Nr.88 - Takster for elevbetaling i Fredensborg Musikskole sæson 2012/2013

Sagsnr.: 12/14635

 

Beslutningstema

Takster for elevbetaling til Fredensborg Musikskole for sæson 2012/2013 skal godkendes. 

Sagsfremstilling og økonomi

Takster for sæson 2012/2013

En gang om året skal byrådet godkende takster for den kommende musikskolesæson. Taksterne skal være fastlagt inden, der åbnes for tilmelding til den nye sæson.


Administration har udarbejdet forslag til takster for 2012/2013 på baggrund af de eksisterende takster i sæson 2011 / 2012.


Musikskolens takster blev forhøjet i sæson 2011/2012 som et led i den økonomiske genopretningsplan for Musikskolen. Ved stram budgetstyring i 2011 og 2012 er det administrationens vurdering, at Musikskolen ved fortsat økonomisk tilbageholdenhed og en tæt budgetopfølgning og løbende regulering af udgifter og indtægter kan afslutte regnskabet for 2012 i balance bl.a. ved at fastholde de nuværende takster i den kommende sæson.


Musikskolebestyrelsen har på sit møde d. 28. marts drøftet forslag til takster for den kommende sæson 2012/2013 jf. bilag 1. Bestyrelsen indstiller, at de nuværende takster for elevbetalingen i sæson 2012/2013 fastholdes dog således, at taksten for deltagelse i rockkarrusel ændres fra 455 kr. til 290 kr. pr. måned svarende til den pris, det koster at deltage i musikkarrusellen.


I indeværende skoleår har prisen for deltagelse i rockkarrusellen været sat til 455 kr. pr. måned. Det har betydet, at der ikke har været en eneste elev tilmeldt denne aktivitet.


Forslag til takster 2012/2013 jævnfør anbefalingen fra musikskolebestyrelsen fremgår af bilag 1.


Regnskab for Talentlinjen

Musikskolen har i 2007 (til skoleår 2007/2008 og 2008/2009) og i 2009 (til skoleår 2009/2010 og 2010/2011) fået tilskud fra Kulturstyrelsen til musikskolens talentlinje. Støtten er givet til to år ad gangen. Regnskaberne er netop godkendt af Kulturstyrelsen og udgør derfor ikke en yderligere økonomisk udfordring for musikskolen.


Regning vedrørende fællesansættelse af en musikpædagog med Hillerød Kommune.

Ved en fejl har Hillerød Kommune ikke fremsendt regninger for 2008, 2009 og 2010. Ultimo oktober 2011 modtog administrationen opkrævning fra Hillerød Kommune på udgiften for de pågældende tre år svarende til i alt 320.000 kr.


I midten af december måned 2011 blev der indgået en aftale med Hillerød Kommune om en treårig afdragsordning med påbegyndelse i budget 2012, hvor også den almindelige betaling for 2012 afregnes. Budget til disse betalinger er indarbejdet i den stramme budgetstyring.


Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om musik

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Takster for elevbetaling vil fremgå af www.fredensborgmusikskole.dk

Indstilling

  1. At de foreslåede takster jf. bilag 1 for elevbetalingen i Musikskolen i sæson 2012/2013 godkendes.

Beslutning i Kultur- og Turismeudvalg den 11-04-2012

Anbefaler den administrative indstilling.


Beslutning i Økonomiudvalget den 23-04-2012

Anbefaler Kultur- og Turismeudvalgets indstilling.