Nr.86 - Kloakering Danstrup og Fredensborg Kongevej - frivilligt forlig eller ekspropriation

Sagsnr.: 12/14780

 

Beslutningstema

Miljø- og Teknikudvalget skal beslutte om kommunen vil ekspropriere de steder, hvor der ikke kan opnås frivilligt forlig mellem Fredensborg Forsyning og grundejer i forbindelse med kloakering af Danstrup og Fredensborg Kongevej.

Sagsfremstilling og økonomi

Kloakeringen af Danstrup og Fredensborg Kongevej er igangsat i overensstemmelse med gældende spildevandsplan.


For at kunne gennemføre dette projekt kræves der rettighedserhvervelser på følgende ejendomme:

·         matr. nr. 1a, 1g, 2a, 3a, 9, 15 og 24 Danstrup By, Asminderød samt

·         matr. nr. 12e, 12g og 12k Brønsholm By, Karlebo.


Det skyldes følgende anlægsarbejder på privat grund benævnt ved matrikel nr.:


Matrikel nr.

Anlæg

1g, 3a og 24 Danstrup By

Kloakledninger og brønde for at kunne forsyne ejendomme, som ikke har direkte forbindelse til offentlig vej. Matrikel nr. 24 er kommunalt ejet.

2a og 15 Danstrup By og 12e og 12g Brønshom By

Det vil være billigere samfundsøkonomisk, hvis pumpebrønden placeres helt nede ved bygningen, og spildevandet trykkes op til en skelbrønd jf. vejledningen ”Betalingsregler for spildevandsanlæg”. Alternativet er at forsyningen sætter en dyb skelbrønd, som grundejeren så kan tilslutte sig i 5 til 7 meters dybde, hvilket sandsynligvis vil blive dyrere for begge parter.

1a Danstrup By

Pumpestation og ledninger til denne etableres på matr. nr. 1a i stedet for i vejen for at kunne servicere pumpestation uden at lukke vejen, samt for at opnå fornuftige arbejdsmiljøforhold ved pumpestationen.

9 Danstrup By og 12k Brønsholm By

Det er nødvendigt med 2 byggepladser som forventes at komme til at ligge på disse matrikler


De nævnte matrikler og anlæg, som der skal indgås frivillige aftaler om, er vedlagt som bilag.


Erstatningssatserne er i henhold til Landsaftalen om erstatninger for anbringelse af vandforsynings- og spildevandsanlæg i landbrugsjord er indgået mellem DANVA, FVD og Landbrug & Fødevarer.

Skat stiller som betingelse for skattefrihed, at der skal være realitet i, at den omhandlede ejendom vil blive eksproprieret, såfremt at frivillige aftaler ikke opnås. Dette kræver, at kommunalbestyrelsen på et møde har truffet beslutning om at ville iværksætte en egentlig ekspropriation af den pågældende ejendom, hvis lodsejeren ikke vil gå med til en frivillig aftale.


Der er derfor behov for en beslutning om ekspropriationsrealitet så grundejer kan opnå fordelen ved skattefrihed for erstatningen jf. skatteregler samt at kommunen vil hjælpe forsyningen med at erhverve de nødvendige rettigheder for at forsyningen kan udføre de projekter, som kommunen har besluttet i spildevandsplanen. Altså en tilkendegivelse om at der vil blive eksproprieret om nødvendigt.


Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.


Retsgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven §60 (henvisning til vejloven)


Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Beslutningen meddeles de berørte lodsejere.


Indstilling

1.      At der foretages ekspropriation for de berørte ejendomme matr. nr. 3a, 24, 1g, 1a, 9, 2a, 15 Danstrup By, Asminderød og 12 K, 12e, 12g Brønsholm By, Karlebo, såfremt der ikke opnås en frivillig aftale mellem Fredensborg Forsyning og grundejer. 


Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 12-04-2012

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-04-2012

Anbefaler Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.