udover de enkelte forsøgsbeskrivelser indeholder den samlede ansøgning en visionsforside for de pågældende områder, der beskriver de bredere perspektiver og visioner bag forsøgene.


Endelig indeholder ansøgningen en overordnet visions- og perspektivbeskrivelse for Fredensborg Kommunes forsøg og deltagelse i frikommuneforsøget.

Den videre proces

Frikommuneforsøget er et fælles projekt for hele kommunen. Et forsøg hvor borgere, medarbejdere, ledere og politikere er i dialog om, hvilke frikommuneforsøg der skal igangsættes. Dels for at sikre en bred forankring og opbakning, som på den lange bane er en forudsætning for veltilrettelagte og velgennemførte forsøg og dels for at få igangsat forsøg, der har deres udspring såvel oppefra som nedefra.


I løbet af frikommuneperioden vil kommunen fremsende yderligere forsøgsansøgninger på de forskellige forsøgsområder to gange årligt. Forsøgene vil blive udarbejdet med baggrund i input fra medarbejdere, borgere og samarbejdspartnere, der hver især kan give deres bud på, hvor vi med fordel kan igangsætte lokale forsøg med nationale perspektiver. 


Kommunens borgere og medarbejdere kan allerede nu udfylde og indsende en formular med gode idéer til frikommuneforsøg via kommunens hjemmeside og Medarbejderportalen. Der er stillet idékasser på Rådhuset og bibliotekerne, hvor gode idéer til frikommuneforsøg kan afleveres. Derudover vil administrationen indtænke frikommuneaspektet i de sammenhænge, hvor der normalt er borgermøder, dialogmøder og andet.


Derudover vil der løbende blive informeret om frikommuneforsøget til såvel borgere, medarbejdere og samarbejdspartnere. Flere områder har allerede påbegyndt en proces, hvor medarbejderne inddrages i idéudviklingen af nye forsøg og kvalificering af idéer til forsøg. Forud for 4. ansøgningsrunde 1. november vil der pågå endnu flere medarbejderinddragelsesaktiviteter dels med henblik på at kvalificere implementeringen af de godkendte forsøg dels for at nytænke flere frikommuneforsøg.

  

De andre frikommuners forsøgsansøgninger

Fredensborg Kommune følger løbende med i, hvilke forsøg de andre frikommuner får godkendt, for at hente inspiration til lignende forsøg. Frikommunerne er forskellige og har forskellige lokale kontekster og prioriteringer, hvorfor ikke alle forsøg, der har relevans for én kommune nødvendigvis er attraktivt at implementere for en anden kommune. Byrådet vil blive orienteret om omfanget af frikommuneloven, når denne er fremsat.


Bevilling

Frikommuneforøget afholdes indenfor den eksisterende ressourceramme.


Retsgrundlag

Se de enkelte forsøgsbeskrivelser for angivelse af, hvilke lovhjemler der ansøges om.


Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Medarbejderne orienteres om frikommuneforsøget via bl.a. Medarbejderportalen, E-næbet, nyhedsbreve, MED-organisationen, og på personalemøder.


Borgerne orienteres om frikommuneforsøget løbende i lokalpressen og via kommunens hjemmeside.  


Indstilling

 1. At ansøgningen godkendes og sendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 12-04-2012

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-04-2012

Anbefaler Miljø- og Teknikudvalget indstilling. 

Nr.82 - Overblik over indsatser i Kokkedal

Sagsnr.: 12/13470

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om administrationens overblik over de samlede aktiviteter og projekter for udsatte børn og unge og integration i Kokkedal.  Sagsfremstilling og økonomi

Børne- og Skoleudvalget besluttede på sit møde den 31. januar 2012 vedr. sag nr. 20 at anbefale Økonomiudvalget at fremme de foreslåede indsatser inden for områdets egen økonomiske ramme. Social- og Sundhedsudvalget besluttede enslydende indstilling på møde den 6. februar. Såvel Børne- og Skoleudvalget som Social- og Sundhedsudvalget besluttede ligeledes, at administrationen på et kommende møde skulle fremlægge en sag, som skal give et overblik over de samlede aktiviteter og projekter for udsatte børn og unge og integration i Kokkedal.

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 20. februar at godkende fagudvalgenes indstillinger. Samtidig bad Økonomiudvalget administrationen om på aprilmøderne i Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget at redegøre for Økonomiudvalgets beslutning af 23. januar 2012 pkt. 1-3, for at udvalget kan træffe beslutning om de indsatser, der ligger udenfor rammen.


1)     Hvad vil det koste at oprette et heldagstilbud for en gruppe unge på ca. 10 stk. i alderen 10-15 år, så eftermiddagen ligger i faste rammer?
Svar:
Administrationen vurderer, at der allerede i dag findes de tilbud, denne gruppe unge kan og bør benytte sig af for at udfylde fritiden med meningsfyldte aktiviteter. Problemet er ikke udbuddet af tilbud, men det faktum, at familierne ikke evner at få deres børn til at benytte sig af tilbuddene. Med ansættelsen af de to opsøgende socialrådgivere vil der blive sat fokus på indsatsen for at få børnene til at deltage i fritidsaktiviteter. Det vil være en af socialrådgivernes primære opgaver.

2)     Hvor meget bruger kommunen på sociale tiltag i Kokkedal, og hvad er effekten?
Svar:
Administrationen har lavet et overblik over de tiltag og aktiviteter, som i dag findes på området for udsatte børn og unge og integration i Kokkedal. Det fremgår af vedlagte bilag, hvilke aktiviteter og projekter, der findes. Bilaget beskriver indhold i aktivitet/projekt, økonomi og hvorledes evaluering finder sted. De enkelte aktiviteter er anført på separat ark, klik på faner i bunden af Excel fil.

Af bilagets første side, Samlet Overblik, fremgår det, at der er forskel på, hvordan de enkelte indsatser kan opgøres. Nogle indsatser er specifikt målrettet Kokkedal, og budgettet for disse indsatser er i skemaet anført under Kokkedal. Andre indsatser er dækkende for hele kommunen og er anført som udgifter for hele kommunen. I de tilfælde, hvor det er muligt, er der estimeret en udgift for Kokkedal alene. 

3)  Kan pengene bruges mere hensigtsmæssigt? evt. på baggrund af en analyse.
Svar:
En af de indsatser, som Økonomiudvalget på sit møde den 20. februar besluttede at iværksætte, er indsatsen Udvikling af nye metoder.
Fredensborg Kommune har indledt et samarbejde med firma LG- Insight, som i flere år har samarbejdet tæt med en række ministerier og en række af landets kommuner. Et væsentligt element i samarbejdet er LG-Insights viden om og erfaringer med metoder, som har vist sig bæredygtige i andre kommuner.

Konkret betyder det, at Fredensborg Kommune og LG-Insight med udgangspunkt i de metoder og den praksis, Fredensborg Kommune i dag anvender over for udsatte børn og unge og deres familier, i fællesskab udarbejder forslag til nye metoder og tiltag.

Administrationen er i færd med at aftale samarbejdet med LG-Insight, men foreløbig er det aftalt, at LG-Insight og Fredensborg Kommune samarbejder om at:

- udfærdige en organisering af et Akutprojekt, herunder at etablere en koordineringsgruppe på tværs af direktørområder og centre, med særligt fokus på uddannelse og beskæftigelse

- vurdere og gennemgå de indsatser og aktiviteter, der aktuelt er i anvendelse og overveje eventuel anvendelse af nye metoder

- udfærdige profiler og ansætte to socialrådgivere, der skal arbejde med de udsatte familier og deres børn og unge

- afdække hvilke familier, der skal arbejdes med i projektet

- fastlægge en opsamlings- og evalueringsmodel for projektet


Kompetence

Økonomiudvalget


Indstilling

1.      At tage administrationens orientering til efterretning.Beslutning i Børne- og Skoleudvalg den 27-03-2012

 1. Anbefaler administrationens indstilling vedtaget. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-04-2012

Sagen sendes til fornyet behandling i Børne- og Skoleudvalget, idet Økonomiudvalget ønsker, at fagudvalget drøfter de tre initiativer beskrevet i notat fra borgmesteren. Administrationen vil forud for mødet verificere økonomien i notatet.


Notat fra borgmesteren indgik i sagens behandling.


Thomas Bak deltog ikke i sagens behandling.

Nr.83 - Forslag til lokalplan F108 - for del af erhvervsområde ved Kongevejen - Højvangen i Fredensborg

Sagsnr.: 10/41334

 

Beslutningstema

Vedtagelse af offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan F108 - for del af erhvervsområde ved Kongevejen - Højvangen i Fredensborg.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund for lokalplanforslaget

Ejeren af ejendommen, l/S Kongevejen 60 af 15.09.2004, ønsker at opføre 3 butikker til særlig pladskrævende varer.

For at mødekomme disse ønsker er det påkrævet, at der udarbejdes en lokalplan for området.


Ejendommen, der er en del af erhvervsområdet ved Kongevejen – Højvangen, består i dag af en række værkstedsbygninger, en lagerhal samt en villa.


Plan- og Klimaudvalget besluttede på møde den 30. november 2010 principperne for lokalplanforslaget.


Principperne for lokalplanen

·        Der sikres byggefelter til tre nye butikker til særlig pladskrævende varer som biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer.

·        Det samlede byggefelt er max. 3332 m2 

·         Bebyggelsen får en harmonisk udformning set i relation til dens placering ved ”indkørslen” til Fredensborg.

·        De nye butikker opføres som lavenergibebyggelse, i henhold til bygningsreglementets bestemmelser

·        Den eksisterende lagerhal bevares.

·        Der installeres anlæg til opsamling af regnvand fra tage til brug for wc-skyl og tøjvask i maskiner.

·        Den eksisterende indkørsel fra Kongevejen bibeholdes i sin nuværende placering, og anvendes som adgangsvej for kunder og varetransport som kommer nordfra af Kongevejen.

·        Der anlægges en ny overkørsel ved Højvangen ca. 110 meter fra rundkørslen. og den eksisterende overkørsel ved Højvangen bevares alene til udkørsel.

·        Der etableres ca. 80 parkeringspladser heraf er 5 handicappladser.

·        Der etableres forgængerareal, der forbinder butikkerne med hinanden

·        Dele af de befæstede arealer skal muliggøre nedsivning

·        Der skal afsættes et areal til forsinkelse, fordampning og evt. nedsivning af regnvand.

·        Den eksisterende beplantning indarbejdes i projektet i videst mulig omfang.


Forslag til Lokalplan F108 – for del af erhvervsområde ved Kongevejen – Højvangen i Fredensborg.


Området er beliggende i byzone, der er en eksisterende ældre og lukket bebyggelse med lager og værksted. Lokalplanen sikre at den nye bebyggelse er bæredygtig, der er krav til materialer der sikre at bebyggelsen får en arkitektonisk kvalitet, området bliver åbnet op og der er krav om et beplantningsbælte omkring området, der skal sikre frodighed i området. Lokalplanen er således med til at sikre en frodig, åben og bedre sammenhæng mellem det eksisterende erhvervsområde om den omkringliggende by.Kommuneplan 2009

Kommuneplan 2009 fastlægger følgende rammer for lokalplanlægning for Erhvervsområde ved Kongevejen, Højvangen – område FE 03:


Anvendelse: Lettere industri

Max. bebyggelsesprocent: 30 % for den enkelte ejendom.


Andet:

·         Områdets anvendelse fastsættes til erhvervsformål, lettere industri og værkstedsvirksomhed, lagervirksomhed, forretningsvirksomhed der har tilknytning til det pågældende erhverv, samt butikker for særligt pladskrævende varer.

·         Kun ejendomme med et grundareal på min. 7000 m2 kan anvendes til butikker til særligt pladskrævende varer.

·         På hver ejendom kan opføres eller indrettes én beboelseslejlighed


Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2009.


Anvendelse

Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til erhvervsformål, lettere industri samt mulighed for etablering af butikker til særlig pladskrævende varer der ifølge Planloven omfatter biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer samt møbler. For en møbelbutik placeret i områder der alene forhandler pladskrævende vare, skal der forinden i kommuneplanen være redegjort for mulighederne for placering af en møbelbutik i henholdsvis bymidten, bydelscenter eller aflastningsområder. Der er ikke redegjort for dette i Kommuneplan 2009 og det er derfor pt. ikke muligt at etablere møbelbutik i området.


Veje, stier og parkering

Lokalplanen fastlægger, at området vejbetjenes fra Højvangen og Kongevejen. Transformerstation i områdets nordøstlige hjørne vejbetjenes fra Kongevejen. Hvis transformerstationen nedlægges, skal denne indkørsel samtidig nedlægges.


Der skal indenfor lokalplanområdet etableres mindst 80 parkeringspladser, hvoraf 5 skal være handicappladser. Handicappladser skal placeres nærmest butikkernes indgangspartier


Bæredygtighed

Bæredygtighed i byggeriet er et tema i den vedtagne Kommuneplan 2009. På den baggrund har Byrådet besluttet, at der i denne lokalplan bliver der stillet krav om:

·         At ny bebyggelse opføres som lavenergibebyggelse, i henhold til bygningsreglementets bestemmelser.

·         At dele af de befæstede arealer skal muliggøre lokal nedsivning.

·         At der skal afsættes et areal til forsinkelse, fordampning og evt. nedsivning af regnvand, og

·         At der skal installeres anlæg til opsamling af regnvand fra tage til brug for wc-skyl og tøjvask i maskine.


Jordforurening

Lokalplanområdet ligger inden for Fredensborg Kommunes områdeklassificering. Dvs. at jorden er klassificeret som lettere forurenet, og at der er restriktioner på håndtering af jorden (anmeldepligt og analysekrav). Region Hovedstaden er desuden i færd med at undersøge om ejendommen skal kortlægges som forurenet.

Miljøvurdering

Fredensborg Kommune har foretaget en screening af lokalplanforslaget efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er vurderet, at det i henhold til lovens § 3, stk. 2 ikke er nødvendigt at foretage en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget, idet planforslaget alene fastlægger anvendelsen af et mindre område lokalt og ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.


Administrationens bemærkninger

I den aktuelle situation, hvor en del butikker i Fredensborg Bymidte står tomme, kan det umiddelbart synes uhensigtsmæssigt at iværksætte planlægning for butikker ved udkanten af byen.


Butikkerne i lokalplanforslaget er imidlertid som nævnt alene for de særligt pladskrævende varegrupper, som er nærmere defineret i sagsfremstillingen. Administrationen har ikke konkret kendskab til, hvilke butikker, der ønsker at etablere sig på Højvangen.


Det skal desuden bemærkes, at der med Kommuneplan 2009 blev givet mulighed for etablering af butikker til særligt pladskrævende varegrupper på Højvangen, og at Fredensborg Kommune herefter ikke kan modsætte sig lokalplanlægning til realisering af kommuneplanens muligheder.   


Retsgrundlag

Planloven kap. 5.

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

Lokalplanen sikrer, at der etableres handicapparkering i forbindelse med butikkernes indgangspartier og belægningen bliver handicapvenlig. Endvidere sikres der adgang for gående og cyklende til området fra Kongevejen. Overkørslen fra Kongevejen er ensrettet. Byggeriet skal overholde Kommuneplan 2009 rammer for bæredygtighed.


Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Lokalplanforslaget offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside og udsendelse til berørte parter.


Der afholdes et borgermøde i høringsperioden den 11. juni 2012 kl. 17-19 på Fredensborg Rådhus


Indstilling

1.      At forslag til Lokalplan F108 – for del af erhvervsområde ved Kongevejen- Højvangen i Fredensborg vedtages til offentlig fremlæggelse i henhold til planlovens § 24.

2.      At der ikke udarbejdes en egentlig miljøvurdering af planforslaget.

3.      At der afholdes borgermøde den 11. juni 2012 kl. 17-19 på Fredensborg Rådhus.


Beslutning i Plan- og Klimaudvalg den 28-03-2012

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-04-2012

Anbefaler Plan- og Klimaudvalgets indstilling. 

Nr.84 - Bedømmelseskomite til bygningspræmiering

Sagsnr.: 11/7731

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ændret sammensætning af bedømmelseskomite til præmiering af bygninger i Fredensborg Kommune.


Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet behandlede den 20. juni 2011 sag om etablering af en bygningspræmieringsordning med det formål, at sætte fokus på arkitektur og arkitektonisk kvalitet i kommunen.


Præmieringen skal sætte fokus på smukt byggeri og anlæg af høj kvalitet, på arkitektonisk nytænkning, på bæredygtighed og på, at øge interessen for renovering af gamle bygninger ved at fokusere på kvalitative eksempler til inspiration for bygherrer og borgere.


Vedtægter for bygningspræmieringsordningen blev vedtaget i byrådet den 20. juni 2011. Vedrørende bedømmelseskomiteens sammensætning besluttede et flertal i byrådet følgende:


Bedømmelseskomité sammensættes af:

·         Formanden for Plan- og Klimaudvalget (Lars Simonsen (B))

·         2 medlemmer af Byrådet

(Ergin Øzer (A) og Pernille Solvig Graux (V); jf. byrådsbeslutning af 8. december 2009)


Som rådgiver for bedømmelseskomiteen er:

·         1 medlem fra Danske Arkitekters Landsforbund (nu Akademisk Arkitektforening. red.)

·         1 medarbejder fra administrationen i Center for Plan og Miljø


Administrationen har i løbet af efteråret/vinteren arbejdet med at få præmieringsordningen ført ud i livet, og herunder rettet henvendelse til Arkitektforeningen om udpegning af rådgiver i overensstemmelse med byrådets vedtagelse.


Arkitektforeningen har dog svaret, at man desværre ikke ønsker at deltage i præmieringsordningen såfremt den af foreningen udpegede repræsentant alene skal fungere som rådgiver uden stemmeret.


Arkitektforeningen vil gerne henstille til at vedtægterne på dette punkt ændres, således at arkitekten i bedømmelseskomiteen også har stemmeret. Således vil kommunens ordning ligne alle andre kommuner, der har en bygningspræmieringsordning med et af vores medlemmer som faglig dommer. Arkitekten har mulighed for at afgive dissens, såfremt vedkommende er uenig med de øvrige dommere. Kommunens afgørende stemme er således intakt.


På baggrund af Arkitektforeningens henstilling anbefaler administrationen, at vedtægterne for bygningspræmieringsordningen ændres således at medlemmet fra Arkitektforeningen samt medarbejderen fra Plan og Miljø også har stemmeret. Herved sikres fortsat et ulige antal samtidig med at byrådets repræsentanter i komiteen udgør et flertal.


Retsgrundlag

Sammenlægningsudvalgets beslutning af 29.11.2006.


Kompetence

Byrådet

Indstilling

 1. At vedtægter for bygningspræmiering ændres for så vidt angår sammensætningen af bedømmelseskomité, som sammensættes af:
  • Formanden for Plan- og Klimaudvalget (Lars Simonsen (B)
  • 2 medlemmer af Byrådet (Ergin Øzer (A) og Pernille Solvig Graux (V); jf. byrådsbeslutning af 8. december 2009)
  • 1 medlem fra Akademisk Arkitektforening
  • 1 medarbejder fra administrationen i Center for Plan og Miljø

2.     At Plan og Klimaudvalget bemyndiges til at træffe afgørelser om eventuelle senere ændringer af vedtægter for præmiering af bygninger.


Beslutning i Plan- og Klimaudvalg den 28-03-2012

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-04-2012

Anbefaler Plan- og Klimaudvalgets indstilling. 

Nr.85 - Regulativ for håndtering af drikkevand i Fredensborg Vand A/S

Sagsnr.: 12/15492

 

Beslutningstema

Godkendelse af Regulativ for håndtering af drikkevand i Fredensborg Vand A/S.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for tre områder: vandforsyning, spildevand og affald.


Fredensborg Vand A/S varetager driften af den offentlige almene vandforsyning i kommunen, herunder de kommunale vandværker i Endrup og Humlebæk.

Forholdet mellem forsyningsselskabet og det forbrugere fastlægges i et regulativ. Regulativet beskriver, hvilke forventninger kunderne kan have til forsyningsselskabet, samt hvilke forpligtelser, man har som kunde.


Fredensborg Vand A/S har udarbejdet et nyt "Regulativ for håndtering af drikkevand i Fredensborg Vand A/S" (herefter "regulativ"). Regulativet blev vedtaget af bestyrelsen for Fredensborg Vand A/S den 1. marts 2012.

Regulativet tager udgangspunkt i det gældende "Regulativ for den kommunale vandforsyningen i Fredensborg Kommune" godkendt af Sammenlægningsudvalget den 29. november 2006, men er tilpasset den nye lovgivning på drikkevandsområdet og lovgivningen vedrørende vandsektorens organisering og økonomiske forhold og følgelovgivningen.


Det nye regulativ er, ud over justeringer som flg. af ny og revideret lovgivning samt nogle få supplerende oplysninger dels om  Fredensborg Vand A/S forpligtigelser overfor forbrugerne, dels om forbrugernes forpligtigelser, identisk med det gældende regulativ.


Med Byrådets godkendelse skal kommunen sikre, at regulativet er i overensstemmelse med vandforsyningsplanen og lovgivningen i øvrigt.

Plan og Miljø har sikret lovligheden af regulativet.


Retsgrundlag

Vandforsyningslovens § 55, (LBK nr. 635 af 7. juni 2010 Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v.)

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Godkendelse af Regulativ for håndtering af drikkevand i Fredensborg Vand A/S vil blive annonceret på kommunens hjemmeside.

Regulativet vil desuden blive tilgængelig via kommunens hjemmeside.

Indstilling

 1. At nyt "Regulativ for håndtering af drikkevand i Fredensborg Vand A/S" godkendes. 

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 12-04-2012

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-04-2012

Anbefaler Miljø- og Teknikudvalgets indstilling. 

Nr.86 - Kloakering Danstrup og Fredensborg Kongevej - frivilligt forlig eller ekspropriation

Sagsnr.: 12/14780

 

Beslutningstema

Miljø- og Teknikudvalget skal beslutte om kommunen vil ekspropriere de steder, hvor der ikke kan opnås frivilligt forlig mellem Fredensborg Forsyning og grundejer i forbindelse med kloakering af Danstrup og Fredensborg Kongevej.

Sagsfremstilling og økonomi

Kloakeringen af Danstrup og Fredensborg Kongevej er igangsat i overensstemmelse med gældende spildevandsplan.


For at kunne gennemføre dette projekt kræves der rettighedserhvervelser på følgende ejendomme:

·         matr. nr. 1a, 1g, 2a, 3a, 9, 15 og 24 Danstrup By, Asminderød samt

·         matr. nr. 12e, 12g og 12k Brønsholm By, Karlebo.


Det skyldes følgende anlægsarbejder på privat grund benævnt ved matrikel nr.:


Matrikel nr.

Anlæg

1g, 3a og 24 Danstrup By

Kloakledninger og brønde for at kunne forsyne ejendomme, som ikke har direkte forbindelse til offentlig vej. Matrikel nr. 24 er kommunalt ejet.

2a og 15 Danstrup By og 12e og 12g Brønshom By

Det vil være billigere samfundsøkonomisk, hvis pumpebrønden placeres helt nede ved bygningen, og spildevandet trykkes op til en skelbrønd jf. vejledningen ”Betalingsregler for spildevandsanlæg”. Alternativet er at forsyningen sætter en dyb skelbrønd, som grundejeren så kan tilslutte sig i 5 til 7 meters dybde, hvilket sandsynligvis vil blive dyrere for begge parter.

1a Danstrup By

Pumpestation og ledninger til denne etableres på matr. nr. 1a i stedet for i vejen for at kunne servicere pumpestation uden at lukke vejen, samt for at opnå fornuftige arbejdsmiljøforhold ved pumpestationen.

9 Danstrup By og 12k Brønsholm By

Det er nødvendigt med 2 byggepladser som forventes at komme til at ligge på disse matrikler


De nævnte matrikler og anlæg, som der skal indgås frivillige aftaler om, er vedlagt som bilag.


Erstatningssatserne er i henhold til Landsaftalen om erstatninger for anbringelse af vandforsynings- og spildevandsanlæg i landbrugsjord er indgået mellem DANVA, FVD og Landbrug & Fødevarer.

Skat stiller som betingelse for skattefrihed, at der skal være realitet i, at den omhandlede ejendom vil blive eksproprieret, såfremt at frivillige aftaler ikke opnås. Dette kræver, at kommunalbestyrelsen på et møde har truffet beslutning om at ville iværksætte en egentlig ekspropriation af den pågældende ejendom, hvis lodsejeren ikke vil gå med til en frivillig aftale.


Der er derfor behov for en beslutning om ekspropriationsrealitet så grundejer kan opnå fordelen ved skattefrihed for erstatningen jf. skatteregler samt at kommunen vil hjælpe forsyningen med at erhverve de nødvendige rettigheder for at forsyningen kan udføre de projekter, som kommunen har besluttet i spildevandsplanen. Altså en tilkendegivelse om at der vil blive eksproprieret om nødvendigt.


Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.


Retsgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven §60 (henvisning til vejloven)


Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Beslutningen meddeles de berørte lodsejere.


Indstilling

1.      At der foretages ekspropriation for de berørte ejendomme matr. nr. 3a, 24, 1g, 1a, 9, 2a, 15 Danstrup By, Asminderød og 12 K, 12e, 12g Brønsholm By, Karlebo, såfremt der ikke opnås en frivillig aftale mellem Fredensborg Forsyning og grundejer. 


Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 12-04-2012

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-04-2012

Anbefaler Miljø- og Teknikudvalgets indstilling. 

Nr.87 - Nyt medlem i Det lokale beskæftigelsesråd

Sagsnr.: 10/19644

 

Beslutningstema

Godkendelse af nyt medlem i Det lokale beskæftigelsesråd.


Sagsfremstilling og økonomi

På byrådsmødet den 1. november 2010 godkendte Byrådet sammensætningen af Det lokale beskæftigelsesråd (LBR) for perioden 1. juni 2010 – 1. juni 2014.


Byrådet skal ifølge lovgivningen godkende nye medlemmer, der indtræder i rådet. Byrådet godkendte igen den 31. januar 2011 to nye medlemmer, og skal nu igen godkende et nyt medlem.


Der er blevet udpeget en ny repræsentant fra Erhvervsskolen Nordsjælland. Tina Steinbrenner, vicedirektør indtræder i rådet i stedet for Lars Kristensen.


Niels-Jørgen Holm, repræsentant fra LO udtræder af rådet. Der er endnu ikke blevet udpeget et nyt medlem i stedet for ham.


Det lokale beskæftigelsesråd vil således bestå af følgende medlemmer pr. 30. april 2012:


Formand Lars Søndergaard, Arbejdsmarkedsudvalget
Næstformand Jonas Armfelt (DA)
Næstformand Pia Johansen (LO)

Vibeke Schmidt (LO)

Vakant (LO)

Per Djarlo (DA)

Morten Kjeldgaard (DA)
Jens E. Andersen (Danske Handicaporganisationer – DH)

Inga Margrete Lind-Madsen (Danske Handicaporganisationer – DH)
Linda Jensen (FTF)

Jesper Lundh (Praktiserende Lægers Organisation – PLO)
Tina Steinbrenner (Erhvervsskolen Nordsjælland)


Suppleant for Danske Handicaporganisationer er Hans-Erik Lind-Madsen
Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. 

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At Tina Steinbrenner godkendes som nyt medlem af Det lokale beskæftigelsesråd.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-04-2012

Anbefaler administrationens indstilling. 

Nr.88 - Takster for elevbetaling i Fredensborg Musikskole sæson 2012/2013

Sagsnr.: 12/14635

 

Beslutningstema

Takster for elevbetaling til Fredensborg Musikskole for sæson 2012/2013 skal godkendes. 

Sagsfremstilling og økonomi

Takster for sæson 2012/2013

En gang om året skal byrådet godkende takster for den kommende musikskolesæson. Taksterne skal være fastlagt inden, der åbnes for tilmelding til den nye sæson.


Administration har udarbejdet forslag til takster for 2012/2013 på baggrund af de eksisterende takster i sæson 2011 / 2012.


Musikskolens takster blev forhøjet i sæson 2011/2012 som et led i den økonomiske genopretningsplan for Musikskolen. Ved stram budgetstyring i 2011 og 2012 er det administrationens vurdering, at Musikskolen ved fortsat økonomisk tilbageholdenhed og en tæt budgetopfølgning og løbende regulering af udgifter og indtægter kan afslutte regnskabet for 2012 i balance bl.a. ved at fastholde de nuværende takster i den kommende sæson.


Musikskolebestyrelsen har på sit møde d. 28. marts drøftet forslag til takster for den kommende sæson 2012/2013 jf. bilag 1. Bestyrelsen indstiller, at de nuværende takster for elevbetalingen i sæson 2012/2013 fastholdes dog således, at taksten for deltagelse i rockkarrusel ændres fra 455 kr. til 290 kr. pr. måned svarende til den pris, det koster at deltage i musikkarrusellen.


I indeværende skoleår har prisen for deltagelse i rockkarrusellen været sat til 455 kr. pr. måned. Det har betydet, at der ikke har været en eneste elev tilmeldt denne aktivitet.


Forslag til takster 2012/2013 jævnfør anbefalingen fra musikskolebestyrelsen fremgår af bilag 1.


Regnskab for Talentlinjen

Musikskolen har i 2007 (til skoleår 2007/2008 og 2008/2009) og i 2009 (til skoleår 2009/2010 og 2010/2011) fået tilskud fra Kulturstyrelsen til musikskolens talentlinje. Støtten er givet til to år ad gangen. Regnskaberne er netop godkendt af Kulturstyrelsen og udgør derfor ikke en yderligere økonomisk udfordring for musikskolen.


Regning vedrørende fællesansættelse af en musikpædagog med Hillerød Kommune.

Ved en fejl har Hillerød Kommune ikke fremsendt regninger for 2008, 2009 og 2010. Ultimo oktober 2011 modtog administrationen opkrævning fra Hillerød Kommune på udgiften for de pågældende tre år svarende til i alt 320.000 kr.


I midten af december måned 2011 blev der indgået en aftale med Hillerød Kommune om en treårig afdragsordning med påbegyndelse i budget 2012, hvor også den almindelige betaling for 2012 afregnes. Budget til disse betalinger er indarbejdet i den stramme budgetstyring.


Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om musik

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Takster for elevbetaling vil fremgå af www.fredensborgmusikskole.dk

Indstilling

 1. At de foreslåede takster jf. bilag 1 for elevbetalingen i Musikskolen i sæson 2012/2013 godkendes.

Beslutning i Kultur- og Turismeudvalg den 11-04-2012

Anbefaler den administrative indstilling.


Beslutning i Økonomiudvalget den 23-04-2012

Anbefaler Kultur- og Turismeudvalgets indstilling. 

Nr.89 - Fredtoften - udvidet vedligeholdelse

Sagsnr.: 12/11398

 

Beslutningstema

Drøftelse af udvidet vedligeholdelse af Fredtoften.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredtoften ligger umiddelbart vest for Kokkedal kun adskilt af motorvejen, og er et område, der byder på mulighed for friluftsaktiviteter af pladskrævende karakter som frisbee golf, openair biograf, koncerter, familieudflugter samt professionelle arrangementer.


Det blev anlagt i 1995 og er et kuperet område med grusstier og slåede græsstier, og tilplantet med fortrinsvis eg, ask, hvidtjørn, slåen og forskellige rosensorter. Mod Fredtoftevej ligger et beplantet skovbælte, hvor der er parkeringslommer med plads til sammenlagt 150 biler.


Mod Stasevang er opført en amfiscene, som kan benyttes til biograf, koncert, teater mv. Der er plads til 1.000 – 1.500 tilskuere.


Park og Vej har afsat en ramme under Plan og Klima til vedligeholdelse af arealerne omkring de 9 frisbee-golfhuller. Der er i det vedtagne budget ikke afsat midler til vedligeholdelse af amfiscene og anden vedligeholdelse af arealer.


Selve amfiscenen har tidligere været løbende vedligeholdt, men da der dels blev droslet helt ned på arrangementer ved scenen, og der var krav om besparelser på de grønne områder, har amfiscenen ikke været vedligeholdt de seneste to år. Derfor er der også brug for reparation af nogle af siddepladserne.


Den anlagte frisbee golfbane udnytter en stor del af Fredtoften. I forbindelse med en ansøgning til Fritids – og Erhvervsudvalget fra Karlebo Frisbee-Golf Klub i 2011 om anlæggelse af ekstra 9 frisbee golfhuller for at afholde nationale og internationale mesterskaber, vil der være behov for ekstra græsslåning.


Frisbeegolf-klubben er i 2012 foreslået som vært for afholdelse af Danmarks Mesterskaber i Frissbee-golf.


Hvis Fredtoften skal opfylde den nuværende anvendelse og den ønskede brug fremadrettet, er der brug for ekstra driftsmidler, og sagen er sat på efter aftale med borgmesteren.


Økonomi

Græsslåning/piskning 12 gange i vækstsæsonen i

forbindelse med placering af ekstra 9 frisbeebaner            kr.   19.850,16

Beskæring 1 gang/år langs ekstra 9 huller.                       kr.   12.030,40

Rep. af siddepladser amfiteater (muld, græsfrø og løn)      kr.   26.532,00

Græsslåning/piskning amfiteater 12 gange i

vækstsæsonen *)                                                           kr. 115.632,00


I alt ex. moms og i 2012-priser                                   kr.174.044,56


*) Den høje pris for græsslåning/piskning ved amfiteateret skyldes, at det er håndarbejde – der kan ikke anvendes store maskiner til arbejdet.


Det er ikke muligt inden for den eksisterende ramme på politikområde 3 (Veje og Trafik) at pege på kompenserende besparelser til at dække den øgede vedligeholdelse af Fredtoften.


Såfremt der allerede i 2012 skal findes finansiering inden for politikområde 3, vil det betyde en omprioritering af Park og Vejs eksisterende opgaveportefølje.Bevilling

På politikområdet forefindes ikke finansiering til den øgede drift på 174.000 kr. (2012-priser) i 2012 og i årene fremefter.Kompetence

Kultur - og Turismeudvalget - Fredtoften hører jf. styrelsesvedtægten for gældende byrådsperiode under Kultur - og Turismeudvalget.


Fritids og Erhvervsudvalget - Aktiviteter på Fredtoften under det folkeoplysende område hører under Fritids og Erhvervsudvalget.


Økonomiudvalget


Indstilling

 1. At Fritids- og Erhvervsudvalget overfor Økonomiudvalget indstiller, at forslaget medtages i budgetforhandlingerne i 2013.

Beslutning i Kultur- og Turismeudvalg den 11-04-2012

Anbefaler den administrative indstilling med følgende tilføjelse: Der ønskes en generel drøftelse i forbindelse med budgetforhandlinger om Fredtoftens generelle anvendelse både kommunalt og privat herunder muligheden for sponsorater.

Beslutning i Fritids- og Erhvervsudvalg den 16-04-2012

Administrationens indstilling vedtaget. Udvalget tilslutter sig beslutningen i Kultur - og Turismeudvalget om, at der ønskes en generel drøftelse i forbindelse med budgetforhandlingerne om Fredtoftens generelle anvendelse både kommunalt og privat herunder muligheden for sponsorater.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-04-2012

Kultur- og Turismeudvalget samt Fritids- og Erhvervsudvalgets indstilling vedtaget. 

Nr.90 - Orientering

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-04-2012

Økonomiudvalget enedes om at afholde ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 30. april 2012 kl. 17:45.


Økonomiudvalget blev orienteret om stævningssag vedrørende privat daginstitutionssag.