Nr.78 - Godkendelse af regnskab for Nordsjællands Brandvæsen

Sagsnr.: 12/16241

 

Beslutningstema

Byrådet skal godkende regnskabet for 2011 for Nordsjællands Brandvæsen.

Sagsfremstilling og økonomi

Årsregnskabet 2011 for Nordsjællands Brandvæsen foreligger til godkendelse i Byrådet.


Resultatet af 2011 viser et merforbrug på 132.990 kr. ud af et samlet budget på 23,6 mio. kr.


Der har været 73 flere hændelser i dækningsområdet end i 2010. De 73 hændelser har medført en merudgift i forhold til budget på kr. 418.000 til udkaldsbetaling. Stigningen i antallet af hændelser kan bl.a. henføres til flere påsatte brande.


Meromkostningen til udkald dækkes jævnfør samordningsaftalen delvist af ejerkommunerne, således at der sker en efterregulering i 2012 på den del af forskellen mellem budgettet og for­bruget, der ligger ud over 5 % af budgettet på grupperingen - i alt 336.238 kr. Reguleringen fordeles mellem kommunerne efter fordelingsnøglen for 2011.


For Fredensborg Kommune indebærer det en efterregulering på godt 135.000 kr., som vil blive medtaget ved budgetrevision 30/4.


Herudover indeholder årsregnskabet en beskrivelse af nogle af de væsentligste begivenheder i 2011 herunder:

  • Ny samordningsaftale
  • Ny fælles hjælpemiddelcentral
  • Ungdomsbrandkorps

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold, og Beredskabs­kommissionen har på mødet den 29. marts 2012 besluttet at indstille til byrådene i Helsingør og Fredensborg Kommuner at regnskabet 2011 for Nordsjællands Brandvæsen godkendes.


Bevilling

Efterreguleringen medtages ved budgetrevision 30/4

Retsgrundlag

Aftale om et fælles kommunalt redningsberedskab mellem Helsingør og Fredensborg kommuner

Kompetence

Byrådet

Indstilling

  1. At regnskab 2011 for Nordsjællands Brandvæsen godkendes
  2. At efterreguleringen medtages ved budgetrevision 30/4

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-04-2012

Anbefaler administrationens indstilling.