Nr.81 - Fredensborg Frikommunes forsøgsansøgning 3. runde

Sagsnr.: 11/21189

 

Beslutningstema

Byrådet skal godkende 3. rundes forsøgsansøgning med frist til Økonomi- og Indenrigsministeriet 1. maj 2012. Der indsendes i denne runde forsøg på områderne:


·         En klima-, miljø-, og energilovgivning af tiden

·         Fremtidens fleksible folkeskole


Forsøgsansøgningen behandles forud for byrådsmødet den 30. april i de relevante fagudvalg. Fagudvalgene forelægges sagen til orientering og drøfter de forsøgsbeskrivelser, som ligger inden for eget fagområde:

  • Miljø- og Teknikudvalget skal behandle forsøget: Bjørneklobekæmpelse på private ejendomme
  • Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Skoleudvalget har på deres møder henholdsvis 31. januar 2012 og 9. februar 2012 anbefalet Byrådet at søge om lov til Sammenlægning af Ullerødskolen og Spiren via frikommuneforsøget. Byrådet valgte at følge den anbefaling den 27. februar 2012. Sagen går derfor direkte sammen med den samlede forsøgsansøgning for 3. runde i Byrådet på mødet den 30. april.  

Sagsfremstilling og økonomi

Den 6. april blev Fredensborg Kommune udpeget som en af i alt ni frikommuner i årene 2012-2015. Formålet med frikommuneforsøget er at give kommunerne mulighed for at afprøve helt nye måder at løfte og styre den kommunale opgaveløsning på.


Fredensborg Kommune ønsker at gennemføre forsøg inden for en bred vifte af områder. Fælles for forsøgene er, at de har et lokalt udgangspunkt med et landsdækkende perspektiv. De sigter enten mod at frigøre ressourcer til kerneopgaverne, eller har et direkte sigte mod at løse en række opgaver på forskellige politikområder mere smidigt. Frikommuneforsøgene skal anvendes til at korrigere lovgivningsmæssige rammer, regelforenkle og nytænke kommunens service til gavn for borgerne.

Visionen for frikommuneforsøget lyder:

Fredensborg Kommune ønsker med frikommuneforsøget at bidrage til at få skabt en mere frisat offentlig sektor i Danmark, hvor borgere og ansatte oplever, at der er fokus på ydelser og resultater. Forsøgene skal derfor være ambitiøse, have perspektiv og give nogle brugbare landspolitiske erfaringer.

Forsøgsområder

Følgende overskrifter dækker de forsøgsområder, som Fredensborg Kommune ønsker, skal være en del af frikommuneforsøget i den fireårige periode:

1.      Modernisering af den politiske struktur

2.      Digital borgerbetjening hele livet

3.      Fremtidens fleksible folkeskole

4.      Flere i beskæftigelse

5.      Innovation og forenkling i fremtidens ældrepleje og handicapservice


6.      En klima-, miljø- og energilovgivning af tiden


7.      Ingen unødige regler


Status på forsøg

Fredensborg Kommune kan to gange årligt indsende forsøgsansøgninger, der kræver lovhjemmel i frikommuneloven. I 2011 indsendte Fredensborg Kommune i alt 47 forsøgsønsker fordelt på to forsøgsansøgninger henholdsvis 1. juni og 1. november.


Fredensborg Kommune blev frikommune 1. januar 2012, men pga. regeringsskiftet er frikommuneloven forsinket, og frikommuneloven forventes derfor først fremsat i løbet af foråret med virkning fra 1. juli 2012. Nogle af de forsøg, der ikke kræver ny lovgivning, men blot administrativ godkendelse, har kommunen fået grønt lys til at implementere. Arbejdet med at forberede implementeringen af disse er i fuld gang på de respektive områder.


Ansøgningsrunde 1. maj 2012

Grundet frikommunelovens forsinkelse og forberedelse af implementeringen af de forsøg, vi allerede nu har fået administrativt godkendt, indsendes kun to konkrete forsøgsønsker til ansøgningsrunden 1. maj 2012:


-         Bjørneklobekæmpelse på private ejendomme

-         Sammenlægning af Ullerødskolen og Spiren


Forsøgsønskerne sendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet umiddelbart efter Byrådets godkendelse 30. april 2012. Forsøget om bjørneklobekæmpelse behandles i Miljø- og Teknikudvalget 12. april, mens Børne- og Skoleudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget allerede på deres møder henholdsvis 31. januar og 9. februar 2012 godkendte forsøget med sammenlægning af Ullerødskolen og Spiren. Byrådet valgte at følge denne anbefaling den 27. februar 2012.


Forsøget om sammenlægning af Ullerødskolen og Spiren har endvidere været i høring i Handicaprådet den 26. marts 2012. Handicaprådets høringssvar vil fremgå af sagen til Byrådsmødet den 30. april, så det kan indgå i behandlingen af dagsordenspunktet.


Forslagene til forsøgsønsker har forud for Byrådsmødet desuden været i høring i de relevante MED-udvalg. I forhold til de forsøg, som Fredensborg Kommune opnår forsøgshjemmel til, vil de involverede medarbejdere endvidere blive inddraget i forhold til nærmere planlægning og udmøntning af forsøgene. 

  

Udover de enkelte forsøgsbeskrivelser indeholder den samlede ansøgning en visionsforside for de pågældende områder, der beskriver de bredere perspektiver og visioner bag forsøgene.


Endelig indeholder ansøgningen en overordnet visions- og perspektivbeskrivelse for Fredensborg Kommunes forsøg og deltagelse i frikommuneforsøget.

Den videre proces

Frikommuneforsøget er et fælles projekt for hele kommunen. Et forsøg hvor borgere, medarbejdere, ledere og politikere er i dialog om, hvilke frikommuneforsøg der skal igangsættes. Dels for at sikre en bred forankring og opbakning, som på den lange bane er en forudsætning for veltilrettelagte og velgennemførte forsøg og dels for at få igangsat forsøg, der har deres udspring såvel oppefra som nedefra.


I løbet af frikommuneperioden vil kommunen fremsende yderligere forsøgsansøgninger på de forskellige forsøgsområder to gange årligt. Forsøgene vil blive udarbejdet med baggrund i input fra medarbejdere, borgere og samarbejdspartnere, der hver især kan give deres bud på, hvor vi med fordel kan igangsætte lokale forsøg med nationale perspektiver. 


Kommunens borgere og medarbejdere kan allerede nu udfylde og indsende en formular med gode idéer til frikommuneforsøg via kommunens hjemmeside og Medarbejderportalen. Der er stillet idékasser på Rådhuset og bibliotekerne, hvor gode idéer til frikommuneforsøg kan afleveres. Derudover vil administrationen indtænke frikommuneaspektet i de sammenhænge, hvor der normalt er borgermøder, dialogmøder og andet.


Derudover vil der løbende blive informeret om frikommuneforsøget til såvel borgere, medarbejdere og samarbejdspartnere. Flere områder har allerede påbegyndt en proces, hvor medarbejderne inddrages i idéudviklingen af nye forsøg og kvalificering af idéer til forsøg. Forud for 4. ansøgningsrunde 1. november vil der pågå endnu flere medarbejderinddragelsesaktiviteter dels med henblik på at kvalificere implementeringen af de godkendte forsøg dels for at nytænke flere frikommuneforsøg.

  

De andre frikommuners forsøgsansøgninger

Fredensborg Kommune følger løbende med i, hvilke forsøg de andre frikommuner får godkendt, for at hente inspiration til lignende forsøg. Frikommunerne er forskellige og har forskellige lokale kontekster og prioriteringer, hvorfor ikke alle forsøg, der har relevans for én kommune nødvendigvis er attraktivt at implementere for en anden kommune. Byrådet vil blive orienteret om omfanget af frikommuneloven, når denne er fremsat.


Bevilling

Frikommuneforøget afholdes indenfor den eksisterende ressourceramme.


Retsgrundlag

Se de enkelte forsøgsbeskrivelser for angivelse af, hvilke lovhjemler der ansøges om.


Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Medarbejderne orienteres om frikommuneforsøget via bl.a. Medarbejderportalen, E-næbet, nyhedsbreve, MED-organisationen, og på personalemøder.


Borgerne orienteres om frikommuneforsøget løbende i lokalpressen og via kommunens hjemmeside.  


Indstilling

  1. At ansøgningen godkendes og sendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 12-04-2012

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-04-2012

Anbefaler Miljø- og Teknikudvalget indstilling.