Nr.85 - Regulativ for håndtering af drikkevand i Fredensborg Vand A/S

Sagsnr.: 12/15492

 

Beslutningstema

Godkendelse af Regulativ for håndtering af drikkevand i Fredensborg Vand A/S.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for tre områder: vandforsyning, spildevand og affald.


Fredensborg Vand A/S varetager driften af den offentlige almene vandforsyning i kommunen, herunder de kommunale vandværker i Endrup og Humlebæk.

Forholdet mellem forsyningsselskabet og det forbrugere fastlægges i et regulativ. Regulativet beskriver, hvilke forventninger kunderne kan have til forsyningsselskabet, samt hvilke forpligtelser, man har som kunde.


Fredensborg Vand A/S har udarbejdet et nyt "Regulativ for håndtering af drikkevand i Fredensborg Vand A/S" (herefter "regulativ"). Regulativet blev vedtaget af bestyrelsen for Fredensborg Vand A/S den 1. marts 2012.

Regulativet tager udgangspunkt i det gældende "Regulativ for den kommunale vandforsyningen i Fredensborg Kommune" godkendt af Sammenlægningsudvalget den 29. november 2006, men er tilpasset den nye lovgivning på drikkevandsområdet og lovgivningen vedrørende vandsektorens organisering og økonomiske forhold og følgelovgivningen.


Det nye regulativ er, ud over justeringer som flg. af ny og revideret lovgivning samt nogle få supplerende oplysninger dels om  Fredensborg Vand A/S forpligtigelser overfor forbrugerne, dels om forbrugernes forpligtigelser, identisk med det gældende regulativ.


Med Byrådets godkendelse skal kommunen sikre, at regulativet er i overensstemmelse med vandforsyningsplanen og lovgivningen i øvrigt.

Plan og Miljø har sikret lovligheden af regulativet.


Retsgrundlag

Vandforsyningslovens § 55, (LBK nr. 635 af 7. juni 2010 Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v.)

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Godkendelse af Regulativ for håndtering af drikkevand i Fredensborg Vand A/S vil blive annonceret på kommunens hjemmeside.

Regulativet vil desuden blive tilgængelig via kommunens hjemmeside.

Indstilling

  1. At nyt "Regulativ for håndtering af drikkevand i Fredensborg Vand A/S" godkendes. 

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 12-04-2012

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-04-2012

Anbefaler Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.