Nr.82 - Overblik over indsatser i Kokkedal

Sagsnr.: 12/13470

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om administrationens overblik over de samlede aktiviteter og projekter for udsatte børn og unge og integration i Kokkedal.  Sagsfremstilling og økonomi

Børne- og Skoleudvalget besluttede på sit møde den 31. januar 2012 vedr. sag nr. 20 at anbefale Økonomiudvalget at fremme de foreslåede indsatser inden for områdets egen økonomiske ramme. Social- og Sundhedsudvalget besluttede enslydende indstilling på møde den 6. februar. Såvel Børne- og Skoleudvalget som Social- og Sundhedsudvalget besluttede ligeledes, at administrationen på et kommende møde skulle fremlægge en sag, som skal give et overblik over de samlede aktiviteter og projekter for udsatte børn og unge og integration i Kokkedal.

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 20. februar at godkende fagudvalgenes indstillinger. Samtidig bad Økonomiudvalget administrationen om på aprilmøderne i Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget at redegøre for Økonomiudvalgets beslutning af 23. januar 2012 pkt. 1-3, for at udvalget kan træffe beslutning om de indsatser, der ligger udenfor rammen.


1)     Hvad vil det koste at oprette et heldagstilbud for en gruppe unge på ca. 10 stk. i alderen 10-15 år, så eftermiddagen ligger i faste rammer?
Svar:
Administrationen vurderer, at der allerede i dag findes de tilbud, denne gruppe unge kan og bør benytte sig af for at udfylde fritiden med meningsfyldte aktiviteter. Problemet er ikke udbuddet af tilbud, men det faktum, at familierne ikke evner at få deres børn til at benytte sig af tilbuddene. Med ansættelsen af de to opsøgende socialrådgivere vil der blive sat fokus på indsatsen for at få børnene til at deltage i fritidsaktiviteter. Det vil være en af socialrådgivernes primære opgaver.

2)     Hvor meget bruger kommunen på sociale tiltag i Kokkedal, og hvad er effekten?
Svar:
Administrationen har lavet et overblik over de tiltag og aktiviteter, som i dag findes på området for udsatte børn og unge og integration i Kokkedal. Det fremgår af vedlagte bilag, hvilke aktiviteter og projekter, der findes. Bilaget beskriver indhold i aktivitet/projekt, økonomi og hvorledes evaluering finder sted. De enkelte aktiviteter er anført på separat ark, klik på faner i bunden af Excel fil.

Af bilagets første side, Samlet Overblik, fremgår det, at der er forskel på, hvordan de enkelte indsatser kan opgøres. Nogle indsatser er specifikt målrettet Kokkedal, og budgettet for disse indsatser er i skemaet anført under Kokkedal. Andre indsatser er dækkende for hele kommunen og er anført som udgifter for hele kommunen. I de tilfælde, hvor det er muligt, er der estimeret en udgift for Kokkedal alene. 

3)  Kan pengene bruges mere hensigtsmæssigt? evt. på baggrund af en analyse.
Svar:
En af de indsatser, som Økonomiudvalget på sit møde den 20. februar besluttede at iværksætte, er indsatsen Udvikling af nye metoder.
Fredensborg Kommune har indledt et samarbejde med firma LG- Insight, som i flere år har samarbejdet tæt med en række ministerier og en række af landets kommuner. Et væsentligt element i samarbejdet er LG-Insights viden om og erfaringer med metoder, som har vist sig bæredygtige i andre kommuner.

Konkret betyder det, at Fredensborg Kommune og LG-Insight med udgangspunkt i de metoder og den praksis, Fredensborg Kommune i dag anvender over for udsatte børn og unge og deres familier, i fællesskab udarbejder forslag til nye metoder og tiltag.

Administrationen er i færd med at aftale samarbejdet med LG-Insight, men foreløbig er det aftalt, at LG-Insight og Fredensborg Kommune samarbejder om at:

- udfærdige en organisering af et Akutprojekt, herunder at etablere en koordineringsgruppe på tværs af direktørområder og centre, med særligt fokus på uddannelse og beskæftigelse

- vurdere og gennemgå de indsatser og aktiviteter, der aktuelt er i anvendelse og overveje eventuel anvendelse af nye metoder

- udfærdige profiler og ansætte to socialrådgivere, der skal arbejde med de udsatte familier og deres børn og unge

- afdække hvilke familier, der skal arbejdes med i projektet

- fastlægge en opsamlings- og evalueringsmodel for projektet


Kompetence

Økonomiudvalget


Indstilling

1.      At tage administrationens orientering til efterretning.Beslutning i Børne- og Skoleudvalg den 27-03-2012

  1. Anbefaler administrationens indstilling vedtaget. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-04-2012

Sagen sendes til fornyet behandling i Børne- og Skoleudvalget, idet Økonomiudvalget ønsker, at fagudvalget drøfter de tre initiativer beskrevet i notat fra borgmesteren. Administrationen vil forud for mødet verificere økonomien i notatet.


Notat fra borgmesteren indgik i sagens behandling.


Thomas Bak deltog ikke i sagens behandling.